Silvester bude bez petárd a delobuchov. Do platnosti vstupuje celoročný zákaz používania pyrotechniky na území mesta Sereď.

Silvester bude bez petárd a delobuchov. Do platnosti vstupuje celoročný zákaz používania pyrotechniky na území mesta Sereď.

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Dňom 2.1.2024 vstúpi do platnosti novela zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov a zákon č.372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorá zavádza obdobný zákaz používania pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorých hlavným efektom je hluk. Zákon definuje aj čas, kedy používanie ohňostrojov nie je zakázané a to od 31. decembra od 18:00 hod. do 1. januára 2:00 hod., zároveň v mestách a obciach umožňuje existenciu VZN o zákaze používania pyrotechnických výrobkov nad rámec zákona.
 
Poslanci mestského zastupiteľstva v Seredi Erik Štefanek a Ľubomír Švorc predložili na rokovanie Mestského zastupiteľstva konaného dňa 16. 11. 2023 návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na celom území mesta a to práve počas spomínanej výnimky, t.j.  31.decembra  a 1. januára.
 
Ako dôvod uviedli poškodenie a ohrozenie fyzického a duševného zdravia ľudí a to najmä pri neodbornej manipulácii s pyrotechnickými výrobkami. Náhodné, teda neočakávané použitie extrémne hlučnej zábavnej pyrotechnicky, navyše so svetelným efektom pôsobí negatívne na starších ľudí, deti, citlivých ľudí, ľudí s poruchami duševného zdravia, mentálne hendikepovaných ľudí a autistov. Ďalej v súvislosti s pyrotechnikou môže dôjsť k poškodzovaniu súkromného a verejného majetku, poškodzovaniu a ohrozeniu fyzického a duševného zdravia zvierat, výrazné, často nezvratné narúšanie medziľudských vzťahov t.j. medzi odporcami a fanúšikmi pyrotechniky. V neposlednom rade ide o nežiaduce účinky a výrazné znečistenie životného prostredia, nakoľko zlúčeniny, ktoré vznikajú pri použití pyrotechnických výrobkov sa dostávajú na zemský povrch, aj prostredníctvom napadnutého snehu a po jeho následnom roztopení do pôdy, podzemnej vody a riek.
 
„Zákaz používania pyrotechniky produkujúcej hluk na území nášho mesta sme predložili na základe širokého a dlhodobého verejného záujmu a z dôvodu ochrany verejného zdravia a poriadku. Tieto pyrotechnické výrobky sú práve tými, ktoré majú najviac negatívnych dopadov na zdravie ľudí a zvierat a znečistenie životného prostredia a tie by sme radi eliminovali," uviedol poslanec Ľubomír Švorc.
 
Poslanci (počtom hlasov za: 16, zdržali sa: 2) nové VZN schválili.  Mesto týmto nariadením upravuje používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 nad rámec obmedzenia ustanoveného osobitným predpisom, t.j. zakazuje na celom svojom území používanie tejto pyrotechniky v období od 31.decembra príslušného kalendárneho roka do 1.januára nasledujúceho kalendárneho roka. To znamená, že v Seredi platiť bude celoročný zákaz a to bez výnimiek.
 
Zákaz sa bude vzťahovať na používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorými sú petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy. Vymedzenie jednotlivých kategórií pyrotechniky nájdete v ust. § 4 vyhlášky č. 70/2015 Z.z. Pomôckou pri kúpe môže byť aj to, že každý pyrotechnický výrobok musí obsahovať označenie kategórie. 
 
Používať  sa bude môcť  pyrotechnika kategórie F1, T1 a P1, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku. Ako povedal poslanec Švorc, zaraďujeme sem predovšetkým detskú pyrotechniku napr. motýle, bzučiaky, píšťalky, a vystreľovacie konfety, fontánky a prskavky. Sú určené aj mladším osobám, avšak vždy by sa mali používať pod dohľadom rodičov alebo zodpovednej osoby.
 
Čo to v praxi bude znamenať poslanec Erik Štefanek vysvetľuje: „Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sme schválili má za cieľ rozšíriť zákonom stanovený zákaz používania týchto kategórií zábavnej pyrotechniky. To znamená, že zákaz bude platiť celoročne a na celom území mesta Sereď. Stručne povedané, ide o všetky druhy petárd, delobuchov a všetkých druhov rakiet, ktoré tvoria hluk. Jej používanie bude možné jedine na základe písomnej žiadosti o súhlas, ktorú musí schváliť mesto. Chcem preto aj touto cestou apelovať na všetkých slušných obyvateľov mesta, aby dodržiavali tento zákaz a volili iné, alternatívne formy zábavy. Ak si totiž dáme na misky váh tých pár sekúnd radosti voči utrpeniu, ktoré tým môžeme spôsobiť, tak nie je nad čím rozmýšľať.“
 
Pozor: ak niekto použije vyššie spomínané pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, budú všetky tieto udalosti riešené ako priestupky na úseku verejného poriadku, kde hrozí pokuta až do výšky 30 eur.
 
Celoročný zákaz používania pyrotechniky na území mesta Sereď. Silvester bude bez petárd a delobuchov