Nové podmienky poskytovania príspevku na sociálny taxík. Žiadatelia už nebudú obmedzovaní výškou príjmu a ani účelom či časom jazdy

Nové podmienky poskytovania príspevku na sociálny taxík. Žiadatelia už nebudú obmedzovaní výškou príjmu a ani účelom či časom jazdy

Mestské zastupiteľstvo     Iveta Tóthová    
 
Od 1. júla 2023 mesto Sereď poskytuje príspevok na sociálny taxík, ktorého cieľom je pomôcť starobným a invalidným dôchodcom zlepšiť ich mobilitu a nezávislosť. Avšak, napriek dobrej vôli zo strany samosprávy, bol záujem o tento príspevok nulový.
 
Tento stav vyvolal potrebu zmeniť existujúce pravidlá poskytovania príspevku. „Podmienky poskytnutia príspevku záujemcovia nespĺňali, najmä z dôvodu, že prekračovali príjem 500 € mesačne, ktorý bol v podmienkach uvedený. V roku 2023 splnili podmienky poskytnutia príspevku iba dve žiadateľky, ktorým bol príspevok priznaný, o jeho výplatu však nepožiadali,“ uviedla Silvia Adamčíková, vedúca oddelenia sociálneho, bytového a rodiny na MsÚ.
 
Mestskí poslanci so zámerom zvýšiť záujem verejnosti o túto formu mobility, na rokovaní dňa 8.2.2024 schválili nové kritériá na poskytnutie príspevku na sociálny taxík, ktoré sa oproti minulosti zmiernili.
 
Predtým platilo, že žiadateľ nesmel mať dôchodok vyšší ako 500 eur a jazdy mohli byť vykonané len na návštevu zdravotníckych zariadení, lekární alebo na vybavenie úradných záležitostí, pričom boli obmedzené vyhradenými dňami a hodinami.
 
Nové pravidlá však odstraňujú tieto obmedzenia a poskytujú žiadateľom omnoho väčšiu voľnosť a pružnosť. Dôchodok tak už nie je kritériom na získanie príspevku. Čo je ešte dôležitejšie, cieľ jazdy nie je viac viazaný na konkrétny čas a účel, čo dáva seniorom možnosť využiť príspevok na dopravu podľa ich vlastných potrieb.
 
Ostatné kritériá ostávajú nemenné.
 
Príspevok na sociálny taxík môže mesto poskytnúť žiadateľovi ak:
a) je poberateľom invalidného dôchodku a zároveň je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktorý je podľa posudku vydaného ÚPSVaR odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a nepoberá z ÚPSVaR peňažný príspevok na prepravu alebo peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
b) je poberateľom starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a dosiahol fyzický vek najmenej 70 rokov
 
Príspevok na sociálny taxík nie je určený žiadateľovi, ktorý:
a) má okrem dôchodku iný príjem
b) má zabezpečenú celoročnú pobytovú službu v zariadení sociálnych služieb
c) má voči mestu Sereď nesplnený finančný záväzok
 
Príspevok sa jednému žiadateľovi poskytuje v rozsahu maximálne na 8 jázd v kalendárnom mesiaci vo výške:
- 2 € na jednu jazdu taxíkom pre obyvateľov mesta Sereď s trvalým pobytom na uliciach: Hornočepeňská, Kasárenská, Bratislavská, Priemyselná, Malý háj, Nový Majer, Poľná, Trnavská, Jarná a Letná
- 1,50 € na jednu jazdu taxíkom pre obyvateľov mesta Sereď s trvalým pobytom na ostatných uliciach mesta Sereď.
 
Nové podmienky poskytovania príspevku na sociálny taxík. Žiadatelia už nebudú obmedzovaní výškou príjmu a ani účelom či časom jazdyNové podmienky poskytovania príspevku na sociálny taxík. Žiadatelia už nebudú obmedzovaní výškou príjmu a ani účelom či časom jazdy