Doplnenie členov novovzniknutých stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi

Doplnenie členov novovzniknutých stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na novembrovom rokovaní zriadilo tri nové stále komisie: Komisiu sociálnu a bytovú, Komisiu školskú a športovú a Komisiu kultúrnu. Tieto vznikli rozdelením dvoch pôvodných komisií: Komisie sociálnej a kultúrnej a Komisie školskej, športovej a bytovej. V prípade záujmu pracovať v uvedených komisiách sa mohla odborná verejnosť a iné osoby  prihlásiť do 29. novembra 2023.
 
Na rokovaní MsZ konaného 14. decembra 2023 poslanci z doručených žiadostí odhlasovali nových členov komisií nasledovne:
 
- do Komisie sociálnej a bytovej boli doplnení noví členovia: PhDr. Mária Holičová, PhDr. Zuzana Macurová, Bc. Gabriela Gálová
 
- do Komisie kultúrnej boli doplnení noví členovia: Antónia Bánovská, Ing. Marcel Červenka, Mgr.arch. Rastislav Petrovič, Mgr. Ivana Gálusová, Tomáš Šesták, BBA.
 
- doplnený mal byť aj jeden nový člen Legislatívno právnej komisie a to na uvoľnené miesto po JUDr. Milošovi Klenovičovi, ktorý bol zvolený do funkcie hl. kontrolóra mesta a bol povinný vzdať sa poslaneckého mandátu ako aj členstva v komisii. Na túto pozíciu sa prihlásila jedna kandidátka, ktorú ale poslanci nezvolili.
 
Pre úplnosť uvádzame celkový zoznam komisií , ich členov po novom a  náplň práce:
 
Komisia sociálna a bytová:
Náplň práce: Komisia plní najmä tieto úlohy: posudzuje žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky a posudzuje žiadostí o dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v sociálnej oblasti. Zaujíma stanoviská ku koncepčným materiálom v sociálnej oblasti, vydáva stanoviská k prenajímaniu mestských bytov a k prevodu vlastníctva mestských bytov.
 
Predseda: Mgr. Ján Jankulár 
Členovia : Bc. Anton Dúbravec, Vlasta Gašparíková, Bc. Regina Kružlíková, Mgr. Lucia  Vargová Droppová, Jozef Valábek, PhDr. Mária Holičová, PhDr. Zuzana Macurová, Bc. Gabriela Gálová
 
Komisia školská a športová
Náplň práce: Komisia plní najmä tieto úlohy: posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť športu, mládeže, výchovy a vzdelávania, schvaľuje výzvy, kritériá a návrhy na oceňovanie športovcov, pedagógov a žiakov, prerokováva materiály predkladané na rokovanie mestského zastupiteľstva, vypracováva k nim stanoviská a odporúčania.
 
Predseda: PaedDr. Slávka Kramárová
Členovia: Bc. Anton Dúbravec, prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc., Erik Štefanek, Jozef Blaho, Mgr. Martin Lámala, Božena Vydarená, Ing. Martin Slahučka, Ing. Stanislav Horváth
 
Kultúrna komisia
Náplň práce: Komisia plní najmä tieto úlohy: posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v oblasti kultúry. Napomáha pri ochrane kultúrnych pamiatok a správe a údržbe miestnych historických pamiatok, organizovaní kultúrnych podujatí v meste, zvoláva spoločné stretnutia s inými kultúrnymi  inštitúciami, ktoré sídlia v meste Sereď a spolupracuje s nimi, tvorí a koordinuje kalendár kultúrnych podujatí na kalendárny rok.
 
Predseda: Ing. Martina Hilkovičová
Členovia: DiS. Art. Dagmar Šajbidorová, Patrik Eckert, Bc. Miroslava Sabová Dudášová, Antónia Bánovská, Ing. Marcel Červenka, Mgr.arch. Rastislav Petrovič, Mgr. Ivana Gálusová, Tomáš Šesták, BBA.
 
Legislatívno – právna komisia
Náplň práce: Zaujíma odborné stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď, k materiálom predkladaným na mestské zastupiteľstvo, ktoré sa týkajú najmä nakladania s majetkom mesta a noriem, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie chodu mesta a mestského zastupiteľstva.
 
Predseda: JUDr. Edita Červeňová
Členovia: JUDr. PhDr. Marek Tóth, JUDr. Michal Irsák, JUDr. Martin Takáč, JUDr. Martin Hudák  PhD., Mgr. Peter Janda
 
Komisia finančná a majetková
Náplň práce: Prerokováva materiály predkladané na rokovanie mestského zastupiteľstva, vypracováva k nim stanoviská, odporúčania. Jedná sa o materiály týkajúce sa nakladania s nehnuteľnými a hnuteľnými vecami, vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávok a iných majetkových práv.
 
Predseda: 
Mgr. Tomáš Karmažín
Členovia: Ing. Martina Hilkovičová, Mgr. Matej Godáň, Ing. Bystrík Horváth, Ing. Denisa Gajdová  PhD., Ing. Bohdan Terneny, Ing. Norbert Kalinai, JUDr. Pavlína Hurtová 
Mgr. Lukáš Sojka
 
Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie
Náplň práce: Posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v oblasti rozvoja mesta a životného prostredia, investičné činnosti mesta, zaujíma stanoviská k základným koncepciám rozvoja mesta, k územno-plánovacím podkladom a dokumentácii mesta, k ochrane a tvorbe životného prostredia, ku koncepcii dopravnej infraštruktúry.
 
Predseda: Ing. Ján Himpán
Členovia: Ing. Rastislav  Jurina PhD., Ing. Jozef  Sečen, Mgr. Matej Godáň, Oľga Buchová, Erik  Štefanek, Ing. arch. Róbert Kráľ, Bc. Adrián  Ševeček, MPA, Ing. Lukáš  Nešťák
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Náplň práce: Sústreďuje písomné oznámenia primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sú podávané v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, preskúmava a predkladá podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu
 
Predseda: JUDr. PhDr. Marek Tóth
Členovia: JUDr. Edita  Červeňová, Mgr. Tomáš  Karmažín, PaedDr. Slávka   Kramárová, JUDr. Michal  Irsák
Doplnenie členov nvovzniknutých stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi