Slávnostné oceňovanie osobností mesta Sereď

Slávnostné oceňovanie osobností mesta Sereď

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Dňa 23. januára sa na pôde Mestského úradu v Seredi konalo slávnostné oceňovanie občanov mesta. O tom, kto ocenenie získa rozhodli na decembrovom zasadnutí poslanci Mestského zastupiteľstva. Ocenenie CENA MESTA SEREĎ a ČESTNÝ OBČAN MESTA SEREĎ vyjadruje morálne poďakovanie jednotlivcom či kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky dosiahnuté v najrôznejších oblastiach verejného života. Počas slávnostného večera si z rúk primátora Martina Tomčányiho  plakety Cena mesta a Čestný občan mesta prevzalo šesť osobností a jedno občianske združenie.  Všetci sa svojou prácou či voľnočasovou aktivitou pričinili o zviditeľnenie mesta a jeho rozvoj. Ocenení laureáti počas celého večera neskrývali vďaku ale aj dojatie či radosť. Následné gratulácie od zástupcov mesta, rodinných príslušníkov i priateľov iba umocnili slávnostnú atmosféru.
 
Ocenenie „Čestné občianstvo mesta Sereď“  získali Dr. Bert Klug, Ing. Ján Himpán a Mgr. arch. Rastislav Petrovič.  Ocenenie „Cena mesta Sereď“ získali Mgr. Andrea Ruczová, Jozef Valábek, Občianske združenie VODNÝ HRAD a Ing. Tibor Králik.
 
Dr. Bert Klug: je najstarší žijúci rodák zo Serede, ktorý prežil holokaust Narodil sa v Seredi v židovskej rodine rodičom Oskarovi (tiež rodák zo Serede) a Sari Klugovcom. Rodný dom sa nachádzal v Mydlárskej ulici (dnes ul. SNP), približne tam kde je bistro Rambus. Rodina Klugovcov vlastnila železiarsky obchod, založený ešte v roku 1840 - dnes obchodné priestory s módnym tovarom oproti predajni Altis. Rodina: Manželka Eva (za slobodna Dymová -rodáčka zo Serede) zomrela ako 92 ročná. Synovia: Michael, Peter a lan (9 vnúčat a niekoľko pravnúčat). DR. BERT KLUG najstarší žijúci rodák zo Serede, ktorý prežil holokaust Narodil sa v Seredi v židovskej rodine rodičom Oskarovi (tiež rodák zo Serede) a Sari Klugovcom. Rodný dom sa nachádzal v Mydlárskej ulici (dnes ul. SNP), približne tam kde je bistro Rambus. Rodina Klugovcov vlastnila železiarsky obchod, založený ešte v roku 1840 - dnes obchodné priestory s módnym tovarom oproti predajni Altis. Rodina: Manželka Eva (za slobodna Dymová -rodáčka zo Serede) zomrela ako 92 ročná. Synovia: Michael, Peter a lan (9 vnúčat a niekoľko pravnúčat) Vzdelanie: Základné päťročné na miestnej seredskej židovskej škole (budova stála na mieste, kde dnes sídli notár a jazyková škola). Ako dvanásťročného ho rodičia zapísali na Masarykovo gymnázium v Bratislave, s dôrazom získania slovenského vzdelania. V roku 1940, na základe slovenskou vládou prijatých protižidovských opatrení, bolo odobraté Židom právo na štúdium na všetkých vzdelávacích inštitúciách od základnej školy až po univerzitu. Stredoškolské vzdelanie s maturitou ukončil až v roku 1945 a v tom istom roku začal študovať na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Titul doktora medicíny získal až v roku 1953 po štúdiu na Univerzite Queensland Brisbane v Austrálii. Pracovné zaradenie : Od roku 1955 - vlastná súkromná ambulancia všeobecného lekára. Následne získaná špecializácia v odbore psychiatria - dva roky vo funkcii lekár špecialista v psychiatrickej liečebni Sundbery. V roku 1964 - diplom z psychologickej medicíny. Od roku 1966 pracovné zaradenia na klinike Child Guidence v Brisbane. Následne otvoril súkromnú psychiatrickú ambulanciu pre dospelých. Ako hosťujúci psychiater pôsobil v Royal Brisbane Hospital a Repatriation Genesel Hospital. Vo veku 89 rokov stále čiastočne pracovne činný so zameraním na písanie znaleckých posudkov pre spoločnosti MLCOA a Medconsultans -až do veku 95 rokov. Bol predsedom medicínskej rady v nemocnici v Belmonte i vedúcim queenslandskej psychiatrickej fakulty. Druhá svetová vojna a holokaust : Október 1942 - pracovný tábor Sereď, výkon rôznych prác - 2 roky. V roku 1944 po vyslaní pracovnej skupiny z tábora do Nového Mesta (pomoc na prácach na starobinci), následne útek a zaradenie sa do Slovenského národného povstania (Liptovský Mikuláš, Bobrovec). Po potlačení povstania, život v ilegalite v Bratislave. Koniec februára 1945 zatknutie gestapom. Pokus o útek - neúspešný. Následná deportácia do tábora v Seredi. 31. marca 1945 vagónový transport - S.apríla zdarený útek z vagóna na železničnej stanici Valašské Meziríčí. Po strasti plných udalostiach návrat do oslobodenej Serede 11. apríla 1945. V roku 1947 trvalé vycestovanie do Austrálie. Súčasnosť: Aj vo veku 97 rokov-veľmi živý záujem o dianie na Slovensku a ešte viac v Seredi. Knihu Sereď-dejiny mesta po podrobnom preštudovaní považuje za výborne spracovanú. S veľkou pozornosťou dodnes číta články o Slovensku a Seredi obzvlášť, posielané mu e-mailovou poštou. Všetci synovia Sereď navštívili  a z rozprávania rodičov majú o Seredi značné poznatky. Tak podobne aj väčšia časť vnúčat, ktoré v Seredi tiež boli. Preto je pochopiteľné, že celá rodina pozná slogan prezentovaný Dr. Klugom: Sereď je centrum vesmíru. Vzhľadom k vysokému veku Berta  Kluga bola cena  prevzatá v zastúpení.
 
