TITULKA Redakčná rada Seredských noviniek

Redakčná rada Seredských noviniek


Členmi redakčnej rady SN sú:Zodpovedná redaktorka a kontaktná osoba :

Kontaktný E-mail: seredskenovinky@sered.sk


Základné úlohy redakčnej rady

Redakčná rada je poradným orgánom šéfredaktora. Redakčná rada najmä:
  • dbá na vyváženosť, objektivitu a správnosť zverejňovaných informácií,
  • schvaľuje obsahové a tematické zameranie novín,
  • rozhoduje o zaradení nevyžiadaných príspevkov, respektíve o nezaradení vyžiadaných príspevkov do konkrétneho vydania novín,
  • prostredníctvom šéfredaktora navrhuje vydavateľovi vydanie mimoriadneho vydania novín a schvaľuje obsah vydania mimoriadneho vydania novín.

Redakčná rada okrem úloh vyššie uvedených:
  • navrhuje prostredníctvom šéfredaktora zmeny Smernice o vydávaní tlačeného periodika – Seredské novinky vydavateľovi,
  • prerokováva a vyhodnocuje sťažnosti a pripomienky k obsahu novín z verejnosti a výsledok zasiela prostredníctvom šéfredaktora vydavateľovi,
  • schvaľuje uverejnenie príspevku na základe uplatnenia práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie podľa § 8 až § 10 zákona o publikáciách.
  • V prípade nespolupráce šéfredaktora s redakčnou radou, redakčná rada má právo navrhnúť prerokovanie výkonu šéfredaktora vydavateľovi, alebo primátorovi ako valnému zhromaždeniu vydavateľa.