Mesto aktualizovalo rozdelenie ulíc do spádových MATERSKÝCH ŠKÔL

Mesto aktualizovalo rozdelenie ulíc do spádových MATERSKÝCH ŠKÔL

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Každé mesto či obec má povinnosť určiť všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
 
Mesto Sereď je zriaďovateľom 2 materských škôl:
– Materská škola Komenského ul.1137/37, 926 01 Sereď
– Materská škola Ul. D. Štúra 2116/36, 926 01 Sereď
 
Pribúdajúcou výstavbou vznikla potreba aktualizovať existujúce Všeobecno záväzné nariadenie o určení školských obvodov a prispôsobiť ich novým geografickým podmienkam mesta.
 
Sereď novým nariadením, schváleného poslancami na rokovaní dňa 18.4. 2024, určuje spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď nasledovne:
 
1. Pre spádovú Materskú školu D. Štúra  je určené územie mesta Sereď definované týmito ulicami a inými verejnými priestranstvami:
Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, D. Štúra, Dolnostredská, Fándlyho, Garbiarska, Jarná ulica, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, M. R. Štefánika, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Pažitná, Poľná, Priemyselná, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vinárska, Vonkajší rad, Železničná a deti s trvalým bydliskom „mesto Sereď“.
 
2. Pre spádovú Materskú školu Komenského je určené územie mesta Sereď definované týmito ulicami a inými verejnými priestranstvami:
8. mája, A. Hlinku, Čepeňská, Dlhá, Dolnočepeňská, Dolnomajerská, Družstevná, Fraňa Kráľa, Hornočepeňská, Hornomajerská, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Ivana Krasku, Jasná, Jelšová, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Konvalinková ulica, Krásna, Krátka, Krížna, Kúpeľné námestie, Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Legionárska, Levanduľová ulica, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Mierová, Murgašova, Námestie republiky, Nezábudková ulica, Nová, Obežná, Orechová, Parková, Pekárska, Pionierska, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Poštová, Považský breh, Pribinova, Priečna, Púpavová ulica, Rovná, Severná, Sládkovičova, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Starý Most, Strednočepeňská, Stromová, Svätoplukova, Športová, Štefana Moyzesa, Šulekovská, Tehelná, Topoľová, Tulipánová ulica, Ulica Za kaplnkou, Vážska, Veterná, Vojanská, Vysoká, Záhradná
 
Prikladáme prehľad počtu detí s trvalým pobytom v meste Sereď vo veku plnenia predprimárneho vzdelávania podľa navrhovaných spádových materských škôl podľa evidencie obyvateľov vedenej mestským úradom:
 
Mesto aktualizovalo rozdelenie ulíc do spádových MATERSKÝCH ŠKÔL