Zámery nájmov nehnuteľného majetku mesta

Mestský úrad     Právne a majetkové oddelenie MsÚ Sereď