Teen Challenge so sídlom v Seredi už vyše 25 rokov pomáha ľuďom so závislosťou

Teen Challenge so sídlom v Seredi už vyše 25 rokov pomáha ľuďom so závislosťou

 
Teen Challenge je medzinárodná organizácia, ktorá vznikla v roku 1958. Na Slovensku jej pobočku založila Apoštolská cirkev a Diakonia Apoštolskej cirkvi 25. augusta 1995. O tri roky neskôr vzniklo resocializačné stredisko aj v Seredi so súčasným sídlom na Vážskej ulici. Klientmi sú muži vo veku od 18 rokov, ktorí prešli počiatočnou fázou odvykacej liečby od rôznych závislostí. Sú na tzv .polceste integrovať sa do normálneho života. O klientoch a živote v zariadení sme sa porozprávali s riaditeľom TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o PhDr. Patrikom Hippom, PhD.
 
S akými druhy závislostí sa stretávate v Teen Challenge?
 
U klientov sa stretávame so závislosťou na alkohole, drogách a na patologickom hráčstve.
 
Vaša nezisková organizácia zastrešuje dva subjekty, predstavte nám aké?
 
- Centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom pre mužov s kapacitou 15 klientov a s maximálnym pobytom 20 mesiacov.
- Domov na pol ceste, kde o umiestnenie môžu klienti požiadať po skončení resocializačného pobytu v CDR. Jeho kapacita sú 4 lôžka. Klientom sa v ňom poskytuje chránené ubytovanie, inak sú samostatní v organizovaní svojho života.
 
Môžete nám popísať akým spôsobom pomáhate klientom s problémami so závislosťou?
 
Klientom centra poskytujeme komplexný resocializačný program komunitného typu založený na kresťanských hodnotách. Program v sebe zahŕňa sociálne a psychologické poradenstvo, duchovné poradenstvo, rodinné poradenstvo, nácvik pracovných zručností, animoterapiu, rozvíjame voľnočasové aktivity klientov - rôzne kultúrne a športové aktivity, výlety, exkurzie, besedy a i. Program Teen Challenge obsahuje aj duchovnú nadstavbu, ktorá pozostáva z modlitieb, rozhovorov, štúdia Biblie a návštev bohoslužieb.
 
Aká je kapacita zariadenia a popíšte nám denný režim klientov?
 
Kapacita je 15 klientov. Denný režim pozostáva z dôležitých súčastí dňa bežného pracujúceho človeka. Začína sa budíčkom o 6.00 hod, následne rozcvičkou a raňajkami a končí večierkou o 22.00 hod. Nakoľko klienti počas užívania drog stratili správne návyky, je potrebné, aby ich obnovili a opätovne si ich postupne osvojili. Pravidelnosť a režim sú tiež formou terapie, snažíme sa preto klientom dopomáhať k uvedomeniu si dôležitosti jeho dodržiavania. Do jednotlivých aktivít je okrem rôznych pracovných činností zahrnutá taktiež spoločná bilancia dňa a osobné voľno, či voľnočasové aktivity. Tieto aktivity môžu byť pre klientov taktiež správnym návykom, ktorý im po ukončení programu dopomôže k zníženiu stresu, oddychu a tráveniu voľného času mimo pracovnej doby novým spôsobom.
 
Aká je dĺžka programu?
 
Klienti u nás môžu byť maximálne 20 mesiacov.
 
Aká je úspešnosť úplného zbavenia závislosti klientov a integrácie do normálneho života?
 
Mnohí naši klienti sa po absolvovaní resocializačného programu zaradili do života, našli si nový spôsob fungovania, obnovili ako aj rozšírili svoje vzťahy, ukončili si vzdelanie a zamestnali sa. My na našich klientov hľadíme ako jedinečné bytosti, ktoré sú momentálne v núdzi a preto si nevedieme matematickú štatistiku. Nechceme totiž, aby táto práca bola o percentuálnej úspešnosti. Je však mnoho klientov, ktorí znovu recidivovali ( niekedy aj po viacerých rokoch), prípadne sa k nám vracajú aj viac krát, nakoľko nedokázali samostatne fungovať a vymaniť sa z kolotoča závislosti.
 
K mnohým klientom sa rodina z dôvodu závislosti obráti chrbtom, prídu o všetko a po úspešnom absolvovaní procesu odvykania sa nemajú kam vrátiť. Smeruje Vaša pomoc takýmto ľuďom aj po skončená pobytu u Vás?
 
Po skončení pobytu u nás môžu klienti požiadať o možnosť ubytovania v chránenom prostredí v Domove na pol ceste. Následná starostlivosť je im poskytovaná formou sociálneho a profesijného poradenstva, individuálneho psychologického poradenstva a psychologického poradenstva pre rodinu. Poskytneme im kontakty na rôzne nápomocné organizácie a pomocné skupiny ako napr. Anonymní alkoholici, svojpomocné skupiny, charitatívne organizácie a iné.
 
