DD a DSS Sereď získal Certifikát normy STN EN ISO 9001 v odbore poskytovania sociálnych služieb. Odzrkadľuje kvalitnú a precíznu prácu zamestnancov v zariadení

DD a DSS Sereď získal Certifikát normy STN EN ISO 9001 v odbore poskytovania sociálnych služieb. Odzrkadľuje kvalitnú a precíznu prácu zamestnancov v zariadení

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Dňa 26.03.2024 sa v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Sereď uskutočnil audit kontrolnej činnosti spočívajúcej v preverení dokumentácie systému manažérstva kvality zavedeného v zariadení a jeho porovnanie s normou STN EN ISO 9001 v odbore poskytovanie sociálnych služieb, ako aj preverenie zhody medzi dokumentáciou systému manažérstva a praktickým vykonávaním dokumentovaných činností a ich osvojenie zamestnancami zariadenia.
 
Na audit sa zariadenie pripravovalo cca 12 mesiacov. Počas prípravy boli zavádzané postupy všetkých činností v súlade s pravidlami riadenej dokumentácie. Kontrolnú činnosť vykonala spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. – certifikačný orgán systémov manažérstva, akreditovaný SNAS, osvedčenie o akreditácii č. Q-011. Doba platnosti certifikátu je tri roky. Každé dva roky sa vykonáva dozorný a každý tretí rok recertifikačný audit.
 
„Získanie certifikátu ISO znamená dosiahnutie vyššej úrovne kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení, zefektívnenie práce zamestnancov a v neposlednom rade zvýšenie prestíže zariadenia na trhu sociálnych služieb. Pre zamestnancov je to „záväzok“ plniť všetky povinnosti vyplývajúce z nastavených procesov a zabezpečiť funkčnosť zavedeného systému. Prínosom je najmä skutočnosť, že vykonávaná práca je systematická, transparentná, prehľadná s preukázateľnými výstupmi zameranými na klienta,“ uviedla pre naše noviny Blažena Flamíková, riaditeľka Odboru sociálnych vecí Trnavského samosprávneho kraja.
 
Certifikát si pred niekoľkými dňami z rúk zástupcov Trnavskej župy slávnostne prevzala riaditeľka zariadenia Milada Floriánová. Vyjadrila veľkú radosť z  úspechu a poďakovala všetkým zamestnancom za ich kvalitnú a precíznu prácu. "Ako tím sme dosiahli ďalší míľnik našej vízie, čo je dôkazom toho, že sú medzi nami tí správni ľudia, vďaka ktorým môžeme naďalej skvalitňovať poskytované služby a zabezpečovať klientom každý deň úsmev na tvári."  V rámci zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK má okrem DD a DSS Sereď zavedený organizovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO  už iba  jedno zariadenie a to  DD a DSS Holíč (od roku 2012).
 
foto: DDaDSS Sereď
 
DD a DSS Sereď získal Certifikát normy STN EN ISO 9001 v odbore poskytovanie sociálnych služieb.Ide o dôležitý dokument odzkadľujúci kvalitnú a precíznu prácu zamestnancov v zariadeníDD a DSS Sereď získal Certifikát normy STN EN ISO 9001 v odbore poskytovanie sociálnych služieb.Ide o dôležitý dokument odzkadľujúci kvalitnú a precíznu prácu zamestnancov v zariadeníDD a DSS Sereď získal Certifikát normy STN EN ISO 9001 v odbore poskytovanie sociálnych služieb.Ide o dôležitý dokument odzkadľujúci kvalitnú a precíznu prácu zamestnancov v zariadeníDD a DSS Sereď získal Certifikát normy STN EN ISO 9001 v odbore poskytovanie sociálnych služieb.Ide o dôležitý dokument odzkadľujúci kvalitnú a precíznu prácu zamestnancov v zariadení