Mesto Sereď vyhlásilo výberové konania

Mestský úrad     Silvia Kováčová, vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry    
Dňa 30. 06. 2024 uplynie funkčné obdobie riaditeliek materských škôl a základnej umeleckej školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď. V zmysle ustanovení § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje  výberové konania na obsadenie pozícií ich riaditeľa/riaditeľky zriaďovateľ.    Ustanovenie nového riaditeľa/riaditeľky je 01. 07. 2024.
 
Termín na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania je 13. 05. 2024. Žiadosti je potrebné v stanovenom termíne doručiť do podateľne mestského úradu. Uchádzačom, ktorí splnia kritériá na zaradenie do výberového konania bude zaslaná písomná pozvánka na výberové konanie. Výberovými komisiami sú príslušné rady škôl.
 
Informácie k výberovým konaniam nájdete na stránke mesta:
1. Materská škola Ul. D. Štúra 2116/36, 926 01  Sereď
 
2. Materská škola Komenského ul. 1137/37, 926 01  Sereď