Termín rekonštrukcie mosta nad železničnou traťou je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávka

Termín rekonštrukcie mosta nad železničnou traťou je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávka

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Most ponad železnicu v Seredi je roky v dezolátnom stave. Z tohto dôvodu Slovenská správa ciest- Bratislava, ktorá je správcom mostného objektu už dlhší čas pripravuje zlepšenie bezpečnostných parametrov mosta.
 
Pre zlý technický stav je most od februára 2019 uzatvorený pre nákladné vozidlá. Nepriaznivá situácia nastala aj pre autobusovú dopravu, ktorá musí na vjazde do a z mesta už cez dva roky využívať obchádzkové trasy. Správa z diagnostiky mostnej konštrukcie totiž ešte v roku 2019 hovorila, že na základe vykonanej diagnostiky, prehliadky a statického prepočtu možno technický stav mosta označiť stupňom VII. HAVARIJNÝ.  Znamená to, že stav porúch je na hranici havárie a vyžaduje okamžité opatrenia.
 
 
 
Aj napriek stavu mosta reálne kroky k rekonštrukcii stále neprichádzali. Občania z obavy o bezpečnosť sa právom dotazujú na konkrétny termín opravy. Slovenská správa ciest - Bratislava podľa najnovších informácií ale už disponuje predpokladaným začiatkom prác.
 
Na konkrétny termín  sme sa informovali priamo na Slovenskej správe ciest, Bratislava."V súčasnosti  SSC spracováva majetkovoprávne vysporiadanie dočasných záberov pozemkov potrebných pre stavbu a zabezpečuje potrebné vyjadrenia, stanoviská k vydaniu stavebného povolenia (SP). Zároveň prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA (zisťovacie konanie). Predpoklad začatia stavby je v druhej polovici roka 2022. Dĺžka realizácie sa predpokladá na cca 12 mesiacov. Stavba bude realizovaná za vylúčenia premávky po obchádzkových trasách. Pešia doprava bude zabezpečená dočasnou lávkou pre peších a cyklistov," povedal pre Seredské novinky  Martin Guzi z SSC.
 
Obchádzkové trasy sa najviac dotknú ľudí denne jazdiacich cez most na a z rýchlostnej komunikácie R1,  zamestnancov firiem fungujúcich v lokalite za mostom,  ale najmä samotných obyvateľov Trnavskej, Kasárenskej či  Bratislavskej ulice. Na dlhšiu trasu sa musia pripraviť napríklad aj rodičia voziaci deti do a zo školy na osobnom motorovom vozidle.
 
Aktuálne informačný portál rezortu MŽP SR na svojej webovej stránke uverejnil  vizualizáciu mosta ponad železnicu po rekonštrukcii.
 
 
 
Cesta je súčasťou cestnej siete SR v smere západ -východ, v úseku Senec – Sládkovičovo – Veľká Mača – Sereď– Šoporňa. Začína v križovatke s cestou I/61 v Senci a končí v pred Šoporňou, kde sa napája na R1, ktorá je súčasťou európskej cesty E58. Predmetom navrhovanej činnosti je podľa MŽP SR modernizácia a zlepšenie bezpečnostných parametrov mosta.  Mostný objekt premosťuje železničnú trať ŽSR na trase  Galanta – Leopoldov.  Na predmetnom úseku cesty je riešená rekonštrukcia a rozšírenie vozovky s cyklochodníkom a chodníkom pre peších, úprava resp. výmena dopravného značenia, výmena a doplnenie bezpečnostných zariadení. Cieľom stavby sú stavebné úpravy na moste a priľahlých úsekov cesty podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu. Zmena navrhovanej činnosti sa netýka zmeny umiestnenia mosta. ( zdroj informácií : www.enviroportal.sk )
 
Termín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávkaTermín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávkaTermín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávkaTermín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávkaTermín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávkaTermín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávkaTermín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávkaTermín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávkaTermín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávkaTermín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávkaTermín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávkaTermín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávkaTermín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávkaTermín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávkaTermín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávkaTermín rekonštrukcie mosta ponad železnicu je známy. Premávka bude vylúčená, pre peších a cyklistov bude postavená dočasná lávka