Projekt - Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď

Projekt - Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď

Projekty     Ing. Branislav Bíro, projektový manažér    
V súlade s výzvou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 2/2023/SRR a žiadosťou o poskytnutie dotácie
mesto Sereď realizovalo projekt s názvom „Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď“.
Aktivity podporeného projektu boli zamerané na rozvoj občianskej vybavenosti, rozvoj služieb v regióne a rozvoj telesnej kultúry, športu
a turistiky v súlade s § 3 ods. 2 písm. p) a u) zákona o podpore regionálneho rozvoja. Účelom podporeného projektu bolo vybudovanie a rekonštrukcia
športovej infraštruktúry v meste Sereď. Po realizácií projektu je uvedená infraštruktúra projektu určená pre pohybové a voľnočasové aktivity.
V lokalite Spádová ul. bola zrealizovaná rekonštrukcia multifunkčného ihriska, workout ihriska a ihriska pre seniorov,
v lokalite Horný Čepeň bolo vybudované nové detské ihrisko, workout ihrisko a inkluzívne ihrisko pre seniorov a v lokalite „mestský štadión“ bolo vybudované nové workout
ihrisko s prístreškom. Celkové náklady na projekt boli v sume 302 335,20 eur s DPH, použitá dotácia bola v sume 272 101,66 eur a použité vlastné zdroje boli v sume 30 233,54 eur.
 
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“
 
Projekt - Stavebné úpravy a modernizácia existujúcich športovísk v meste Sereď