Odpovede na interpelácie poslancov MsZ zo dňa 18. 04. 2024

Mestské zastupiteľstvo     Mestský úrad    
Mgr. Ján Jankulár:
Považuje mesto sadové  úpravy na ul. Dionýza Štúra a ul. Garbiarska za ukončené a prevzaté? Sadové úpravy sú nedostatočne predovšetkým na ul. Garbiarska, terén bol upravený, ale výsadba trávy prebehla rozhádzaním trávových semien bez akejkoľvek závlahy. Samozrejme boli vyfúkané a tráva na danom mieste takto neporastie. Plánuje sa mesto problému zelene na danom území ešte venovať?
 
Odpoveď: Predmetné sadové úpravy boli ukončené a prevzaté. Určité nedostatky rieši mesto s dodávateľom v rámci reklamácie.
 
PaedDr. Slávka Kramárová:
Prečo sme my - poslanci neboli vopred oboznámení o plánovaní založenia mládežníckeho parlamentu, ktorý sa dotýka mesta Sereď? Zo zákona  č. 282/ 2008 Z.z. o obecnom zriadení podľa par.10 ods.2 môže obec zriadiť „obecný, resp. mestský mládežnícky parlament“ ( § 6a môže aj FO alebo PO - OZ ). Na činnosť môže žiadať financie z ministerstva. Občianskych združení  zameraných na mládež je v meste dostatok, aj školy v meste majú na základe školského zákona - č. 596/2003 Z.z. založené žiacke parlamenty.
V meste pracuje obvodný školský úrad, preto som presvedčená, že mesto by malo koordinovať prácu mládeže a súčasťou takého parlamentu majú byť  zástupcovia žiackych parlamentov.
Je to len názov občianskeho združenia, alebo mestu vyplývajú nejaké povinnosti z podpísania memoranda?
 
Odpoveď: Záujem mladých ľudí participovať na verejnom živote v našom meste a potreba založenia mládežníckeho parlamentu bol prezentovaný na mnohých podujatiach organizovaných KC Priestor. Na základe toho KC Priestor koordinoval, usmerňoval a finančne podporoval            založenie Občianskeho združenia Nová Sereď, mládežnícky parlament mesta Sereď v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov OZ vzniklo 11. 12. 2023.
Podpis Memoranda o spolupráci nepodlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom v súlade s § 11  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Povinnosti obce v oblasti práce s mládežou sú stanovené v § 6 zákona 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podpisom memoranda sa mesto Sereď za účelom podpory neformálneho vzdelávania, tvorivosti, podnikavosti a dobrovoľníctva, psychického zdravia mladých, prevencie šikany, užívania návykových látok mládeže, participácie na verejnom živote mesta, skvalitnenia života, sociálneho začlenenia a informovanosti mladých zaviazalo skvalitňovať podmienky pre zvýšenie bezpečnosti obyvateľov na území mesta, určilo koordinátora práce s mládežou ako zamestnanca, ktorý ako zástupca mesta Sereď pravidelne komunikuje s mládežníckym parlamentom a pomáha jeho činnosti, prisľúbilo napĺňať ciele stanové v koncepcii práce s mládežou, dvakrát ročne poskytne bezodplatne priestory Mestského úradu alebo zabezpečí   poskytnutie priestorov Domu kultúry na podujatie pre mladých, organizované mládežníckym parlamentom.
Spolupráca zo strany mesta, tak ako je deklarované v podpísanom memorande teda nezakladá pre Mesto Sereď žiadne finančné záväzky. Do novovzniknutého  Občianskeho združenia Nová Sereď, mládežnícky parlament mesta Sereď boli pozvaní všetci zástupcovia žiackych parlamentov v meste Sereď.
Správnosť a vhodnosť zvoleného postupu Mesta Sereď ako i novovzniknutého občianskeho združenia bola potvrdená aj na stretnutí vedenia Mesta Sereď so zástupcami Národného mládežníckeho parlamentu, Mládežníckeho parlamentu Trnavy, Serede, Lučenca a študentského parlamentu Senica. Na tomto stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, ako i  koordinátori mládeže z Hlohovca a Piešťan.
 
Bc. Erik Štefanek:
Na zastupiteľstve konanom dňa 14.09.2023 som požiadal o vykonanie auditu reklamných plôch Správy majetku Sereď a Domu kultúry v Seredi. Pýtal som sa na informácie, aké plochy majú prenajaté za účelom reklamy, aké príjmy boli dosiahnuté z tejto činnosti a či si nájomníci plnia svoje povinnosti. Do dnešného dňa, t.j. viac ako po 7 mesiacoch stále nemá odpoveď. Chcem preto opakovane požiadať zodpovedné osoby, aby si splnili svoje povinnosti a požadované informácie mi poskytli v čo najkratšom čase. 
 
Zodpovední:
Požiadavka zabezpečiť vyhotovenie takéhoto materiálu bola opakovane položená konateľovi Správy majetku Sereď ako i riaditeľovi Domu kultúry v Seredi. Vzhľadom na zmenu konateľa, ktorá nastala od 1.5.2024, bude táto požiadavka komunikovaná s novým konateľom spoločnosti. Riaditeľ Domu kultúry bude upozornený na nesplnenie úlohy a bude mu daný termín na vypracovanie takéhoto dokumentu.
 
Interpelácie nájdete zverejnené TU.