Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.

Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď v roku v roku 2019 vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na nájom kaštieľa, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 2257/1.
 
Návrh na prenájom kaštieľa bol v spomínanom roku predkladaný na rokovanie MsZ niekoľkokrát a to 11.4.2019 a 19.6.2019. Na uvedených zastupiteľstvách bol ale materiál stiahnutý z rokovania, pretože bol opakovane dopĺňaný na základe pripomienok poslancov. Verejná obchodná súťaž bola napokon oficiálne vyhlásená 26.9.2019. Predmetom nájmu bol celý kaštieľ alebo nájom iba jeho častí, ktoré boli rozdelené na tri časti:
 
časť 1 – severná časť západného krídla, vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2
 
časť 2 – južná časť západného krídla a zalomená časť južného krídla, okrem bastiónu
 
časť 3 – rovná časť južného krídla.
 
Mestské zastupiteľstvo zriadilo pre výber najvhodnejšieho nájomcu komisiu v zložení: Michal Irsák, Ondrej Kurbel, Edita Červeňová, Bystrík Horváth, Róbert Kráľ, Pavlína Karmažínová, Slávka Kramárová, Rastislav Petrovič a Branislav Bíro.
 
Dňa 17. septembra 2020 na rokovaní mestského zastupiteľstva poslanec Ondrej Kurbel ako člen komisie oboznámil prítomných poslancov, že boli predložené tri ponuky, ktoré komisia dôkladne prešetrila a vyhodnotila túto súťaž ako neúspešnú. Aj napriek tomu, že uchádzači predložili všetky požadované materiály, bolo zistených veľa technických nedostatkov. Preto tieto ponuky neboli akceptované.
 
Na základe toho bola vyhlásená nová obchodno-verejná súťaž už s vylepšenými podmienkami.
 
 
Zámer a podmienky novej OVS schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi Uznesením č.194/2020 dňa 17.09.2020. O výbere najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaži opäť zriadilo mestské zastupiteľstvo komisiu v zložení: Ondrej Kurbel, Bystrík Horváth, Edita Červeňová, Rastislav Petrovič, Branislav Bíro, Róbert Kráľ a Dušan Irsák.
 
V druhom kole OVS prišli dve ponuky a obe boli od rovnakého záujemcu, spoločnosť GODY Group. s.r.o. Podľa poslanca Ondreja Kurbela sa jednou ponukou záujemca uchádzal o nájom prvej časti kaštieľa a druhou o nájom centrálnej časti. Komisia teda v konečnom dôsledku nerozhodovala o tom, či je niektorá z ponúk výhodnejšia, ale o tom, či sú navrhnuté investičné zámery pre jednotlivé časti kaštieľa, spolu s plánovanými investíciami do obnovy reálne a realizovateľné.
 
Komisia zriadená mestským zastupiteľstvom teda vyhodnotila predložené ponuky dňa 28.10. 2020 a vybrala najvhodnejšieho uchádzača. Stala sa ním už spomínaná spoločnosť GODY GROUP s.r.o. so sídlom v Seredi. Poslanci boli o tejto skutočnosti oboznámení na rokovaní MsZ 12.11.2020.
 
Poslanec Ondrej Kurbel k OVS povedal: „Rozhodli sme o prenájme časti 1, teda severnej časti západného krídla. V druhom prípade, pri žiadosti o prenájom "časti 2, teda južnej časti západného krídla a zalomenej časti južného krídla, okrem bastiónu", vzhľadom na väčšiu historickú hodnotu zachovaných častí hmoty objektu a teda aj predpokladanú väčšiu náročnosť obnovy a vyššie finančné nároky na obnovu, komisia vyhodnotila investičný zámer žiadateľa ako finančne podhodnotený a teda považovala za riziko ako pre mesto, tak pre investora ísť do takéhoto zmluvného vzťahu."
 
Na základe rozhodnutia komisie Mesto Sereď zastúpené primátorom mesta Martinom Tomčányim podpísalo so spoločnosťou GODY GROUP s.r.o. so sídlom v Seredi, Orechová 4790/8 nájomnú zmluvu na dobu určitú na časť kaštieľa: severnú časť západného krídla, vrátane zrúteného schodiska a celý suterén aj pod časťou 2.
 
 
Nový nájomca si za cieľ projektu vybral zrenovovať a sprevádzkovať bývalú vináreň ako reštauráciu, priestory na poschodí chce využívať ako krátkodobé ubytovacie zariadenie, časť miestností bude slúžiť na školiace a kancelárske účely no a zrekonštruované by mali byť aj priestory v suteréne. Celkom ide o 1 381,7 m2.
 
Primátor Martin Tomčányi k tomu, že sa aspoň časť kaštieľa po dlhých desaťročiach možno podarí zrekonštruovať povedal nasledovné: „Kaštieľ chátral desaťročia, vlastnil ho štát a až v r. 2011 mesto vyhralo súdny spor s cirkvou, ktorý si na kaštieľ a priľahlý park nárokovala. Prioritne sme mali záujem o park a preto sme do sporu išli. Dnes máme na cca 1/3 budovy nájomníka. Uvidíme, pretože rozsah prác a financií ktoré sú potrebné je obrovský. Toto mal urobiť štát pred 30 rokmi."
 
Nájom je dojednaný na dobu určitú od 1.1.2021 do 31.12.2070. Podľa časového harmonogramu sú práce firmy GODY GROUP s.r.o. naplánované nasledovne:
 
- do 1 roka predložiť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu a zároveň začať s prípravnými prácami k rekonštrukcii
 
- do 2 rokov po vydaní stavebného povolenia sprevádzkovať reštauračnú časť kaštieľa
 
- do 4 rokov po vydaní stavebného povolenia sprevádzkovať priestory na krátkodobé ubytovanie a priestory na kancelárske a školiace účely.
 
- do 5 rokov po vydaní stavebného povolenia zrekonštruovať priestory suterénu
 
 
 
Spoločnosťou GODY GROUP s.r.o. bude podľa zmluvy platiť výšku nájomného 10,- €/rok v období od prevzatia predmetu nájmu do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto kolaudačného rozhodnutia už bude nový nájomca platiť 100.- €/rok. Celkové náklady na rekonštrukciu spoločnosť vyčíslila na 1 080 000,- €.
 
Primátor Martin Tomčányi hovorí, že nový nájomca to bude mať ťažké: „Zabezpečiť dostatok financií, jednania s pamiatkármi, inžinierske siete a vybavovanie povolení, byrokracia. Stav kaštieľa máme zadokumentovaný. Prešiel som ho osobne s odborníkmi a čoskoro si Seredčania budú môcť pozrieť na stránke mesta spracovaný film a fakty o tejto budove. Novému nájomcovi sa budem snažiť byť nápomocný v rámci svojich možností a kompetencií. Spolu s poslancami úprimne držíme firme Gody Group palce."
 
 
 
Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.