Ste teda v kontakte s klientmi aj po skončení pobytu u Vás?
 
Bývalí klienti s nami zostávajú v kontakte telefonicky, príp. aj tak, že sa zúčastňujú verejných bohoslužieb vo štvrtky, kedy po ich skončení je aj možnosť sa porozprávať a pozdieľať.
 
Otázka z opačného konca, sú prípady kedy je práve rodina hnacím motorom v procese odvykania. Aká je teda úloha rodiny v čase liečby a rehabilitácie klientov Teen Challenge?
 
Dôležitou súčasťou procesu resocializácie je aj obnovenie a uzdravenie rodinných a blízkych vzťahov, ktoré závislosť klienta zničila, alebo veľmi hlboko poznačila. V tomto procese ich vedieme na rodinných terapiách. Na to, aby bola táto obnova zrealizovaná využívajú klienti viaceré možnosti kontaktu so svojimi blízkymi (telefonát, list, návšteva rodiny v centre, návšteva rodiny klientom). Súhlasím, že často sú blízke vzťahy a ich obnovenie hnacím motorom a to v tom, že našim klientom dáva ich znovu-obnovenie zmysel ich v živote, naplnenie a spokojnosť. Ide o proces, ktorý si vyžaduje spoluprácu z oboch strán. Klienta sa počas celej resocializácie snažíme viesť k obnove vzťahov a ich uzdraveniu pomocou odpustenia, rozhovorov a spoločne stráveného času s rodinou.
 
Teen Challenge ponúka aj určitú nadstavbu. Popíšte našim čitateľom akú?
 
Áno, program Teen Challenge obsahuje aj duchovnú nadstavbu, ktorá pozostáva z modlitieb, rozhovorov, štúdia Biblie a návštev bohoslužieb. Klienti majú možnosť viacej spoznávať Boha a rásť vo viere. V biblii je množstvo príbehov, ktoré dávajú človeku príklad, ako správne žiť, odpovede na otázky života, silu víťaziť nad pokušeniami a žiť v slobode. To potrebujú klienti počuť a praktizovať v živote. Keď človek uverí v Ježiša Krista a pozve Ho do svojho srdca, Boh sa stane jeho Záchrancom, Radcom, Učiteľom a Pomocníkom. Klienti sa tiež učia kresťanské piesne, ktoré spolu spievajú na slávu Boha a pokiaľ sú hudobne nadaní‚ majú možnosť sa naučiť hrať na gitare alebo iný hudobný nástroj.
 
Môžu bohoslužby vo vašom kostole navštevovať aj obyvatelia z blízkeho okolia? 
 
Bohoslužby sú prístupné pre verejnosť každý štvrtok v čase od 19.00 do cca 20.30hod.
 
Vaše zariadenie participuje na živote v meste. Občania Vás majú možnosť vidieť pomáhať napr. pri čistiacich prácach. Aký vplyv majú tieto pomocné práce na klientov? Je to aj určitá forma terapie?
 
Klienti sa v rámci pracovnej terapie (po dohode s mestom Sereď) podieľajú na prácach na zbernom dvore (triedenie odpadu), takisto na čistení detských pieskovísk a stavovísk(miesta s komunálnym odpadom) v meste. Pravidelne sa staráme o čistotu námestia a cyklotrase na hrádzi.
 
A áno, je to pre nich forma terapie, pretože klienti si potrebujú vytvoriť pozitívny prístup k práci a takisto vytvoriť správne pracovné návyky. Klienti majú často dobrý pocit, keď tieto miesta ostávajú po ich práci čisté a takisto keď sa im pri práci darí navzájom spolupracovať. Po určitých takýchto skúsenostiach pristupujú k práci oveľa ochotnejšie ako možno hneď na úplnom začiatku.
 
Spolupracujete aj s inými organizáciami alebo inštitúciami?
 
Spolupracujeme s Ústredím práce a sociálnych vecí, s Apoštolskou cirkvou v Galante, s Evanjelickou cirkvou Metodistickou s charitami a mnohými odborníkmi v danej problematike, ale aj s laikmi ktorí majú srdce pre tento druh núdznych.
 
 
 
 
Teen Challenge so sídlom v Seredi už vyše 25 rokov pomáha ľuďom na polceste integrovať sa do normálneho životaTeen Challenge so sídlom v Seredi už vyše 25 rokov pomáha ľuďom na polceste integrovať sa do normálneho životaTeen Challenge so sídlom v Seredi už vyše 25 rokov pomáha ľuďom na polceste integrovať sa do normálneho života