Lokálna žurnalistika a špecifické postavenie samosprávnych médií

Mestský úrad     Ľubomír Veselický    
 
Na začiatku bol  tento internetový prieskum  Transparency International Slovakia, z júna 2022.
TIS  ako nezisková mimovládna organizácia založená v roku 1998 v Bratislave sa okrem iného pravidelne  zaoberá hodnotením obecných a mestských novín. Postupuje pritom  podľa vlastných kritérií a zostavuje vlastný  rebríček kvality miestnych novín. Sereď v roku 2021 bola charakterizovaná takto: Periodikum Sereďské novinky prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru a vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte.
 
V snahe kopírovať dnešný  model „empatického“  správania sa prezentuje TIS svoju politiku bombastickým označením: Hlásne trúby 2021 – Radničné noviny stále zostávajú najmú hlásnymi trúbami primátorov.  V tomto roku dosiahla TIS v boji proti regionálnym novinám svoj vrchol.  Celkom nenápadne ponúka odpovede na šikovne položené otázky a to bez ohľadu na to, aby poznala vnútorné prostredie v ktorom miestne periodiká vznikajú.
Odosielateľom dotazníka je zamestnanec TIS pán Ľuboš Kostelanský. Pre demonštrovanie zámeru TIS stačí, ak v tomto článku uvediem dve posledné otázky a moje stanovisko k nim.
 
Otázka: Čo najviac ohrozuje kvalitu radničných/župných médií vydávaných samosprávami ? (vyznačte max. 2 možnosti)
-Tvorbu majú často na starosti zamestnanci úradov bez novinárskych skúseností
 
-Nízky rozpočet neumožňujúci produkovanie obsahu v štandardnej kvalite
 
-Nevhodne alebo neúplne nastavený koncept novín bez dôležitých náležitostí
 
-Chýbajúca objednávka zo strany samosprávy po kvalitnom obsahu, respektíve absencia kritickej spätnej väzby zo strany verejnosti
 
-Nedostatok nezávislosti, konflikty záujmov v práci, či autocenzúra redaktorov
 
-Skryté ovplyvňovanie, alebo v niektorých prípadoch aj priame zásahy vedenia samosprávy do obsahu novín
 
-I:
 
Moje stanovisko: Nevyčítajte novinársku neskúsenosť tvorcom radničných novín. Mnohí amatéri sú lepší ako novinári s diplomom. Dobrovoľní tvorcovia  radničných novín sú vo svojej tvorbe  oveľa nezávislejší ako novinári v mnohých akciovkách.
 
Otázka: Čo by mohlo pomôcť k zlepšeniu situácie radničných/župných médií vydávaných samosprávami? (vyznačte max. 2 možnosti)
-Permanentný tlak na zvyšovanie celkovej politickej kultúry na lokálnej úrovni.
 
-Široká a opakované verejná diskusia upozorňujúca na verejnoprávny charakter týchto médií a nedostatky v ich práci
 
-Existencia nezávislej celoslovenskej mediálnej rady, respektíve posilnenie právomocí súčasných rád posudzovať a trestať prehrešky radničných/župných médií vydávaných samosprávami vrátane finančných trestov pre samosprávy
 
-Z úrovne štátu nadiktované povinné dodržiavanie minimálnych novinárskych štandardov pre redakčnú činnosť týchto médií
 
-Legislatívne definovanie verejnoprávneho charakteru samosprávnych médií, napr. v podobe českého modelu, ktorý v tlačovom zákone ukladá povinnosť poskytovať objektívne a vyvážené informácie a zabezpečovať pluralitu vytváraním priestoru pre poslancov
 
-Existencia samostatnej legislatívnej úpravy definujúcej činnosť týchto médií, akú majú celoštátne verejnoprávne médiá (RTVS, TASR).
 
-Povinná profesionalizácia tohto typu médií
 
-Iné:
 
Moje stanovisko: Touto otázkou  a najmä alternatívami odpovedí ste definitívne potvrdili hlavný zámer Vášho prieskumu.  Čo chcete regulovať, o akej nezávislej celoslovenskej mediálnej rade to hovoríte? Aké tresty a na základe čoho pripravujete pre vydavateľov? Na základe akého zákona chcete zakázať inzerciu v regionálnych médiách? Ako chcete zasiahnuť do rozpočtov samospráv a  zrušiť alebo redukovať ich financovanie z ich rozpočtov?
 
Vážený pán Kostelanský! Návrhmi,  ktoré respondentom podsúvate ako odpovede,  ste prekonali princípy stredovekej inkvizície! Toto o nej hovorí wikipédia: „Všetky zistenia potrebné k procesu sa objasňovali počas procesu samotného, vypočúvaním svedkov. Vecné dôkazy pri tom nemali žiadnu platnosť. Na dokázanie viny alebo neviny existovala len jediná možnosť, a to výpovede svedkov.“ Vo Vašom prípade nahrádzajú výpovede svedkov odpovede na Váš dotazník. Gratulujem!
Snahy o „prevýchovu“  regionálnych médií  považujem za bezprecedentný zásah do kompetencií miestnych samospráv. Verím, že úspešné nebudú.
 
Celé znenie internetového prieskumu Transparency International Slovakia, jún 2022  si prečítate kliknutím na nasledovný link: DOTAZNÍK