Z mimoplánovaného zasadnutia MsZ: Hlavného kontrolóra mesta Sereď budú poslanci voliť 9. novembra 2023

Z mimoplánovaného zasadnutia MsZ: Hlavného kontrolóra mesta Sereď budú poslanci voliť 9. novembra 2023

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi sa na dnešnom mimoplánovanom rokovaní uzniesli, že hlavného kontrolóra si budú voliť vo štvrtok 9. novembra 2023. Záujemcovia o túto funkciu sa môžu hlásiť písomne do 26. októbra a o víťazovi rozhodne tajné hlasovanie poslancov.
 
Šesťročné funkčné obdobie hlavnej kontrolórky mesta Sereď uplynulo dňa 1. apríla 2021. Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku kvôli pandémii koronavírusu dňa 12.03.2020 sa prerušili rôzne zákonné lehoty, vrátane lehôt súvisiacich s vyhlásením a uskutočnením voľby hlavného kontrolóra.
 
„Išlo napríklad o lehotu na uskutočnenie miestneho referenda na základe petície doručenej obyvateľmi obce, minimálnu lehotu na uskutočnenie zasadnutia mestského zastupiteľstva a lehoty súvisiace s vyhlásením a uskutočnením voľby hlavného kontrolóra. Toto prerušenie sa dotklo okrem iných aj našej samosprávy,“ stručne objasnil sled zákonom stanovených postupov Roman Lauko, poverený vedením organizačného oddelenia na radnici.
 
Lauko vysvetlil, že príslušné zákonné lehoty začali opätovne plynúť po dátume odvolania mimoriadnej situácie, t. j. od 16.09.2023. „Z tohto dôvodu bolo potrebné Mestským zastupiteľstvom v Seredi naplniť literu príslušného ustanovenia zákona o obecnom zriadení a vyhlásiť deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Sereď,“ doplnil. Zákon o obecnom zriadení stanovil, že funkčné obdobie hlavnej kontrolórky sa predĺžilo až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, čo v prípade aktuálnej hlavnej kontrolórky Serede Zuzany Horváthovej je do 14.11.2023 vrátane.
 
Prihlášky od záujemcov o pozíciu hlavného kontrolóra
Termín na odovzdanie prihlášok kandidátov je 26. október 2023 do 15:00 hod. Každá prihláška musí byť písomná a musí obsahovať osobné údaje kandidáta a informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a/alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Prílohou prihlášky má byť štruktúrovaný profesijný životopis kandidáta, originál alebo úradne osvedčená fotokópia dokladu o vzdelaní kandidáta, čestné prehlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony a vyplnený formulár s osobnými údajmi kandidáta za účelom vyžiadania si výpisu z registra trestov.
 
Kritériá na hlavného kontrolóra mesta
Mestské zastupiteľstvo v Seredi konštatovalo, že kandidát na hlavného kontrolóra mesta Sereď musí spĺňať kvalifikačný predpoklad podľa § 18a ods. 1 zákona o obecnom zriadení - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie a požiadavky vyplývajúce z ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o výkone práce vo verejnom záujme, nakoľko hlavný kontrolór bude zamestnancom mesta Sereď a s určitými výnimkami sa budú na neho vzťahovať všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
 
Ako sa volí Hlavný kontrolór?
Kandidáti, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi dňa 09.11.2023.
Budú mať priestor na predstavenie sa Mestskému zastupiteľstvu v Seredi. Mestské zastupiteľstvo uskutoční voľbu tajným hlasovaním. Na zvolenie hlavného kontrolóra mesta Sereď v prvom kole voľby sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov nezíska, na tej istej schôdzi sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov v prvom kole volieb postupujú do druhého kola volieb všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
Pred voľbou hlavného kontrolóra mesta Sereď v druhom kole môže Mestské zastupiteľstvo v Seredi na návrh predsedajúceho svojim uznesením rozhodnúť o možnosti osobnej prezentácie zostávajúcich kandidátov, ktorým sa umožní osobná prezentácia v dĺžke trvania maximálne päť minút.
V druhom kole volieb bude zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov, pričom pri rovnosti hlasov sa bude rozhodovať žrebom. Žrebovanie vykoná predseda volebnej komisie, ktorý po vybratí hlasovacieho lístka oznámi výsledok žrebovania.
 
foto: autor
Z mimoplánovaného zasadnutia MsZ: Hlavného kontrolóra mesta Sereď budú poslanci voliť 9. novembra 2023