Týka sa aj Seredských noviniek

Mestský úrad     Ľubomír Veselický    

V utorok 7. februára  t. r.  som sa v Bratislave zúčastnil  tlačovej konferencie k výsledkom analýzy radničných periodík na Slovensku. V auguste 2016 sme poslali odpovede na otázky, týkajúce sa Seredských noviniek. Tlačová konferencia k analýze miestnej tlače bola vykonaná pracovníkmi spoločnosti  Transparency International Slovensko, ktorá je časťou celosvetovej  organizácie s ústredím v Berlíne. Organizácia známa a rešpektovaná. Po tlačovej konferencii nasledovalo v médiách niekoľko reportáží  pod názvami ako „Radničné noviny označili za hlásne trúby primátorov“ alebo „ Až 75 %  mestských novín je skôr propagandou“. Primátori vraj nesúhlasia. Dodávam, že nielen primátori.

 

Projektový koordinátor TIS Michal Piško vysvetlil motiváciu prieskumu takto: „Radničné noviny, platené z daní obyvateľov, sú často zneužívané na glorifikovanie vedenia samosprávy a zároveň na poškodzovanie oponentov," Nevylučujem , ale ponechávam na úvahu, či iné periodiká sa v tomto smere správajú inak.

 

Organizácia TIS na svojej stránke išla ešte ďalej, keď 7.2.2017 pod názvom Až tri štvrtiny mestských novín sú skôr propagandou  píše:
„Mnohí obyvatelia, aktivisti, opoziční politici či novinári z rôznych kútov Slovenska však roky poukazujú, že realita na Slovensku je úplne iná. Radničné noviny, ktoré dôverne poznajú, vraj deformujú skutočnosť a slúžia hlavne ako hlásne trúby primátorov a starostov. Predkladajú o tom aj množstvo rukolapných dôkazov. Až dosiaľ však na Slovensku neexistoval projekt, ktorý by úroveň radničných novín podrobnejšie mapoval a porovnával.“

 

Recipročne  si kladiem otázku, kto hodnotí, porovnáva a mapuje úroveň ostatných denníkov, týždenníkov a mesačníkov, ktoré na Slovensku vychádzajú?

 

Ale poďme pekne po poriadku. Na každý problém možno pozerať z rôznych uhlov. TIS sa nechala inšpirovať prieskumom a  metodikou českého OZ Oživení. Analýza bola výsledkom súčtu hodnôt týchto desiatich kritérií.

 1. Vstupné údaje o periodikuidentifikácia vydavateľa, dodávateľa obsahu, informácie o redakčnej rade, o existencii písaného štatútu periodika, náklady na vydávanie novín, veľkosť tlačeného formátu, periodicita     

Môj komentár: Mestá, kde členmi redakčnej rady boli poslanci obecného alebo mestského zastupiteľstva mali pritomto kritériu smolu. Toto našťastie nie je problémom Serede, lebo v redakčnej rade SN nie je ani jeden poslanec, ktorý by rozhodoval o výbere článkov do tlačených SN.

 

 1. Veľkosť tzv. politickej plochy - akýkoľvek kompaktný súhrn informácií, ktorý zdieľa či vytvára názor na politiku radnice. Do politickej plochy zahŕňame tiež akékoľvek aktivity predstaviteľov radnice, ktoré sa nekonajú v mene radnice ani v spojení s ňou, ale v očiach verejnosti môžu mať vplyv na vnímanie predstaviteľov radnice, najmä v rovine morálnej, etickej, právnej či manažérskej.

Môj komentár: Ak je teda poslanec obecného zastupiteľstva pozvaný na výročnú členskú schôdzu miestnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých a jeho fotografia sa objaví pri článku, ktorý do miestnych novín pošle predseda organizácie zdravotne postihnutých,  má smolu. Podľa TIS sa zúčastnil akcie v mene radnice a to má vplyv na vnímanie predstaviteľov radnice v rovine morálnej, etickej, právnej, či manažérskej. V zmysle tohto kritéria je ideálom starosta, či poslanec, ktorý sa nezúčastňuje žiadnych spoločenských akcií, z ktorých by mohol byť v miestnych novinách článok s jeho menom alebo fotografia dokumentujúca jeho účasť.         

