Volebný program teamu Ondro strana č. 13 C. Riešenie parkovacích miest

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
Veľkým problémom aj strašiakom v jednom je parkovacia politika – forma regulácie
parkovania v meste. Z dôvodu zvyšujúceho sa počtu automobilov je nutné venovať sa tejto téme
a hľadať efektívne riešenia, ktoré zabezpečia naplnenie potrieb obyvateľov a zároveň budú riešením aj
do budúcnosti.
Aktuálna situácia v meste s parkovaním sa postupom času zhoršuje, aj keď je ešte udržateľná.
Závisí to však aj od konkrétnej lokality. Vyžaduje si efektívne riešenia už dnes, skôr než dospeje do
kritického stavu.
Ako problematické sa ukazuje nelegálne parkovanie na zelených alebo nezákonne
vytvorených parkovacích plochách - väčšinou vysypaním kamennej drvy. Vo väčšine prípadov je to
však následok nepostačujúceho množstva parkovacích miest. Keďže si sídliská, ale aj všeobecne
mestské plochy v dnešnej dobe vyžadujú viac zelených a menej betónových či asfaltových plôch, je
otázka pridávania parkovacích miest na úkor zelene nevhodná. Medzi riešenia, ktoré by dokázali
zlepšiť parkovaciu situáciu bez nutnosti úbytku zelených plôch radíme:
vykonať pasportizáciu parkovacích miest - identifikovať a efektívne označiť existujúce
parkovacie plochy, čo môže mať za následok vyššiu hustotu, a teda aj kapacitu parkovania,
• vhodnými dopravnými a stavebnými úpravami vytvoriť parkovacie plochy na existujúcich
komunikáciách a spevnených plochách (najmä zjednosmernenie ulíc, resp. v prípade vybudovania
polozapustených kontajnerových stojísk sa uvoľnia plochy pre nové parkovacie miesta, atď),
• budovanie parkovacích domov a parkovísk vo vopred špecifikovaných lokalitách
(napríklad dvor MsÚ),
• zavedenie rezidentských parkovacích kariet a riešenie parkovania v centre mesta - systém za
rozumný ročný poplatok zabezpečí prioritu v parkovaní pre domácich šoférov v závislosti od počtu
vozidiel na domácnosť; zmena systému vyhradených parkovacích miest (zrušenie zvislého dopravného
značenia)
• vytvorenie peňažného fondu mobility, ktorý bude využívaný výlučne len pre rozvoj a investície v
oblasti dopravy,
• pre prípady podujatí väčších rozmerov by bolo vhodné vybudovať záchytné parkovisko na okraji
mesta a zabezpečiť v potrebnom rozsahu kyvadlovú dopravu. Nech už ide o ktorúkoľvek oblasť
dopravy, je veľmi dôležité disponovať rôznymi typmi dát, ktoré treba zbierať. Následne je potrebné,
aby sa pri rozhodovaní vyhodnocovali práve tieto zozbierané dáta a rozumne a včas komunikovali s
občanmi.
.........................................
Pekne napísané.

Stav po prvom povolebnom roku

Či pasportizácia parkovacích miest naozaj vykonaná bola, je otázne. Žiadny materiál
s týmto obsahom doteraz poslancom predstavený nebol.

Vytvorenie parkovacích plôch začalo v marci 2023 netradične „dočasným“ zrušením
siedmych parkovacích miest na trhovisku a v októbri pokračovalo zrušením jedného parkovacieho
miesta pred mestským úradom, na ktorom bol osadený nový poschodový cyklostojan. Zatiaľ čo
v minulosti bolo toto miesto denne obsadené vozidlami ľudí, ktorí prišli niečo vybavovať na mestský
úrad, počet bicyklov odložených do poschodového cyklostojanu je zanedbateľný. Cyklisti si častejšie
odkladajú bicykle do starého stojana, ktorý je asi 7 metrov od toho darovaného zázraku.

Skutočné rozširovanie počtu parkovacích miest začalo až vo februári t.r. O tomto zámere bola
zverejnená krátka informácia na stránke Seredsity už auguste 2019. Citujem: „Problémy sa ale
objavili s pôvodne vytipovanými pozemkami, ktorými mali byť priestory na dvore za budovou. K
vzájomnej dohode nedošlo, pretože železnice ich nevedia mestu prenajať. Riešením je preto iná
ponúknutá lokalita v blízkosti železničnej stanice. Podľa primátora mesta ide o dobrý a vhodný
priestor“.

O rokovaniach so zástupcami Železníc SR na túto tému informoval primátor Martin Tomčnányi aj na
zastupiteľstve 19. 6. 2019. Uznávam však, že nie je majster ten čo začne, ale ten, čo dokončí. Držím
palce.

O vybudovaní polozapustených kontajnerových stojísk zatiaľ verejnosť informovaná nebola.
Možnosť parkovania na dvore MsÚ existuje od apríla 2014. O iných špecifikovaných lokalitách zatiaľ
Seredčania informovaní neboli a zmienku o parkovacích domoch vzhľadom na finančné možnosti
mesta môžeme pokojne zaradiť do žánru Sci-fi. Lebo otázka neznie, či parkovací dom postaviť, ale za
čo ho postaviť. Ani o rezidentských parkovacích kartách nebolo zatiaľ rozhodnuté a nezachytil som
ani informáciu o nejakom peňažnom fonde mobility.

Slová o tom, že pre prípady podujatí väčších rozmerov by bolo vhodné vybudovať záchytné
parkovisko na okraji mesta a zabezpečiť v potrebnom rozsahu kyvadlovú dopravu, vnímam skôr ako
pekne znejúcu úvahu než ako záväzný bod volebného programu. A znovu sa pýtam, kde má mesto
vhodný pozemok a za čo chce záchytné parkovisko postaviť.

Skóre vytváraných parkovacích miest k zrušeným je zatiaľ 20:8. To znamená prírastok 12
parkovacích miest. Na to veľké nadšenie v citovanom volebnom programe to veľa nie je, ale vďaka aj
za to. Lebo mohlo byť aj horšie.