Zapojte sa do prípravy koncepčných materiálov mesta Sereď na roky 2024 - 2027

Zapojte sa do prípravy koncepčných materiálov mesta Sereď na roky 2024 - 2027

Mestský úrad     Mestský úrad – Mgr. Silvia Kováčová, vedúca odd. ŠRKŠ    
Mestá a obce pri výkone samosprávnych kompetencií vypracovávajú a schvaľujú koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života. Sú to strednodobé strategické dokumenty, ktoré komplexne určia  rozvojové smerovanie na nastávajúce obdobie  s dopadom na rozpočet.
V meste Sereď v tomto roku končí platnosť koncepčných materiálov a je potrebné pripraviť ich aktualizáciu. V súlade s platnou legislatívou budú pripravované:
- Komunitný plán sociálnych služieb
- Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení
- Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry
- Koncepcia rozvoja kultúry 
- Program rozvoja bývania
- Koncepcia rozvoja práce s mládežou.
 
Za prípravu budú zodpovední garanti koncepcií, ktorí budú koordinovať prácu spracovateľských tímov. V prvej etape prípravy bude stanovený harmonogram a vyhodnotené plnenie priorít obdobia rokov 2018 – 2023. Odborná i laická verejnosť bude mať možnosť prezentovať svoje postrehy a námety zlepšenia prostredníctvom dotazníkového prieskumu.  Po spracovaní budú návrhy koncepcií zverejnené na pripomienkovanie. Konečné znenie bude schvaľované mestským zastupiteľstvom koncom roka. O ich dôležitosti svedčí to, že budú spolu s Územným plánom mesta Sereď najpodstatnejšími podkladmi pre spracovanie Programu rozvoja mesta na roky 2024 – 2030.
 
Ak Vám nie je smerovanie nášho mesta ľahostajné, ste odborníkom v niektorej z uvedených oblastí a chcete sa spolupodieľať na príprave koncepčných materiálov, kontaktujte, prosím, najneskôr do 15. 04. 2023 Máriu Fačkovcovú, zástupkyňu primátora mailom na maria.fackovcova@sered.sk.
Zapojte sa do prípravy koncepčných materiálov mesta Sereď na roky 2024 - 2027