 

 1. Veľkosť alternatívnej plochy  - V rámci politickej plochy POP sa ďalej zameriavame na plochu, ktorá obsahuje kritické či alternatívne vyjadrenia k politike radnice. Plocha ALT je tak podmnožinou plochy POP, v ktorej sa vyskytuje polemika a názorová pestrosť na miestne politické dianie./

Môj komentár: Pekne povedané. V praxi  má ale posudzovanie veľkosti alternatívnej plochy viac rozmerov.  K miestnemu a najmä internetovému  folklóru patrí totiž anonymita. Ak si samospráva povie, že nepodpísané kritické postrehy nebude uverejňovať, pretože nechce, aby sa z miestnych novín stal bulvárny plátok,  a  kritici svoje články do miestnych novín podpísané nepošlú, v hodnotení novín mesto/obec  stráca body.

 

 1. Veľkosť politickej plochy o budúcom rozhodnutí  plocha POP, ktorá obsahuje informácie o budúcom rozhodnutí miestnej reprezentácie alebo úradu, na ktoré ešte môžu mať občania vplyv. Máme však na mysli len skutočne významné udalosti a nezaraďujeme tu informácie o bežných rozhodnutiach typu vypísania výberových konaní, zámerov predaja či prenájmu nehnuteľností či poskytnutie grantov.

Môj komentár: Veľmi zvláštne kritérium hodnotenia.  Proces schvaľovanie napríklad územného plánu určuje zákon. Pri tomto konaní nie je možné vylúčiť občanov z tohto procesu. A nezaradené informácie? Výberové konanie  na funkciu náčelníka obecnej  polície, predaj obecného majetku, jeho prenájom ale aj získanie grantov sa týka každého obyvateľa a o takýchto udalostiach a rozhodnutiach by mal byť informovaný. To predsa nie sú nevýznamné udalosti. Nezaradenie týchto udalostí je v príkrom rozpore so samotným obsahom slova „transparentnosť“.  

 

 1. Veľkosť anonymnej politickej plochy - plochy, ktorá nemá autora alebo je podpísaná skratkou, na základe ktorej autora nie je jednoduché identifikovať. Pokiaľ je v tiráži uvedené, že neoznačené texty sú redakčné, považujeme ich napriek tomu za anonymné.

Môj komentár: K tomuto kritériu nemám výhradu. Články napísané neidentifikovateľnými autormi nepatria do žiadnej tlače.Preto informácie, ktoré majú namiesto mena autora slovo „Reakcia“ vnímam rovnako, ako by tam bolo uvedené , že článok napísal anonym.

 

 1. Veľkosť plochy, ktorá je uvedená poškodzujúcou formou  plocha, ktorá poškodzuje (znevažuje, zosmiešňuje, ironizuje) alternatívne vyjadrenia voči činnosti a politike radnice a útočí na názorových oponentov či alternatívne návrhy v kontexte fungovania samosprávy bez toho, aby im redakcia poskytla adekvátny priestor na reakciu.

Môj komentár: Platí to, čo pri bode 3. Redakčná rada je na to, aby nedovolila zverejnenie akýchkoľvek znevažujúcich a ironizujúcich príspevkov.

 

 1. Veľkosť plochy so zápismi z uznesení zastupiteľstva - sledujeme veľkosť politickej plochy, ktorá je iba výpočtom bodov z rokovania mestského/obecného zastupiteľstva alebo plným znením rozhodnutia orgánu. Nemá podobu štylisticky upraveného článku o určitom rozhodnutí.

Môj komentár: Je úplne jedno, či informácia o rozhodnutiach zastupiteľstva je alebo nie je štylisticky upravená. Poslanci prijímajú rozhodnutia, ktoré sa týkajú všetkých obyvateľov a miestne noviny sú na to, aby o týchto rozhodnutiach obyvateľov informovali.

 

 1. Počet zmienok o vedení samosprávy. Ďalej sledujeme, nakoľko je v texte periodika zmieňované vedenie samosprávy (t.j. primátor/starosta a ostatní členovia vedenia mesta – viceprimátor/vicestarosta a prednosta).

