Zmeny vo frekvencii odvozu odpadov a navýšenie poplatku za odpady

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Z dôvodu optimalizácie systému nakladania s komunálnymi odpadmi sa v Seredi upravuje frekvencia zvozu odpadov od 1. januára 2024 a to nasledovne:  
- Zmena frekvencie zberu 120-litrových hnedých nádob na biologicky rozložiteľný odpad od rodinných domov z 1 krát za 14 dní na 1 krát za 7 dní. V letných mesiacoch zostáva zachovaná frekvencia zberu 1 krát za 14 dní.
- Obmedzenie počtu čiernych vriec s biologicky rozložiteľným odpadom na 25 ks na kalendárny rok od jedného rodinného domu, resp. záhrady. Vrecia si bude potrebné vyzdvihnúť v príslušnom kalendárnom roku na mestskom úrade v Seredi. Zároveň sa znížila frekvenciu ich zberu z 1 krát za 7 dní na 1 krát za 14 dní.
- Zavedenie zberu konárov ako sezónneho zberu s frekvenciou 2 krát ročne, spravidla na jar a na jeseň, mobilným zberom priamo od rodinných domov a záhradkárskych osád, v termíne určenom mestom.
- Zavedenie zberu jedlých olejov pre pôvodcov odpadu v bytových domoch prostredníctvom uzatvárateľných plastových nádob s objemom 120 litrov, s frekvenciou vývozu 1 krát za 14 dní, umiestnených v stojiskách zberných nádob.
- Zavedenie častejšieho zberu kuchynského odpadu zo 120 litrových hnedých nádob pri bytových domoch v mesiacoch jún až august na 2 krát za 7 dní.
 
Za takúto zmenu dnes hlasovalo 12 z 18-tich prítomných poslancov.
 
Mestské zastupiteľstvo dnes schválilo aj 20-percentný nárast poplatkov za odpady pre fyzické osoby a podnikateľov.  Ľuďom v hmotnej núdzi, ZŤP a občanom nad 62 rokov sa poplatky nezmenia. Za takéto zmeny hlasovalo 14 z 18-tisch poslancov.
 
Prečo sa poplatky navyšujú?
Náklady na komunálny odpad a drobný stavebný odpad hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Oddelenie životného prostredia a údržby mesta Sereď rátalo v budúcom roku s navýšením nákladov na zber komunálnych odpadov, drobný stavebný odpad o minimálne 29 500 eur. 
 
Uvedené navýšenie je spôsobené zvýšením frekvencie zberu 120 litrových hnedých nádob na BRO od rodinných domov z 1x za 14 dní na 1x týždenne okrem letných mesiacov a navrhovaným zvýšením frekvencie zberu BRKO od bytových domov v letných mesiacoch z 1x týždenne na 2x týždenne. Celkové náklady na odpadové hospodárstvo sú vyššie ako príjmy za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to minimálne o 150 000 eur. Z tohto dôvodu musí mesto Sereď pristúpiť k navýšeniu poplatkov za odpady pre obyvateľov.
 
Najvyšším kontrolným úradom SR bolo mestu odporúčané prehodnotiť výšku miestneho poplatku každoročne tak, aby mesto nemuselo na nakladanie s odpadmi doplácať z iných zdrojov. Napriek postupnému zvyšovaniu poplatku k 1.1.2019 a k 1.1.2021 pre fyzické osoby a k 1.1.2023 pre podnikateľov a právnické osoby muselo mesto v období rokov 2018 až 2022 na nakladanie s odpadmi každoročne doplácať viac ako 100-tisíc eur.
 
V roku 2024 sa však mesto vzhľadom na prognózovaný výpadok príjmu z podielových daní pre samosprávy nemôže spoliehať na dofinancovanie odpadového hospodárstva z iných zdrojov, čo sa v minulosti v Seredi dialo.
 
Z tohto dôvodu na pokrytie rozdielu príjmov a výdavkov Oddelenie životného prostredia a údržby mesta navrhlo 20-percentné navýšenie základnej sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby a pre poplatníkov využívajúcich množstvový zber.
 
 
Za navýšenie poplatkov hlasovalo 14 z 18-tich poslancov.