TITULKA Redakčná rada Seredských noviniek

Redakčná rada Seredských noviniek


Členmi redakčnej rady SN schválenými Mestským zastupiteľstvom v Seredi sú:


Členovia redakčnej rady SN s právom hlasovať :

Tajomník redakčnej rady SN bez práva hlasovať :

Kontaktný E-mail: seredskenovinky@sered.sk


Základné úlohy redakčnej rady

Redakčná rada pre vydávanie tlačovej formy Seredských noviniek zabezpečuje najmä:
  • výber príspevkov pre vydanie Seredských noviniek najmä z článkov uverejnených v internetovej forme Seredských noviniek podľa ich aktuálnosti,
  • spracovanie nových článkov a obrázkov pre tlačovú formu Seredských noviniek a odosielanie na mailové adresy ostatných členov redakčnej rady,
  • spoluprácu s komisiami MsZ , Občianskymi združeniami a individuálnymi prispievateľmi - s obyvateľmi Serede na vydávaní tlačených Seredských noviniek,
  • prácu členov redakčnej rady organizačne zabezpečuje tajomník redakčnej rady, ktorý informuje členov redakčnej rady mailom o termínoch uzávierok Seredských noviniek, sumarizuje návrhy obsahu vydávaného čísla a členmi redakčnej rady odporučené články odosiela zmluvnému dodávateľovi Seredských noviniek v termíne uzávierky.