Plánované rekonštrukčné práce miestnych komunikácií a chodníkov

Plánované rekonštrukčné práce miestnych komunikácií a chodníkov

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
Mesto Sereď na tento rok plánuje niekoľko veľkých rekonštrukčných prác na mestských komunikáciách  a chodníkoch.  Medzi najvýraznejšie bude patriť rekonštrukcia chodníka na Cukrovarskej ulici v časti  od križovatky s Fándlyho ulicou po svetelnú križovatku. Povrch bude z betónovej dlažby. Z dôvodu bezpečnosti bude chodník v časti kde šikmým státim parkujú vozidlá, upravený na šírku 2m  a komunikácia sa asfaltobetónom pripojí k vozovke.
 
Rekonštrukciou prejde aj vozovka na Parkovej ulici, spojená s vjazdom do tzv. slepej uličky. Na tejto  ulici budú po oboch stranách vybudované aj nové chodníky takisto z betónovej dlažby.  
 
Nový povrch dostanú aj chodníky na ulici SNP a to v časti od svetelnej križovatky ( LIDL ) vedúci popri námestí, s pokračovaním pred prevádzkou Mexiko až po Minipresso na Kúpeľnom námestí. A na opačnej strane vozovky to bude rekonštrukcia chodníka od Altisu  až k bistru Rambus. Všetky  budú mať povrch z betónovej dlažby.
 
 
Ďalší  nový chodník, takisto z dlažby bude vybudovaný na križovatke ulíc A. Hlinku – Čepenská a na ulici M.R.Štefánika (od  odbočky na Kostolnú ulicu smerom doľava).
 
Ani mestský park samospráva vo svojich plánoch nevynechala. Nový povrch dostanú výrazne poškodené chodníky vedúce pred kaštieľom a v strede parku. Povrch bude asfaltový, no zdôrazňujeme, že v tomto prípade sa mesto musí držať takého materiálu, aký povolí Pamiatkový úrad v Trnave.
 
Nový chodník s asfaltovým povrchom bude vybudovaný aj na ulici Trnavská a to od cintorína po I.D.C. Holding a.s.
 
 
Vyššie spomínané investičné zámery mesta boli schválené 10. 12. 2020 prijatím rozpočtu mesta na rok 2021 podľa uznesenia  č.279/2020. Na rekonštrukčné práce sú momentálne vyhlásené verejné obstarávania na dodávateľa prác. 
 
 
 
Zástupca primátora vysvetlil, prečo sa v investičných zámeroch mesta na rok 2021 objavili rekonštrukcie chodníkov v takomto pomerne veľkom rozsahu: „Plánovanie je spojenie stratégií postupného skvalitňovania povrchov komunikácií a finančných možnosti mesta potvrdené pri schvaľovaní rozpočtu  poslancami. Uvediem príklady. Vlani sme rekonštruovali ulice Vážska a Kuzmányiho  a chodníky, kde boli kladené sieťové káble. Nie je múdre najprv rekonštruovať chodník a po roku či  dvoch ho rezať, vkladať do podzemia sieťové káble a znovu  robiť nový povrch. Takto napríklad čakáme na položenie elektrických sietí do zeme na Pekárskej ulici. To je stratégia a finančná logika. Dobrým príkladom postupnosti sú chodníky vo veľkom parku. V jednom roku bol rekonštruovaný chodník od vrátnice k zadnej bráne, v ďalšom chodník od vrátnice k podchodu, potom chodník od vrátnice okolo detského ihriska k ceste vedúcej k amfiteátru. V tomto roku to budú chodníky spájajúce dva ostatné menované.
Pri schvaľovaní investícií na tento rok sa poslanci zhodli na potrebe rekonštrukcie vozovky  Parkovej ulice a úprave chodníka na Cukrovarskej ulici  s asfaltovým povrchom a úprave  deviatich chodníkov na šiestich uliciach s povrchom zo zámkovej dlažby.“
 
 
Pre informáciu ešte dodávame, že mesto bude počas roka ďalej uskutočňovať aj bežné opravy vozoviek a chodníkov, ktoré vykonáva na základe podpísanej zmluvy firma Lukystav s.r.o. Dolná Streda.  Pôjde napríklad o opravu parkoviska a zriadenie bezbarierového priechodu pre chodcov na Šintavskej ulici, oprava prepadu parkoviska na ulici Spádová a A.Hlinku, odvodnenie na ulici Rovná, oprava chodníka na Jesenského ulici a ďalšie. V neposlednom rade budú opäť  realizované spätné úpravy chodníkov po rozkopávkach, ktoré v meste vznikajú pri pokládke optických káblov alebo po vykonaných prácach plynárov. Nový povrch týmto spôsobom (so spoluúčasťou mesta) dostane napríklad chodník na Pekárskej ulici, kde Západloslovenská distribučná a.s. uskutoční pokládku zemného káblového vedenia.
 
.
Stav chodníkov je občanmi vždy citlivo vnímaný a často sú terčom kritiky. Zástupca primátora povedal, či sú pre neho osobne takéto kritické postrehy  motivujúce:  „Určite áno.  Lebo nik nie je bezchybný a nie všetky  vykonané opravy  mali  vždy želateľný  výsledok. Príkladom je príjazd zo zámkovej dlažby na parkovacie miesta pred OD Jednota. Vieme, že kým tam nebude príjazdový pás z cestného betónu  (Tak ako ho urobila spoločnosť LIDL na svojom parkovisku) bude tá dlažba sadať každý rok. Tento rok dostali prednosť chodníky. Zmienená potreba opravy príjazdu bude prehodnocovaná pri investíciách na rok 2022. Tých nepekných, popraskaných,  zvetraných a ťažšie schodných či zjazdných povrchov sú desiatky. Veľmi kritické dokážeme opraviť v rámci údržby. Ale aj tu máme finančný strop určený rozpočtom. Príklad –dve poklesnuté časti vozovky na Topoľovej ulici opravené v minulom roku.  Náš postup je prísne regulovaný rozpočtom a zákonom. Preto na fotografiu popraskaného  asfaltu, či rozmrveného  betónu  okamžite reagovať nemôžeme.“
 
 
Plánované rekonštrukčné práce miestnych komunikácií a chodníkov