Niekoľko slov k jasliam na Garbiarskej ulici

Niekoľko slov k jasliam na Garbiarskej ulici

Udalosti a ľudia     Ľubomír Veselický    
 
Informácia o nových priestoroch pre jasličkárov v bývalej základnej škole na Garbiarskej ulici určite potešila rodičov mnohých detí. Kladiem si ale otázku, čo by sme 10. októbra 2022 otvárali, keby bol primátor Martin Tomčányi  vo februári 2020 postupoval podľa výzvy Márie Fačkovcovej, Pavla Kurbela, Tomáša Karmažína, Pavlíny Karmažínovej, Michala Irsáka, Ondreja Kurbela, Michala Hanusa a Dušana Irsáka  zo dňa 18. 2. 2020.
 
Zo záveru výzvy citujem: Ďalej Vás vyzývame pán primátor, aby bola so spol. LRL Profitech s. r. .o okamžite vypovedaná nájomná zmluva pre porušenie článku VIII, ods. 3 písm. d) k predmetnej zmluvy: „prenajímateľ môže túto zmluvu vypovedať, ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného 30 dní odo dňa platnosti.“
 
Túto výzvu podpísali hore menovaní poslanci v čase, keď spoločnosť v prenajatom objekte preinvestovala zhruba 800 000 €. Vypovedanie zmluvy v roku 2020 by znamenalo podanie návrhu na súd o vrátenie preinvestovaných nákladov a vyhlásenie obchodnej súťaže na nového záujemcu o dokončenie rozostavaného objektu. V konečnom dôsledku by mesto muselo vypovedanej spoločnosti náklady zaplatiť  a verejná súťaž, ak by išlo naozaj  všetko hladko, by pokračovanie prestavby oddialila najmenej o jeden rok.
 
Je pravdou, že nájomník s platením nájomného meškal. Je pravdou, že potreboval viac financií na zvládnutie mnohých stavebných úloh. Vďaka pragmatickému rozhodnutiu primátora ísť cestou pomoci a nie cestou sankcií máme dnes objekt bývalej základnej školy prakticky hotový.
Nebudem špekulovať o motívoch časti poslancov pre napísanie. Nestalo sa totiž raz, že na rokovaniach zastupiteľstva odznievali návrhy, ktoré smerovali k  oddialeniu dobrého zámeru. Vzťahy medzi vrcholovými funkcionármi samosprávy a dodávateľmi  služieb nie sú vždy ideálne. Skúsenosť ale učí, že k uspokojivému výsledku vedie ústretovosť a nie prezentácia sily, ktorú síce zákon umožňuje, ale nenariaďuje.
 
Niekoľko slov k  jasliam na Garbiarskej uliciNiekoľko slov k  jasliam na Garbiarskej ulici