Koncepcia rozvoja práce s mládežou mesta Sereď na roky 2025 - 2030

Koncepcia rozvoja práce s mládežou mesta Sereď na roky 2025 - 2030

Mestský úrad     Marek Čulaga, Koordinátor práce s mládežou v meste Sereď    
Súčasná generácia mladých ľudí vo veku do 30 rokov je základom novej, modernej spoločnosti. Či už ide o rozvoj technológií, automatizáciu, výraznejšie sociálne nerovnosti, otázky duševného zdravia alebo problémy so závislosťami — to všetko sú oblasti výziev, ktorým budú mladí ľudia v plnej miere čeliť a o ktoré sa už dnes zaujímajú, zreteľne pomenúvajú príčiny problémov a formujú si svoje názory a postoje.
Pre systematickú prácu s mládežou je kľúčové, aby bolo mesto Sereď schopné so svojimi mladými obyvateľmi a obyvateľkami komunikovať a počúvať ich názory, aby aktívne podporovalo prostredie mládeže a ponúkalo im priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta.
Keďže mestu dlhodobo chýbajú strategické a koncepčné dokumenty, ktoré by lepšie definovali možnosti rozvoja oblasti práce s deťmi a mládežou, vytvorenie Koncepcie rozvoja práce s mládežou je prvý krok k tomu, aby mesto Sereď vedelo reflektovať aktuálne potreby a problémy v živote mladých.
 
Aké sú hlavné ciele Koncepcie?
Zmapovať aktuálne potreby a problémy v živote mladých ľudí v Seredi
Pomenovať jednotlivé oblasti života mladých ľudí v Seredi, ktoré budú rámcovať výsledky počiatočného mapovania.
Definovať konkrétne priority, ciele a možné opatrenia pre mladých na najbližšie roky, pričom je potrebné zohľadňovať predpokladaný vývoj mapovaných trendov a potrieb.
 
Ako a kedy bude prebiehať tvorba Koncepcie?
Práca na Koncepcii rozvoja práce s mládežou mesta Sereď začala začiatkom roka 2024 prípravnou fázou, ktorej cieľom bolo vytvorenie pracovnej skupiny zloženej z odborníkov v oblasti školstva, psychologického poradenstva, športových klubov a organizáciami pracujúcimi s mládežou. 
Následne by mal v priebehu júna 2024 prebiehať prieskum mapovania potrieb mladých od 13 – 30 formou dotazníkov.
 
Kedy je naplánované predloženie finálneho dokumentu?
Predloženie finálneho dokumentu koncepcie je nateraz plánované na začiatok roku 2025.
Dotazník mapovania potrieb mladých je určený pre mladých vo veku od 13 – 30 rokov.  
Je možné ho vyplniť elektronicky do 30.6.2024. na tomto linku: https://forms.gle/z432vMSXHBxuX2gY7
Koncepcia rozvoja práce s mládežou mesta Sereď na roky 2025 - 2030Koncepcia rozvoja práce s mládežou mesta Sereď na roky 2025 - 2030