Ing. Ján Himpán: patrí medzi priekopníkov bezplatného darcovstva krvi v našom meste. Ako veliteľ Výcvikového strediska ženijného vojska začal hromadné darovanie krvi s vojakmi organizovať už v roku 1993. Týmto spôsobom do roku 1999 zorganizoval odbery krvi v celkovom množstve 1 OOO litrov. Po odchode z ozbrojených síl v darovaní krvi doteraz pokračuje. Od minulého roku je držiteľom najvyššieho možného ocenenia -plakety prof. MUDr. Jána Kňazovického za 100 bezplatných odberov krvi. Za jeho vysoko humánnu aktivitu sa stal laureátom ocenenia Vojenský čin roka 2018. Mimoriadnu cenu mu v júni 2019 odovzdal minister obrany SR. Na základe tohto ocenenia bol prijatý aj prezidentkou SR Zuzana Čaputovou . V septembri 2019 daroval krv už 105.-krát. Jeho cieľová méta je 120 bezplatných odberov. Okrem bezplatného darcovstva krvi sa venoval záchrane ľudských životov a pomoci ľuďom v núdzi na viacerých miestach sveta, napr.:  v roku 2003 ako účastník misie Slovenskej republiky pri vyslobodzovacích a záchranných prácach v Iráne, v meste Bam, v ktorom zemetrasenie pochovalo 40 tisíc l'udí. Ako civilný zamestnanec Ministerstva vnútra SR pracoval pri poskytovaní humanitárnej pomoci USA po Hurikáne Katrina, ktorý 29. augusta 2005 spôsobil enormné škody na juhovýchode pri meste New Orleans a zaplavil takmer celé územia mesta. V roku 2006 bol veliteľom stanového mestečka pre l'udí bez domova z Bratislavy a priľahlých krajov, kedy stany s pieckami na tuhé palivo a poľnými lôžkami hlavnému mestu postavilo Ministerstvo vnútra SR.  Aktívne sa zúčastnil na záchranných prácach po povodniach v Bulharsku a Rumunsku. Osobná angažovanosť Jána Himpána podporujúca záchranu ľudského života, jeho doterajšie aktivity pri vyslobodzovacích a záchranných prácach ako aj pri poskytovaní humanitárnej pomoci sú príkladmi formovania správnych postojov pre všetkých obyvateľov nášho mesta.
 
