Vo výhľade mesta je množstvový zber zmesového komunálneho odpadu

Vo výhľade mesta je množstvový zber zmesového komunálneho odpadu

Životné prostredie a príroda     Bc. Zuzana Vohláriková, vedúca oddelenia životného prostredia    
V posledných rokoch prechádza stále viac miest a obcí na Slovensku na množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. V porovnaní s paušálnym systémom zberu fungujúcim dlhé roky aj v meste Sereď, t.j. zber rovnako veľkých nádob v rovnakej frekvencii od všetkých domácností, ide pritom o efektívnejší spôsob, ktorý podnecuje obyvateľov k separovaniu, šetrí ich peniaze, zvyšuje transparentnosť a spravodlivosť. Tento model zberu je v zahraničí bežný a zabehnutý.
 
Základný princíp
Jedná sa o systém, pri ktorom sa neplatí paušálny poplatok, t.j. za osobu/rok, ale poplatok je stanovený podľa objemu zvolenej nádoby a frekvencie jej vývozu. Pri váženom zbere sa určí na základe váhy vyprodukovaného odpadu, ktorý zberové autá zvážajú prostredníctvom špeciálneho systému priamo pri jeho vývoze. Na základe toho, si každý obyvateľ vie sledovať množstvo vyprodukovaného zmesového komunálneho odpadu, teda odpadu, ktorý sa už nedá vytriediť.
 
Nakoľko mesto Sereď nespravuje vlastné technické služby, je zavedenie tohto systému pre nás problematickejšie. Nie všetky odpadové spoločnosti disponujú autami so špeciálnym vážiacom systémom a už zo samotnej podstaty množstvového zberu vyplýva, že aj bez váženia je omnoho logisticky náročnejší. V Programovom vyhlásení vlády SR je však definovaná povinnosť zaviesť množstvový zber zmesového komunálneho odpadu na celom území Slovenska. Aj z toho dôvodu sa mesto Sereď bude naďalej snažiť o jeho zavedenie a zefektívnenie systému nakladania s odpadom.
 
foto: MsÚ Sereď
Vo výhľade mesta je množstvový zber zmesového komunálneho odpadu