Poslanci rokovali o zámere premiestniť Obchodnú akadémiu na novú adresu, zámene pozemkov aj o rekonštrukcii vozovky na Mládežníckej ulici

Poslanci rokovali o zámere premiestniť Obchodnú akadémiu na novú adresu, zámene pozemkov aj o rekonštrukcii vozovky na Mládežníckej ulici

Mestský úrad     Iveta Tóthová    
 
Obchodná akadémia Sereď patrí do siete stredných odborných škôl zriadených Trnavským samosprávnym krajom. Škola s internátnym ubytovaním už dlhé desaťročia sídli na Mládežníckej ulici. Trnavská župa pred časom oboznámila vedenie mesta so zámerom presťahovať školu na novú adresu: do areálu na Školskej ulici, ktorý je v súčasnosti využívaný na potreby Gymnázia Vojtecha Mihálika.
 
Nehnuteľnosť tohto školského areálu je vo vlastníctve mesta a gymnázium ho užíva na základe nájomnej zmluvy. Tá bola uznesením Mestského zastupiteľstva v Seredi č. 77/2022 zo dňa 21.4.2022 uzatvorená na obdobie do 31.8.2023. Výška aktuálneho ročného nájomného je 7 373,70 €. Zachovanie Obchodnej akadémie v meste Sereď si Trnavský kraj podmienil získaním spomínaného školského areálu na Školskej ulici do svojho vlastníctva. Budova si tu vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu a v  rozšírenom areáli plánuje kraj aj výstavbu stravovacieho zariadenia pre učiteľov a študentov, kde chce investovať milión eur.
 
Zámerom mesta Sereď je vykonať zámenu pozemku na Školskej ulici s pozemkom pod zberným dvorom. Ten je vo vlastníctve TTSK a mesto ho užíva na základe nájomnej zmluvy od roku 2015 uzatvorenej na dobu 15 rokov s ročným nájomným 3 844 eur. Tento pozemok by týmto prešiel do vlastníctva mesta. Zároveň by mesto prevzalo do vlastníctva aj časť pozemku pri športovej hale v areáli Obchodnej akadémie na Mládežníckej ulici, ktoré by v budúcnosti bolo využívané ako verejné parkovisko pre návštevníkov telocvične aj obyvateľov sídliska Meander.
 
Zástupcovia TTSK navrhli uskutočniť zámenu pozemkov a finančný rozdiel vysporiadať realizáciou opravy účelovej komunikácie - položením nového asfaltového povrchu na Mládežníckej ulici pri Obchodnej akadémii do 15.10.2022. Predpokladané náklady na rekonštrukciu vozovky na tejto ulici sú vo výške cca 56 000 €.
 
Poslanci na mimo plánovanom zasadnutí MsZ konaného dňa 26. mája rokovali  o vyššie uvedenom zámere . Na rokovanie prišiel aj predseda TTSK Jozef Viskupič s ďalšími zástupcami kraja. Predseda Viskupič hneď na úvod poznamenal, že obe inštitúcie: ako kraj, tak aj mesto pôsobia o verejnom záujme občanov. V  záujme kraja je udržať a skvalitniť vzdelávanie v Seredi. Vo Vašom meste máme dve stredné školy: gymnázium a obchodnú akadémiu. Ani jedna aktuálne nevyužíva priestorové kapacity, na ktoré boli v minulosti dimenzované,“ poznamenal Viskupič a dodal, že rokovanie kraja s mestom bolo nastavené tak, aby zo zámeny mali najväčší osoh primárne obyvatelia Serede. Na Obchodnej akadémii sa momentálne vzdeláva 151 študentov, internát roky nie je v prevádzke.
 
Do diskusie sa prihlásili viacerí poslanci. Bystrík Horváth, Ondrej Kurbel, Pavlína Karmažínová, Mária Fačkovcová či Michal Irsák. V pripomienkach odznelo aj to, že mesto týmto krokom príde o lukratívnu budovu, ktorá by vo výhľade niekoľkých rokov mohla slúžiť na účely základnej školy, keďže sa Sereď rozrastá. Predseda Viskupič poznamenal, že mesto v žiadnom prípade o budovu neprichádza. V súčasnosti školu využíva gymnázium  a aj v  budúcnosti bude budova slúžiť výlučne študentom Serede a okolia.  V prípade, že mesto raz bude potrebovať základnú školu, Trnavský kraj dá k dispozícii voľné priestory na terajšej OA. Tie sa kraj nechystá predať, necháva si ich vo vlastníctve.  Ako predseda Viskupič poznamenal, kraj sa riadi heslom : nepredávame – zveľaďujeme. Takto sa napríklad otvára základná škola v budove bývalej strednej školy v Galante.  Poslanec Róbert Kráľ mimo iného povedal, že je plusom ak študenti majú školu v mieste bydliska a nemusia cestovať. Stará budova gymnázia a stará budova základnej školy potrebujú neskutočné financie, aby boli prevádzkyschopné a preto víta ak budú mať obe školy jedného vlastníka.  Poslanec Marcel Královič na záver poznamenal, že sa momentálne rokovalo len o zámere zámeny a stále je čas všetko prediskutovať.  Podľa neho všetci chcú, aby sa tu škola zachovala. Trnavský kraj ale do cudzieho majetku investovať nemôže a ani nebude.
 
Poslanci hlasovaním vyššie uvedený zámer odsúhlasili, no o definitívnom rozhodnutí ešte budú na niektorom z ďalších zastupiteľstiev rokovať. Na záver sa primátor mesta Martin Tomčányi poďakoval predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Jozefovi Viskupičovi za návštevu, ochotu a čas prediskutovať s poslancami celú tematiku.
 
Zámer premiestniť Obchodnú akadémiu na novú adresu, zámeny pozemkov aj zrekonštruovať cestuZámer premiestniť Obchodnú akadémiu na novú adresu, zámeny pozemkov aj zrekonštruovať cestuZámer premiestniť Obchodnú akadémiu na novú adresu, zámeny pozemkov aj zrekonštruovať cestuZámer premiestniť Obchodnú akadémiu na novú adresu, zámeny pozemkov aj zrekonštruovať cestu