Mgr. Arch. Rastislav Petrovič: je predseda OZ Vodný hrad, založeného v Seredi v roku 1998, cieľom ktorého je posilňovať občianske povedomie obyvateľov mesta a regiónu sprostredkovaním poznatkov z histórie mesta Sereď a okolia a tiež sa usiluje o záchranu seredského kaštieľa. Rastislav Petrovič zabezpečuje a organizuje prednášky renomovaných odborníkov z oblasti archeológie, histórie, archívnictva a pamiatkovej starostlivosti. Je zanietený zberateľ obrázkov a dobových pohľadníc starej Serede. Je spoluautor a zostavovateľ knihy Sereď - Dejiny mesta, kde na 400 stranách textu a 32 stranách farebných obrazových príloh autori predstavili mesto, jeho históriu, kultúru, šport, symboly a ľudí, ktorí to v minulosti žili. Ďalej je spoluautor publikácií Nález gotického kostola v Seredi, Sereď na starých obrázkoch a Šintavský hrad vykopaný -zakopaný. Odpracoval stovky dobrovoľníckych brigádnických hodín pri čistení a rekonštrukcii mestského múzea - historickej budovy tzv. Fándlyho fary, kde sa prezentujú nálezy z archeologických výskumov na území mesta Sereď, na ktorých bol prítomný. Veľa energie, úsilia a voľného času venoval prácam na vyčistení a obnove najstaršej časti kaštieľa,  bastióna s cieľom jeho premeny na unikátne výstavné a kultúrne priestory. Bol jedným z objaviteľov mozaikovej dlažby s esterházyovským erbom z roku 1841 ukrytej pod cementovým poterom. Zaslúžil sa aj o objav staršej stavby stredovekého kostola v Šintave v hmote dnešného kostola. Je organizátorom a pútavým prezentátorom pri veľmi obľúbených a populárnych vychádzkach a prednáškach v zámockom parku s odborným výkladom o histórii a stave kaštieľa. Zabezpečuje pre mesto Sereď poradenstvo a cenné informácie pre účely vypracovania projektov na získanie dotácií na obnovu kaštieľa. Aktuálne venuje svoj voJ'ný čas aj práci ako člena kultúrnej komisie v Seredi. Jeho práca v oblasti histórie a kultúry, záchrany kultúrnych pamiatok v meste Sereď a pri odkrývaní bohatých dejín Serede je významná a mimoriadne záslužná.
 
Mgr. Andrea Ruczová: patrí v meste Sereď medzi významné osobnosti v oblasti hudobnej kultúry. Od roku 2007 stojí na čele spevokolu GAUDETE, ktorý od roku 2003 dirigovala ako cirkevný zbor. Vysokú úroveň zboru poznajú vďaka vždy navštevovaným koncertom nielen obyvatelia Serede. Historia zboru eviduje od decembra 2011 45 úspešných koncertov. S kvalitou umeleckého prednesu zborových skladieb sa v podaní zboru GAUDETE už oboznámili poslucháči v Taliansku, Bosne a Hercegovine, Rakúsku i Holandsku. Repertoár zboru netvoria výhradne iba skladby sakrálne. Jeho súčasťou sú afro-americké spirituály a úpravy ľudových piesní. Dirigentka Andrea Ruczová teda vyberá pre zbor skladby viacerých žánrov a tie oslovujú stále širšie poslucháčske publikum. Vďaka trpezlivej a vytrvalej práci s členmi zboru si zborový spev zachováva v našom meste svoje trvalé miesto. Zbor GAUDETE sa pod vedením Andrey Ruczovej môže pochváliť nielen debutovým albumom Spievajme Pánovi, ktorý bol nahraný v roku 2007 ale aj ďalším z roku 2011, ktorý nesie názov Jubilate Deo.
 
Jozef Valábek: sa počas svojej aktívnej činnosti venoval vypĺňaniu voľnočasovej, zmysluplnej činnosti všetkých vekových skupín občanov Serede. Bol majstrom odborného výcviku v tamojšom odbornom učilišti pri NHS ,kde organizoval učňom vo voľnom čase rôzne súťaže, vedomostné kvízy a športové zápolenia. V roku 1979 bol zvolený za predsedu Odborovej organizácie v NHS kde pôsobil 10 rokov. Aj na tomto poste organizoval pracovníkom NHS a ich rodinným príslušníkom rôzne zájazdy, kultúrne podujatia a športové súťaže, pionierske a ozdravovacie tábory pre deti. Za túto prácu dostal r. 1988 Ďakovný list Odborového zväzu pracovníkov v kovopriemysle Krajského výboru v Bratislave. Nakrátko 1989-1991 pracoval ako predseda Odborovej rady v Galante. V r. 1991 vyhral konkurz na riaditeľa Domu kultúry v Seredi, kde pracoval 20 rokov. Zabezpečoval a organizoval pre všetky vekové skupiny obyvateľov Seredi kultúrne a spoločenské vyžitie. Bol poslancom MsZ v Seredi . Je aktívnym členom Kultúrnej a soc. komisie pri MsZ v Seredi, Matice Slovenskej v Galante a ako prejav úcty a vďaky za nezištnú pomoc a spoluprácu dostal v r. 2003 Ďakovný list. Po odchode do dôchodku r. 2011 začal pracovať so seniormi. V roku 2012 bol zvolený za vedúceho Denného centra pre seniorov a predsedu ZO Jednoty dôchodcov v Seredi. Pod jeho vedením ,po zlúčení dvoch Klubov dôchodcov do Denného centra sa činnosť výrazne zintenzívnila . Sú to Športové hry seniorov ,literárne posedenia pri čaji, súťaže v pečení„ Fašiangový Candrbálu Silvestrovské, Mikulášske; Katarínske, Michalské, meninové párty, Maškaráda", ,,Majáles" ,"Juniáles", zdravotné prednášky. V priemere je to 47 podujatí ročne. Činnosť sa stala rozmanitejšou a zaujímavejšou čo pritiahlo do Denného centra takmer dvojnásobok členov oproti pôvodným dvom Klubom dôchodcov. Jozef Valábek sa v roku 2019 dožil významného životného jubilea 70 rokov .Po celý život sa aktívne zapájal do organizovania kultúrneho života v meste Sereď. Je to rodený Seredčan, lokálpatriot s množstvom výborných nápadov ,ktoré dávajú seniorom zabudnúť na svoj vek, kedy sa pod jeho vedením tešia na rôznorodé zaujímavé podujatia a stretnutia.
 
