Nenosenie rúška, porušenie karantény, či zákazu vychádzania

Nenosenie rúška, porušenie karantény, či zákazu vychádzania

Bezpečnosť     Iveta Tóthová    
 
Na základe núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky bezpečnostné zložky v mesiaci marec vykonávali prísnejšie kontroly zamerané na odhaľovanie nedodržiavania nariadení. Štátna a mestská polícia riešila v uliciach Serede desiatky priestupkov spáchaných v súvislosti s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
 
O bližšie informácie o vykonaných kontrolách a výške udelených pokút v Seredi za mesiac marec 2021 sme požiadali Máriu Linkešovú z KR PZ v Trnave a Petra Sokola, zástupcu náčelníka Mestskej polície v Seredi.
 
Obvodné oddelenie Policajného zboru Sereď
 
Príslušníci OO PZ v Seredi vo svojom obvode riešili mnohé priestupky, napríklad aj za nedodržiavanie nariadenia nosenia rúšok resp. respirátorov. V mesiaci marec to bolo celkom 51 prípadov absentujúceho prekrytia horných dýchacích ciest. Tieto informácie sú ale za celý služobný obvod OO PZ Sereď.  „Samostatnými štatistickými ukazovateľmi iba za mesto Sereď nedisponujeme," upresnila Linkešová.
 
Za rovnaké obdobie policajti riešili aj porušenie zákazu otvorenia prevádzok. Celkom skontrolovali 292 prevádzok vo svojom obvode.
 
Seredskí policajti  ďalej  vykonali v marci na požiadanie RÚVZ Galanta previerku dodržiavania stanovenej karantény  na adrese bydliska u 14 osôb. V 1 prípade bola pracovníkom regionálneho úradu poskytnutá súčinnosť pri ich vlastnej kontrole.
 
Kontroly boli zamerané aj na dodržiavanie zákazu vychádzania. Hodnoverne preukázať porušenie tohto zákazu nevedelo polícii 161 osôb. V tomto údaji sú zahrnuté aj osoby, ktorým pri kontrole chýbali platné doklady a certifikáty.
 
Príslušníci PZ vo svojom obvode uložili za mesiac marec pokuty v celkovej výške 1 400 eur. Polícia ale nie vždy udeľuje pokuty. Každé porušenie pandemických opatrení posudzuje individuálne. Policajti v marci napríklad iba upozornili 134 osôb, najčastejšie za nesprávne nasadené alebo chýbajúce rúško.
 
V rámci služobnej činnosti súvisiacej s núdzovým stavom príslučníci PZ za marec vykonali v obvode 146 kontrol mobilných odberových miest.
 
Mestská polícia v Seredi
 
Dodržiavanie opatrení kontroluje ako poriadkový útvar aj Mestská polícia v Seredi. Podľa zástupcu náčelníka Petra Sokola v mesiaci marec zaznamenali príslušníci MsP 41 priestupkov u osôb, ktoré mali povinnosť nosiť prekrytie horných dýchacích ciest.
 
Mestská polícia taktiež vykonávala na požiadanie RÚVZ Galanta v mesiaci marec previerku dodržiavania stanovenej karantény a to u 5 osôb. Za rovnaké obdobie príslušníci MsP nezaznamenali žiadny prípad porušenia zákazu vychádzania.
 
Hliadky MsP robili za marec aj kontrolnú činnosť ohľadom zákazu otvorenia na 320 prevádzkach. V jednom prípade bola prevádzka nahlásená na RÚVZ Galanta z dôvodu, že ani po opakovaných upozorneniach prevádzku neuzatvorili a naďalej porušovali vyhlášku o podávaní nápojov.
 
Čo sa týka udelených pokút týkajúcich sa pandemických nariadení, zástupca náčelníka Peter Sokol vysvetľuje, že mestská polícia sa v prvom rade snaží riešiť zistené nedostatky iba napomenutím a upozornením. Na prvom mieste má mestská polícia prevenciu a nie udeľovanie pokuty za tieto skutky.
V jednom prípade bola v marci predsa len  uložená bloková pokuta a to vo výške 40,- eur, konkrétne za nenosenie rúška.
 
Jednotliví príslušníci MsP tiež zabezpečovali v marci počas sobôt celodenný dozor na 6 odberných miestach, ktoré vykonávali testovanie obyvateľov mesta. Od 22.3. zabezpečujú príslušníci na poliklinike v Seredi aj dozor pri očkovaní občanov na Covid 19.
 
 
 
 
 
Nenosenie rúška, porušenie karantény či zákazu vychádzania. Aj takéto prípady riešila štátna a mestská polícia v uliciach Serede počas marca