Slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi

Slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi oslavuje tento rok 40. výročie založenia. Tento dôležitý míľnik si zaslúži veľkú pozornosť a spomienku na roky práce, vzdelávania a formovania mladých ľudí.
 
Škola, ktorá nesie meno významného slovenského spisovateľa a pedagóga Juraja Fándlyho, sa od svojho založenia neustále rozvíjala a prispôsobovala sa potrebám moderného vzdelávania. Vďaka oddanosti svojich pedagógov, podpore rodičov a angažovanosti žiakov sa škola stala symbolom kvalitného vzdelávania a osobnostného rozvoja. Pri príležitosti jubilea zorganizovala škola dňa 11. apríla 2024 veľkolepú oslavu. V tento deň otvorila svoje brány  a pozvala bývalých i súčasných pedagógov, zamestnancov školy, absolventov ako aj zástupcov MŠVVaM SR, Regionálneho úradu školskej správy v Trnave, Regionálneho centra podpory učiteľov v Galante, zástupcov mesta Sereď a pedagógov z okolitých škôl.
 
Prítomní hostia úvodom absolvovali prehliadku priestorov školy, počas ktorej mali možnosť nahliadnuť do tried, učební i kabinetov a spoznať atmosféru, ktorá vládne medzi žiakmi a učiteľmi. Táto prehliadka bola pre mnohých príležitosťou prejsť sa spomienkami a zároveň získať pohľad na súčasné školské prostredie. Počas neformálneho stretnutia odzneli príbehy o dávnych časoch, o školských zážitkoch, ale aj o profesijných úspechoch. Zástupcovia ministerstva školstva vyjadrili škole uznanie za jej dlhoročnú prácu a prínos k vzdelávaniu mladých ľudí.
 
Následne oslavy pokračovali slávnostnou akadémiou v Dome kultúry. Po úvodnom privítaní hostí a krátkej rekapitulácii histórie školy sa k mikrofónu postavil Martin Kríž, generálny riaditeľ Sekcie predprimárneho a základného vzdelávania na MŠVVaM, ktorý v príhovore pripomenul, že okrem 40. výročia založenia, škola oslavuje aj ďalšie výročie. „Pred 25 rokmi jej bol udelený čestný názov Základná škola Juraja Fándlyho. Tento kňaz, ktorý chodil medzi ľuďmi, pozoroval ich každodenný život a snažil sa ich vzdelávať. Učil a viedol ľudí k tomu, aby boli schopní samostatne rozmýšľať o svete v ktorom žijú a aby boli schopní aj prakticky konať a zlepšovať svoj život.“  Ďalej dodal, že J. Fándly týmto postavil pred pedagógov dôležitú úlohu: učiť svojich žiakov samostatne myslieť a zodpovedne konať na základe hodnôt, vedomostí a dát. Lebo to je tá správna príprava na budúcnosť.
 
Slova sa ujal aj primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel, ktorý v príhovore pripomenul časť z histórie školy, kedy sa sťahovala z pôvodnej budovy (dnes sídlo mestského úradu), do novej budovy na Fándlyho ulici. V tom čase mali všetci radosť z nových a moderných priestorov. „Dnes po prehliadke školy môžem skonštatovať, že aj po štyridsiatich rokoch je táto škola stále pekná, moderná, svieža a udržiavaná. Vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí na tejto škole pracovali a aj v súčasnosti pracujú a to nielen v rámci pracovného času ale aj mimo neho. Ďakujem všetkým, ktorí škole akýmkoľvek spôsobom  pomáhajú a odovzdávajú jej kus svojho srdca.“
 
Poslankyňa Martina Hilkovičová v príhovore ocenila ťažkú a usilovnú prácu pedagógov ako aj ich energiu, ktorú venujú žiakom. Najdôležitejšie slovo mala samozrejme súčasná riaditeľka školy Renáta Šidlíková, ktorá v príhovore zaspomínala na krásne, veselé i trpké chvíle školy za uplynulých štyridsať rokov. Mimo iného uviedla, že škola sa pripravuje na plynulý prechod vzdelávania podľa novej kurikulárnej reformy. „Do vyučovania stále častejšie zaraďujeme rovesnícke, tematické či blokové vyučovanie či kooperatívne vzdelávanie. Srdce našej Fándlyho školy bije na zeleno, v súlade s prírodou. Je to prejav úcty k veľkému Slovákovi, ktorého meno nesieme. Naša škola žije športom, myslí a tvorí ekologicky, veľa sa v nej rozpráva anglicky či nemecky.“  Dodala, že doba sa mení ale deti zostávajú vždy deťmi. Sú síce náročnejšie, vnímavejšie ale sú to stále deti, ktoré majú radi učenie, tvorenie, pohyb a úprimný záujem zo strany učiteľov.  
 
Špeciálnym hosťom bol bývalý riaditeľ školy Jaroslav Čomaj, ktorý 20 rokov pôsobil v tejto funkcii. Boli to roky napĺňania vysokých cieľov, manažovania školy, šírenia jej dobrého mena nielen na domácej pôde ale aj na celoslovenskej úrovni. V príhovore zaspomínal na časy strávené v škole, na kolegov a žiakov. Kladne ohodnotil  technické vybavenie školy, moderné učebne, vonkajšie i vnútorné priestory  ale aj celkové úspechy a napredovanie.  Do ďalších rokov zaželal škole, aby aj budúcnosti dokázala v plnej miere plniť svoje poslanie a dávala žiakom dobrý základ pre ďalší profesijný i osobný život. Zaželal jej aj dostatok  žiakov ochotných sa vzdelávať a rozvíjať svoj talent, humánne vedenie, odborne zdatných a zanietených pedagógov, rodičov i partnerov školy, odhodlaných podieľať sa na jej rozvoji.
 
Po príhovoroch sa na javisku vystriedalo cez 130 talentovaných žiakov so svojimi vystúpeniami. Od hudobných čísel, cez tanečné kreácie, až po dramatické divadelné scény – každé jedno vystúpenie bolo prepojené so školou a životom v nej. Veľkolepá oslava bola ukončená slávnostnou recepciou, rozhovormi, spomienkami a želaniami. K tým sa pripájame aj my a prajeme škole do ďalších rokov ešte mnoho úspechov.
 
Celú históriu školy si môžete prečítať v samostatnom článku kliknutím na odkaz: HISTÓRIA ZÁKLADNEJ ŚKOLY JURAJA FÁNDLYHO v SEREDI
Slávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja FándlyhoSlávnostná akadémia pri príležitosti 40. výročia založenia Základnej školy Juraja Fándlyho