OZ Vodný hrad: bolo založené koncom roku 1998 s cieľom zachrániť opustený seredský kaštieľ, bývalý vodný hrad Šintava. Občianske združenie je dobrovoľnícke združenie, ktoré svoju činnosť koordinuje s vlastníkom kaštieľ a mestom Sereď. V spolupráci s mestským múzeom v súčasnosti organizuje výstavy, koncerty, divadelné predstavenia, organizuje historické prechádzky, prednášky odborníkov z oblasti histórie a archeológie, prispieva na kultúrne akcie konané v meste Sereď. Počas svojich 20 rokov pôsobenia OZ aktívne prispelo k odkrývaniu histórie nášho mesta a k záchrane viacerých artefaktov, založilo mestské múzeum. V roku 2004 sa aj za podpory vedenia mesta Sereď podarilo OZ otvoriť mestské múzeum v historickej budove tzv. Fándlyho fary.
V roku 2008 OZ rozbehlo projekt obnovy seredského kaštieľa a to bastióna - jedného z obram1ých objektov bývalého bradu Šintava. Od roku 2010 organizuje historické prechádzky z vysokou účasťou. Obnove seredského kaštieľa dlhodobo bránil majetkový súdny spor mesta Sereď s cirkvou, ktorý v roku 2011 mesto Sereď vyhralo. OZ sa aktívne podieľalo na získavaní grantov z európskych fondov a z Ministerstva kultúry SR na obnovu kaštieľa, ktoré však v konečnom dôsledku neboli zrealizované. OZ získalo dôveru niektorých významných organizácií a podnikov, od ktorých získalo významné sumy a ktoré boli investované do obnovy kaštieľa. Tak mohla byť v spolupráci s mestom, v roku 2012 pamiatkovo obnovená dvorová fasáda bastióna, zreštaurovaný renesančný oblúkový portál - vstup do kazemát a bola zhotovená dobová replika vstupnej brány. Obnovená fasáda spolu s galériou v bastióne vytvorila základ budúceho opraveného kaštieľa. V prázdnych oknách nádvoria bolo rámci projektu Návrat šľachty do šintavského hradu dočasne umiestnených 10 veľkoplošných portrétov šľachticov a historických osobností súvisiacich s kaštieľom. Táto výtvarná úprava, ktorá „oživila" fasády kaštieľa, významnou mierou prispela k záujmu občanov i médií o seredský kaštieľ.
Ing. Tibor Králik: pracoval od roku 1992 na Federálnom Ministerstve zahraničných vecí CSFR ako odborný referent . Od roku 1993 pôsobil v diplomatických službách. Našu republiku reprezentoval ako diplomat vo Švédsku, Kanade, Fínsku, Adis Abebe a Estónsku. Ako absolvent seredského gymnázia udržuje kontakt s jeho študentmi aj v súčasnosti. Na stretnutiach s nimi prezentoval napríklad hlavné princípy, priority a programy nášho predsedníctva v Rade EÚ, ale aj o EÚ ako celku. Pretože v súčasnosti únia nemá žiadne pravidlá a páky na vystúpenie členských štátov z tohto zoskupenia, oboznamoval študentov aj s potrebou nastavenia tohto systému. Kontaktom s mládežou Tibor Králik zvyšuje informovanosť mladých l'udí o medzinárodnom dianí a postavení Slovenskej republiky v Európskej únii. Profesionálne reprezentuje nielen mesto Sereď, v ktorom vyrastal ale navonok celú Slovenskú republiku.
Slávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta SereďSlávnostné oceňovanie osobností mesta Sereď