Lídri v kurikulárnych zmenách

Lídri v kurikulárnych zmenách

Školstvo a vzdelávanie     Veronika Kóšová Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi    
ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi patrí medzi 39 škôl, ktoré sú od septembra 2024 zapojené ako prvé do kurikulárnej reformy. V 1.ročníku vzdelávanie prebieha v súlade s novým štátnym vzdelávacím programom. Do zmien, ktoré na škole prebiehajú sú aktívne zapojení všetci pedagogickí zamestnanci. Celý pedagogický zbor je súčasťou inovačného vzdelávania poskytovaného Národným inštitútom vzdelávania a mládeže (ďalej NIVaM) