Žiadosti ŠKF Sereď o prehodnotenie výšky dotácie poslanci vyhoveli. Chystajú sa však zmeny, ktoré dotáciám navrátia punc „pridanej hodnoty“

Žiadosti ŠKF Sereď o prehodnotenie výšky dotácie poslanci vyhoveli. Chystajú sa však zmeny, ktoré dotáciám navrátia punc „pridanej hodnoty“

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Občianske združenie Športový klub futbalu Sereď požiadalo o prehodnotenie výšky poskytnutej dotácie na prvý polrok 2023. 35-tisíc eur na prvý polrok 2023 oproti pôvodnej sume naviac im mestské zastupiteľstvo dnes schválilo, v budúcnosti sa však majú udiať zmeny, ktoré dotáciám prinesú spravodlivejšie prerozdeľovanie a tiež zvýšia transparentnosť.
 
Vo februári tohto roka bol Futbalový klub mesta podporený z dotačného programu vo výške 47 389 eur na rozvoj telovýchovy a športu, dotáciou od poslancov vo výške 50 eur a dotáciou na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít vo výške 3 819 eur. Podľa platného VZN o dotáciách, ktoré mesto vlani novelizovalo práve kvôli podpore seredských futbalistov, mohlo občianske združenie o novú podporu požiadať.
 
V rámci druhej zmeny rozpočtu mesta boli za týmto účelom peniaze odsúhlasené. Za ďalšiu podporu futbalistov v Seredi následne hlasovalo 12 z 19-tich poslancov. Celková dotácia pre ŠKF Sereď na prvý polrok 2023 tak bude poskytnutá v čiastke 82 439 eur a súhrn dotácií schválených pre ŠKF Sereď bude predstavovať 86 258 eur. Financovanie je zároveň nastavené tak, že dotáciou pre ŠKF nie je ukrátená žiadna iná organizácia. Do budúcnosti sú však nutné také zmeny, ktoré štedré dotovanie občianskeho združenia mesta dostane pod väčšiu kontrolu, zhodli sa mestskí poslanci.
 
V širokej rozprave k tomuto bodu odzneli argumenty Hlavnej kontrolórky mesta, Zuzany Horváthovej, ktorá upozornila, že mesto nemusí zabezpečovať fungovanie športových klubov a občianskych združení. Dotácie z rozpočtu mesta majú podľa nej slúžiť ako hodnota navyše, ktorá je ocenená a ktorá netvorí existenčný zdroj združení, bez ktorého by zanikli. Občianske združenia, ktoré sú prijímateľmi dotácií z mesta, nie sú pritom rozpočtovými organizáciami mesta a tým pádom by sa mestskí poslanci nemali stať akýmisi rukojemníkmi a byť v pozícii tých, ktorí majú rozhodovať o existencii, či zániku organizácie. Hlavná kontrolórka pripomenula aj fakt, že nie všetky samosprávy sa v dnešnej finančne vypätej situácie môžu tak, ako Sereď, pochváliť fungujúcim a relatívne štedrým dotačným programom.
 
V pléne ďalej rezonovala otázka proporčnosti dotácie pre futbal voči ostatným športovým klubom mesta, nepresnosti a nejasnosti v žiadosti o dodatočnú dotáciu ako aj fakt, že mestské dotácie majú svoje logické hranice. Poslanci upozornili aj na dôležitosť aktivity členov občianskych združení iniciatívne sa usilovať aj o iné zdroje, ktoré by zabezpečili vlastné fungovanie. Z rozpravy vyplynulo, že prídu zmeny, ktoré v nastávajúcom období prinesú nové pravidlá a podmienky pre získavanie dotácií z rozpočtu mesta Sereď.
 
foto: autor
Žiadosti ŠKF Sereď o navýšenie dotácie poslanci vyhoveli, do budúcna sa však chystajú zmeny, ktoré dotáciám navrátia punc „pridanej hodnoty“