Februárové zasadnutie mestského zastupiteľstva: prvá zmena rozpočtu, schvaľovanie dotácií nad 10-tisíc eur, nové zloženie dozorných rád mestských spoločností, aj pokus o osamostatnenie kultúrnej komisie

Mestské zastupiteľstvo     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolal primátor mesta na štvrtok 9. februára 2023. Bolo otvorené za prítomnosti všetkých poslancov.
 
Návrhová komisia: PaedDr. Slávka  Kramárová,  JUDr. Martin Takáč,  Bc. Miroslava  Sabová  Dudášová
Mandátová komisia: Mgr. Matej Godáň,  JUDr. Miloš  Klenovič,  Erik  Štefanek
 
Prítomnosť počtu poslancov v sále a hlasovanie je uvedené za uznesením (prítomní-za-proti-zdržal sa), výsledky konkrétnych hlasovaní nájdete na https://www.sered.sk/materialy_msz/hlasovanie_poslancov/20230209/index.xml 
 
Poslanci rozhodli, schválili alebo zobrali na vedomie:
- Návrh  Mgr. Jankulára presunúť bod o výpožičke   majetku  mesta pre  Rímskokatolícku cirkev na  ďalšie  rokovanie  MsZ (19-12-7-0).
- Informatívnu správu  o činnosti  MsÚ  a mesta  Sereď od ostatného  zasadnutia   mestského   zastupiteľstva (18-18-0-0).
- Informatívnu správu o príprave a realizácii projektov z mimorozpočtových zdrojov. V štádiu príprav pred realizáciou sú aktuálne dva projekty: regenerácia vnútrobloku na ulici D. Štúra II.(cca 642-tisíc eur) a regenerácia na Garbiarskej ulici (cca 646-tisíc eur). Navyšovanie kapacít základnej školy J. Fándlyho je v štádiu prípravy projektovej žiadosti (cca 270-tisíc eur). Financie na prístrešky na bicykle na ZŠ J. A. Komenského stále nie sú zo strany ministerstva dopravy podpísané (30-tisíc eur). Kompletný prehľad stavu projektov je súčasťou materiálov k zastupiteľstvu. Mesto začalo pracovať aj na príprave evidencie všetkých vlastných budov, podľa historického dátumu ich kolaudácie, aby mohlo žiadať z externých zdrojov na ich energetickú optimalizáciu (niektoré výzvy sú viazané na vek budov) (19-19-0-0).  
 
- Prípravu žiadosti v rámci výzvy Fondu na podporu športu č. 2022/002 na projekt „Vybudovanie nového športového areálu v Zámockom parku v Seredi“ (19-15-0-4).
- Zaradenie projektu prestavby a rekonštrukcie ihriska na Tehelnej ulici na multifunkčné   športové  ihrisko medzi priority mesta a vyčlenenie  finančných prostriedkov na prípravnú dokumentáciu (18-11-0-7).
 
- VZN č. 1/2023,  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2015 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených v meste Sereď v znení neskorších nariadení (16-16-0-0).
 
- Pre obce, na území ktorých sú zriadené centrá voľného času, ktoré navštevujú deti a žiaci s trvalým pobytom v meste Sereď vo veku od 5 do 15 rokov veku a ktoré o to požiadajú, príspevok na rok 2022 v sume 108,00 € na 1 dieťa prijaté do centra voľného času (18-18-0-0).
 
- Návrh poslanca M. Klenoviča na zmenu otváracích hodín pohrebísk: a) od 1. 1. do 31. 5. od 8:00 hod. do 20:00 hod., b) od 1. 6. do 14. 10. od 7:00 hod. do 20:00 hod., c) od 15.10 do 15. 11. od 8:00 hod. do 22:00 hod., d) od 16.11. do 31.12. od 08:00 hod. do 20:00 hod. a uznáša sa na VZN mesta Sereď č. 2/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď (18-18-0-0).
 
- Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Sereď za rok 2022, ktorú predstavil náčelník MsP Sereď Mgr. Ladislav Fabo. Plnenie úloh zabezpečovalo 28 zamestnancov: náčelník a zástupca náčelníka, hliadková služba 12 príslušníkov  MsP, operačná služba 4 príslušníci, oddelenie prevencie 1 zamestnankyňa, administratívny referát 1 zamestnankyňa, chránená dielňa 8 pracovníkov ZŤP. Správa obsahuje priority, splnené úlohy, výsledky aj vybrané prípady z uplynulého roka (18-18-0-0).
- Správu o hospodárení spoločnosti Mestský bytový podnik, s . r. o., Sereď za rok 2022, ktorú predstavil konateľ Ing. Tibor Krajčovič. Po zaplatení dane z príjmu, spoločnosť skončila s hospodárskym výsledkom vo výške 4.606,36 eur (17-17-0-0).
 
- Prvú zmenu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2023 s pripomienkou a rozpočtové opatrenia predložené riaditeľmi rozpočtových organizácií zriadených mestom s pripomienkou.
V  príjmovej časti sa aktualizujú príjmy mesta napríklad o zvýšené príjmy z Dane z nehnuteľnosti o 320-tisíc eur, o príjmy z poplatku za komunálne odpady o 72-tisíc eur, o príjmy z príspevkov zákonných zástupcov (strava, školné) pre ZŠ a MŠ a z rozpočtu Domu kultúry spolu približne 130-tisíc eur. Kapitálové príjmy napríklad 16 761 eur z dotácie na dokončenie projektu „Obnova športového areálu pri  ZŠ J.A. Komenského“, dotáciu cca 610-tisíc eur na projekt „Riešenie regenerácie sídliskového  vnútrobloku  D. Štúra II“  a predpokladanú výšku dotácie cca 646-tisíc eur na projekt „Regenerácia  vnútrobloku  na sídlisku Garbiarska“, či zostatky prostriedkov materských a základných škôl z roka 2022 cca 85-tisíc eur. Úprava príjmov celkovo po 1. Zmene rozpočtu je + 2.542.693 eur, teda z 16.257.601 eur na 18.800.294 eur.
Vo výdavkovej časti sa aktualizujú výdavky napríklad o 3-tisíc eur na opravu a údržbu verejného osvetlenia z dôvodu škodových udalostí, o jedentisíc eur na zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev, na služby spojené so zberom kuchynského a iného biologicky rozložiteľného odpadu o 20-tisíc eur, o 10-tisíc na zabezpečenie starostlivosti o zeleň, o 28-tisíc na nákup mestského mobiliáru (lavičky, prvky detských ihrísk a pod.), o cca 179-tisíc na zabezpečenie bežných opráv a údržby  škôl a školských zariadení, o 80-tisíc na  poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta, o 16.500 eur na zvýšený príspevok na stravovanie pre nepracujúcich dôchodcov (mesto od 1.1.2023 navýšilo poskytovaný príspevok pre svojich občanov na jedno  hlavné jedlo denne z 0,60 eur na jedno euro), o cca 68-tisíc eur na zabezpečenie zmien organizačnej štruktúry MsÚ (mestský architekt 0,5 úväzok, projektový manažér jeden úväzok, referent pre komunikáciu 0,5 úväzok), o 16-tisíc na zvýšenie dotácie Správe majetku Sereď, s. r. o. Kapitálové výdavky napríklad o 35-tisíc eur na rekonštrukciu bytu č. 1 na Námestí slobody č. 30/8 v Seredi v majetku mesta (prenesené z roka 2022).
Prvá zmena rozpočtu bola schválená s pripomienkou, ktorá sa týkala najmä použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre oblasť vzdelávania a tiež prerozdelenia čiastky 400 eur od každého poslanca MsZ Sereď do konkrétnych oblastí (najmä pre OZ a športové kluby) (16-14-0-1, nehlasoval 1).
 
DOTÁCIE nad 10-tisíc eur:
- OZ Športový klub futbalu Sereď, na rozvoj telovýchovy a športu na prvý polrok 2023 (ďalej len „RTŠ“) 47 389 eur; na podporu a rozvoj mládežníckych aktivít (ďalej len „PRMA“) 3 819 eur; od poslancov 50 eur (18-0-0).
- Asociáciu športových klubov Sereď, na RTŠ 34.189 eur; PRMA 4.929 eur (18-18-0-0).
- Hádzanársky klub Slávia Sereď, na RTŠ 16.744 eur, na PRMA 3.085 eur (18-18-0-0).
- ŠK Ice Player´s Sereď, RTŠ 11.556 eur; od poslancov 50 eur (18-18-0-0).
- Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď na rok 2023 spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o., na rekonštrukciu a prestavbu futbalového štadióna v Seredi 500-tisíc eur a bežnej dotácie na úhradu výdavkov, ktoré súvisia s vydávaním Seredských noviniek, s údržbou a činnosťami spojenými s riadnym zabezpečením prevádzky kina NOVA v objekte MsKS NOVA, objektu Domu kultúry a areálov futbalových štadiónov v čiastke 180-tisíc eur (18-18-0-0).
 
