Ozbrojené sily SR vyzdvihli prácu ženistov

Ozbrojené sily SR vyzdvihli prácu ženistov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď je dlhé desaťročia spájané so ženistami. Prvý ženijný útvar – náhradný prápor ženijného pluku 3 – bol v Seredi dislokovaný v júli 1936. Sereďskými kasárňami odvtedy prešli tisícky vojakov základnej vojenskej služby i vojakov z povolania.
 
Ženijné vojsko je súčasťou Ozbrojených síl SR. Príslušníci sú nasadzovaní v náročných operáciách a misiách v zahraničí, zároveň pomáhajú na domácej pôde pri živelných pohromách rôzneho druhu. V čase koronavírusu  práve príslušníci v ženijného vojska  v Seredi plnili úlohy s tým súvisiace  po celom Slovensku.
 
Od svojho vzniku prešlo ženijné vojsko v Seredi rôznymi transformáciami. Posledná zmena bola  1. novembra 2021, kedy bol ženijný prápor pretransformovaný na nový organizačný stupeň - veliteľstvo Ženijného pluku. Vznikol na základe rozhodnutia Náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
Poslaním Ženijného pluku je podieľať sa na zaručovaní obrany Slovenskej republiky, plnení záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, vykonávať  aktivity k obrane územia SR, podieľať sa na plnení úloh pri udržiavaní verejného poriadku, bezpečnosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti.  Pluk sa podieľa aj na nedotknuteľnosti hraníc, poskytovaní pomoci orgánom štátnej správy, samosprávy a obyvateľstvu pri ohrození života a majetku počas krízovej situácie a pri odstraňovaní následkov krízovej situácie.  V roku 2020 bol v Seredi  odhalený na pravom brehu rieky Váh pamätník v podobe plávajúceho transportéra PTS-10, ktorý je venovaný všetkým ženistom slúžiacim v Seredi.
 
Ozbrojené sily SR vyzdvihli prácu ženistov zo Serede za ich odbornosť pri nakladaní vojenskej techniky na vagóny. Presuny bojovej techniky sú totiž vždy mimoriadne dôležitou súčasťou vojenských cvičení. 91. ženijný pluk má kľúčovú úlohu pri zabezpečení vagónovania vojenskej techniky a vozidiel pre ich rýchlu a efektívnu prepravu na rôzne miesta v krajine i medzinárodne. Presun železnicou si vyžaduje správnu prípravu a vysokú odbornosť. Vagóny musia byť dostatočne veľké a pevné,  technika musí byť počas prepravy fixovaná. Nevyhnutné je aj dodržiavanie bezpečnostných predpisov. To všetko má 91. ženijný pluk zvládnuté na vysokej úrovni.
 
 
Ozbrojené sily SR vyzdvihli prácu ženistovOzbrojené sily SR vyzdvihli prácu ženistovOzbrojené sily SR vyzdvihli prácu ženistovOzbrojené sily SR vyzdvihli prácu ženistovOzbrojené sily SR vyzdvihli prácu ženistovOzbrojené sily SR vyzdvihli prácu ženistovOzbrojené sily SR vyzdvihli prácu ženistovOzbrojené sily SR vyzdvihli prácu ženistov