Nezabudnite svojho predškoláka prihlásiť do školy. Kedy sa v Seredi uskutočnia zápisy?

Nezabudnite svojho predškoláka prihlásiť do školy. Kedy sa v Seredi uskutočnia zápisy?

Školstvo a vzdelávanie     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Školský úrad v Seredi eviduje tento rok 168 detí, ktoré sú vekom súce pre prvú triedu základnej školy. Rodičia a zákonní zástupcovia detí by mali byť v strehu kvôli blížiacim sa dôležitým termínom zápisov. Kedy sa uskutočnia a na čo treba myslieť vopred?
 
V našom meste môžu byť predškoláci zapísaní do jednej z troch základných škôl. Dve z nich sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď a jedna v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy. „V mesiacoch apríl a máj sú tradične živou témou zápisy detí do základných a materských škôl, aktuálne sú to zápisy pre školský rok 2024/2025,“ uviedla vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry Silvia Kováčová, ktorá je zároveň vedúcou Školského úradu pre spádovú oblasť mesta Sereď. Upozorňuje, na termíny, kedy je nutné prísť s predškolákmi na zápis do prvej triedy. „Zápis budúcich prvákov do základných škôl v meste Sereď sa uskutoční v piatok 26. apríla 2024 od 14.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu 27. apríla 2024 od 9.00 hod. do 12.00 hod. Zápisu sú povinné zúčastniť sa všetky deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia šesť rokov veku,“ dodáva Kováčová.
 
Povinný zápis
Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku v základnej škole alebo na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, dopúšťa sa priestupku, za ktorý obec uloží pokutu od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane.
 
Zápis by pritom nemal byť pre dieťa žiadnou stresovou situáciou. Je pri ňom účastný i rodič, kľudne i obaja rodičia. O tom, či je predškoláčik už súci pre nástup do prvej triedy sa uvidí počas zápisu, kedy zodpovedné učiteľky základných škôl spolu so školskými psychológmi overia školskú spôsobilosť dieťaťa a to jednoduchými tvorivými úlohami.
 
Môže dieťa navštevovať ktorúkoľvek školu v meste?
Skrátená odpoveď je áno, no má to svoje podmienky. „Dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Školské obvody pre základné školy zriadené mestom Sereď určuje VZN mesta Sereď č. 2/2024 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď a rodičia ho nájdu na webe mesta,“ uviedla odpoveď na často opakovanú otázku rodičov Kováčová. Jedným dychom však dodáva, že dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej škole. „Ak má táto škola dostatočné kapacitné možnosti a riaditeľ školy dieťa prijme na základné vzdelávanie.“ Je preto v možnostiach rodičov sa na prijatie do inej, než spádovej školy, informovať u vedenia školy a v prípade voľných miest môže dieťa nastúpiť kľude aj inde.   
 
Čo, ak dieťa nie je zrelé na prvú triedu?
Riaditeľka Materskej školy Ul. D. Štúra v Seredi Beata Lukáčová upozorňuje na to, že zákonný zástupca dieťaťa nemá možnosť požiadať riaditeľa základnej školy o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky. „Ak dieťa nesplní školskú spôsobilosť, rodič dieťaťa  najneskôr do 30. apríla požiada riaditeľku materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,“ vysvetlila Lukáčová. Doplnila, že k žiadosti je potrebné doložiť písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomný  súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a tiež informovaný súhlas zákonného zástupcu. Na základe týchto podkladov rozhodne riaditeľ materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. „Aj keď bude dieťa doporučené na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, zákonný zástupca si musí splniť svoju povinnosť a aj takéto dieťa zapísať do prvého ročníka ZŠ,“ uzavrela Lukáčová.
 
Nových škôlkarov treba zapísať v máji, päťročných povinne
Mesto Sereď zriaďuje dve materské školy a pod každú spadajú štyri elokované pracoviská. Aktuálne seredské škôlky navštevuje 490 škôlkarov.
Žiadosti o prijatie dieťaťa do materských škôl v Seredi pre školský rok 2024/2025 môžu zákonní zástupcovia podávať od 2. mája do 17. mája 2024 v prevádzkovom čase materských škôl.
 
Pre deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia päť rokov veku, je predprimárne vzdelávanie povinné. Zároveň platí, že takéto deti sa prijímajú do materských škôl prednostne.
 
Štatistika:
V školskom roku 2023/2024 majú základné školy v meste Sereď nasledovné počty žiakov:
ZŠ Juraja Fándlyho 715 žiakov
ZŠ Jana Amosa Komenského 591 žiakov
Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda 268 žiakov
Nezabudnite svojho predškoláka prihlásiť do školy. Kedy sa v Seredi uskutočnia zápisy?Nezabudnite svojho predškoláka prihlásiť do školy. Kedy sa v Seredi uskutočnia zápisy?Nezabudnite svojho predškoláka prihlásiť do školy. Kedy sa v Seredi uskutočnia zápisy?Nezabudnite svojho predškoláka prihlásiť do školy. Kedy sa v Seredi uskutočnia zápisy?