- Nájom časti parcely registra na Spádovej ulici vo výmere 6 m2, pre žiadateľov z bytového domu so súpisným číslom 1154 na Spádovej ulici, zastúpenými správcom Naša domová správa, s.r.o. za cenu 1,20 €/m2/rok, na dobu neurčitú z dôvodu, že prenajímaná časť pozemku je využívaná na umiestnenie bezbariérového vstupu (plošiny), (17-17-0-0).
- Prevod nehnuteľného majetku vo výmere 19 m2 na Šulekovskej ulici za cenu 25,00 €/m2 pre žiadateľov manželov Balážiových. Pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľov a je pre mesto inak nevyužiteľný (16-14-1-1).
- Prevod nehnuteľného majetku vo výmere 344 m2 na Ul. I. Krasku, za 25 €/m2, z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý je dlhodobo využívaný žiadateľkou a je pre mesto z hľadiska územno-plánovacej koncepcie inak nevyužiteľný pre K. Andrássyovú (18-18-0-0).
- Prevod nehnuteľného majetku vo výmere 39 m2 za cenu 140 €/m2, z dôvodu, že ide o pozemok v blízkosti areálu  žiadateľa – spoločnosti HUBERT J.E., s.r.o., na ktorom žiadateľ plánuje  umiestniť novú kioskovú VN spínaciu stanicu pre potreby plánovanej výstavby nového pavilónu sektov (18-15-1-2).
- Prevod nehnuteľného majetku vo výmere 61 m2 za cenu 20,92 €/ m2, z dôvodu, že pozemok je zastavaný stavbou diaľnice vo vlastníctve žiadateľa, Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá má v záujme majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. Pozemok je pre mesto inak nevyužiteľný (18-17-0-1).
- Prevod nehnuteľného majetku v celkovej výmere 847 m2 v Hornom Čepeni, z dôvodu, že ide o pozemky, ktoré sú súčasťou oploteného areálu budov a pozemkov vo vlastníctve žiadateľa a sú pre mesto inak nevyužiteľné, za cenu 28 €/m2 žiadateľovi - prof. JUDr. A. Dulákovi, PhD. (18-12-2-4).
 
- Zriadenie vecného bremena, ktoré bude spočívať v práve zriadenia a uloženia elektroenergetických zariadení, užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s (17-14-0-3).
- Zriadenie vecného bremena v súvislosti so zriadením a uložením elektrickej prípojky k stavbe pre žiadateľa EnviGeo Group s.r.o., na dobu neurčitú  za odplatu 805,25 € (18-18-0-0).
 
- Návrh  na  doplnenie  členov dočasnej  komisie  na  vypracovanie  návrhu riešenia poskytovania zdravotnej  starostlivosti  v budove  mestskej polikliniky nasledovne: MUDr. Jozef   Štrba, MUDr. Adriana  Drobná, Vlasta Gašparíková, JUDr. Michal Irsák (sa  vzdal členstva v komisii) (17-17-0-0).
Zriadenie dočasnej komisie MsZ na vypracovanie návrhu riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v budove mestskej polikliniky v zložení: Ing. M. Hilkovičová, poslankyňa  MsZ; Mgr. T. Borovský (asistent poslanca NR SR, bývalý prednosta MsU Hlohovec, bývalý konateľ Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o,); Ing. M. Páleníková (prednostka MsÚ Sereď, bývalá konateľka Mestskej polikliniky Hlohovec, s.r.o, bývalá členka DR uni-Poliklinika Dubnica nad Váhom, a.s.; MUDr. T. Szalay PhD. (riaditeľ odboru, lekár BSK); PhDr. L. Šmidovičová, PhD., MPH, (riaditeľka odboru zdravotníctva TTSK); Ing. P. Pospíš (konateľ obchodnej spoločnosti - zodpovedný za riadenie finančnej agendy a za agendu ľudských zdrojov spoločnosti; MUDr. J. Štrba (lekár); MUDr. A. Drobná (lekárka); V. Gašparíková   hl. sestra na MsPK v Seredi) (17-15-0-1, nehlasoval 1).
 
