V Galante bude od jesene fungovať UNIVERZITA TRETIEHO VEKU. Vzdelávať sa na nej môžu aj Seredčania

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Univerzita tretieho veku funguje v rámci Trnavského kraja už dlhodobo na Trnavskej univerzite a Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od jesene sa ľudia nad 50 rokov budú môcť vzdelávať aj v Galante.
 
Ekonomická univerzita v Bratislave a jej Univerzita tretieho veku sa podujali v našom okresnom meste otvoriť dvojročný študijný program s názvom „Nikdy nie je neskoro začať niečo nové v Galante˝. Janka Chládecká, PaedDr., PhD., MBA z Ekonomickej univerzity v Bratislave naše noviny informovala, že záujem o štúdium je vysoký. “Kým sme pôvodne mali v pláne otvoriť iba jednu študijnú skupinu s 30 aź 35-timi uchádzačmi, napokon otvoríme skupiny dve,” upresnila.
 
Študovať na Univerzite tretieho veku v Galante môže každý občan starší ako päťdesiat rokov, v odôvodnených prípadoch aj mladší ako päťdesiat rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou (alebo výučným listom).  Horná hranica veku nie je určená. Podľa Janky Chládeckej mala Ekonomická univerzita tretieho veku BA študenta dokonca nad 100 a niekoľko nad 90 rokov.
 
Uchádzači môžu byť pokojní, budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Stačí vyplniť  záväznú prihlášku a zaslať:
 
-poštou na adresu: Centrum celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 
 
-elektronicky na e-mailovú adresu janka.chladecka@euba.sk , maria.sajmirova@euba.sk
 
-osobne na Mestský úrad v Galante – Oddelenie sociálnych služieb 1.poschodie, číslo dverí 140, alebo elektronicky na e-mailovú adresu adriana.molnariova@galanta.sk.
 
Štúdium trvá dva roky a po ukončení sa štúdium slávnostne ukončí promóciou a odovzdaním osvedčenia a to bez nutnosti absolvovania záverečných skúšok. Výučba bude prebiehať v priestoroch veľkej zasadačky v budove Mestského úradu v Galante. Poplatok za školné na jeden akademický rok je vo výške 80 eur dôchodca (90 eur pracujúci dôchodca) a je potrebné ho uhradiť pred slávnostným otvorením akademického roku, kde predložíte doklad o platbe. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť na č. účtu IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 4503,   variabilný symbol (VS) : 2013
 
Slávnostné zahájenie akademického roka na Univerzite tretieho veku  v Galante sa uskutoční  11. októbra 2024 o 15,00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Galante. Výučba začína hneď po zahájení štúdia. Ďalšie hodiny sa budú konať vždy v piatok v čase od 15:00 do 16:30 hod. podľa nasledovného harmonogramu:
info: Ekonomická univerzita BA / Janka Chládecká, PaedDr., PhD., MBA / mesto Ga