Môj komentár: V tomto bode TIS evidentne nechce brať do úvahy, že hodnotí noviny miestnej samosprávy. Štatutár rozhoduje, vymenúva, odvoláva vyznamenáva, pozýva, víta oficiálnych hostí. Prednosta riadi úrad a denne rozhoduje o desiatkach vecí. Ak sa za mesiac udeje desať významných udalosti a desať autorov spomenie meno štatutára, jeho zástupcu alebo prednostu, má podľa tohto kritéria TIS samospráva opäť smolu. Uvediem príklad a zámerne preženiem. Keď prezident SR prišiel položiť kvety na hroby partizánov na našom cintoríne, kto ho mal podľa TIS vítať? Vedúca cintorína, kapitán miestneho futbalového mužstva alebo primátor?

 

 1. Počet fotiek vedenia samosprávy- meriame a vyhodnocujeme početnosť fotiek vedenia samosprávy v texte (fotiek starostu/primátora a ostatných členov vedenia mesta).

Môj komentár: K tomuto kritériu poviem iba to, čo na tlačovke 7.2.2017. Ani 20 fotografií primátora v každom vydaní miestnych novín nezabezpečí jeho úspech v ďalších voľbách, ak občania nebudú vidieť výsledky jeho práce.

 

 1. Veľkosť reklamnej plochy - plochy, ktorá je vyčlenená na platenú inzerciu. Do takej plochy nepočítame inzerciu na akcie a služby danej samosprávy alebo samosprávou zriaďovaných a ovládaných organizácií.

Môj komentár: Ak predaná plocha na inzerciu znižuje celkové náklady na tvorbu, tlač a distribúciu miestnych novín, je to záležitosť ekonomická a táto skutočnosť s kvalitou informácií poskytovaných miestnymi novinami nemá nič spoločné.

 

Z desiatich kritérií iba kritérium 5 a 6 má význam a opodstatnenie pre objektívne hodnotenie miestnych novín. Účel však posvätil prostriedky. Kritéria, ktoré TIS použila boli pripravené tak, aby bol výsledok jasný.Inakpovedané. Výsledok bitky bol určený vopred a samosprávy, ktoré odpovedali na anketové otázky boli iba pozvaní pešiaci na to, aby mal kto v  boji padnúť.

 

Bola analýza regionálnych novín iba iniciatívou TIS alebo jej zverejnenie súvisí s tzv. veľkou politikou?

Využil som príležitosť a ponúkol som niekoľko exemplárov našich novín prítomným novinárom. Z dvanástich prejavili záujem traja. Jedna  novinárka jednoznačne na moju ponuku reagovala slovom nie. Čo mi to hovorí? Na tlačovú konferenciu Transparecy International Slovensko prišli novinári s hotovým scenárom. Tvorbu novín samosprávami je potrebné odsúdiť a  komentármi v elektronických novinách, televíziách a  rozhlase prispieť k osvojeniu si názorov poslancov NR SR Viskupiča a Budaja  ktorí chcú vydávanie miestnych novín regulovať zákonom. (Vid. 02.06.2016  SITA  Regionálne médiá sú často hlásne trúby samospráv. Poslanci chcú meniť zákony)

 

K „správnej“ orientácii a pochopeniu  mala nepochybne prispieť aj pozvánka Transparency International Slovensko pre  novinárov v znení:

Vážení kolegovia,

V slovenských mestách pôsobí aj množstvo zlomyseľných, nekorektných či zadubených politikov, podnikateľov i občanov. Tí sa to síce o sebe dočítajú, no priestor na reakciu už nedostanú.  Aj tak to vyzerá pri pohľade na radničné noviny v slovenských mestách a obciach, ktoré na ich vydávanie ročne vynakladajú dovedna milióny eur.

 

Nie je ťažké domyslieť si, o čo spoločnosti TIS išlo. Jedno viem ale určite. Studená vojna medzi samosprávami a  novinármi môže priniesť iba zlosť občanov dezorientovaných tendenčnými článkami  a ešte väčší nezáujem zúčastňovať sa akýchkoľvek volieb na území SR.

 

Môj odhad ako to s návrhom na zmenu zákonov podľa avizovaných návrhov poslancami Jozefom Viskupičom a Jánom Budajom  bude.

 

Zákon číslo 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení v § 4 hovorí:

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

 

Som presvedčený, že pod všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku patrí aj rozhodnutie obecného zastupiteľstva o vydávaní vlastných novín. Preto vystúpenia niektorých poslancov v NR SR o potrebe  likvidovať miestnu tlač považujem  za snahu vnášať pochybnosti o rozhodnutiach a  práci funkcionárov samosprávy, ktorí boli do svojich pozícií legitímne zvolení.