- Odvoláva členov Dozornej rady (ďalej len DR) spoločnosti Správa majetku Sereď, s.r.o. Bc. A. Ševečka, Ing. Branislava Karmažína (16-16-0-0).
- Schvaľuje členov DR Správy majetku Sereď s.r.o. :Mgr. J. Jankulár, Ing. M. Hilkovičová, JUDr. E. Červeňová, Mgr. T. Karmažín, Bc. A. Ševeček (16-5-0-1).
 
- Odvoláva členov DR spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. R. Stareček, P. Kurbel, R. Ternényi, MUDr. M. Bucha (16-16-0-0).
- Schvaľuje členov DR spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. Ing. M. Jandová, PaedDr. S. Kramárová, JUDr. M. Irsák, JUDr. E. Červeňová, Bc. A. Dúbravec (17-15-0-2).
 
- Odvoláva členov rady  pre učenie ceny tepla Ing. N. Kalinai, Ing. T. Krajčovič, Ing. B. Horváth, Mgr. T. Karmažín (15-14-0-1).
- Schvaľuje členov Rady pre určenie ceny tepla JUDr. E. Červeňová, Mgr. T. Karmažín, Ing. T. Krajčovič, Ing. B. Horváth (17-15-0-2).
 
Zastupiteľstvo neschválilo:
- Návrh Ing. M. Fačkovcovej o zmene v stálych komisiách pri MsZ. Jednalo sa o návrh na rozdelenie dvoch stálych odborných komisií: 1. Komisia sociálna a kultúrna, 2. Komisia školská, športová a bytová - do troch nasledovných 1. Komisia sociálna a bytová, 2. Komisia školská a športová, 3. Komisia kultúrna. Cieľom novovzniknutej Komisie kultúry malo byť oživenie, posilnenie, koordinácia kultúrnych podujatí lokálneho charakteru lokálneho charakteru, ochrana, údržba kultúrnych a historických pamiatok a v konečnom dôsledku aj rozvoj cestovného ruchu mesta (18-10-0-8).
 
- Zámer nájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta na mestskom cintoríne na Kasárenskej ulici (nebytový priestor 18 m2  v budove Domu smútku, chladiace a mraziace zariadenia) pre žiadateľku E. Kašíkovú (18-2-11-5).
- Zámer nájmu nehnuteľného majetku mesta pre žiadateľa Packeta Slovakia, s.r.o., ktorý chce na konkrétnych uliciach mesta umiestniť Z-Boxy (pre doručovanie balíkov, zásielok). V diskusii odznelo, aby konkrétne miesta určilo mesto. Spoločnosť bude vyzvaná na  rokovanie (17-0-10-6, nehlasoval 1).
- Žiadosť spoločnosti DUO CREATIVE, s.r.o., o navýšenie počtu prenajímaných stĺpov verejného osvetlenia (VO) na účel umiestnenia informačno - navigačných tabúľ (18-1-9-7, nehlasoval 1).
- Zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú v súvislosti so zriadením vjazdu k dvom garážam a skladu, ktoré budú postavené na  pozemku vo vlastníctve žiadateľa O. Jelšicu.
(18-2-11-5). 
- Zriadenie vecného bremena  z dôvodu  majetkovo-právneho  usporiadania užívania pozemkov mesta, ktoré sú  pod stavbami vo vlastníctve žiadateľa FARMA MAJCICHOV a.s  a v súvislosti  so zriadením  vstupu a prechodu, vjazdu a prejazdu k týmto  stavbám. (17-0-15-2)
 
Videozáznam z rokovania je verejne prístupný tu: https://www.youtube.com/watch?v=A9W580OYLP0
Materiály ku všetkým bodom rokovania sú dostupné tu: https://www.sered.sk/s284_zastupitelstva/2023-02-09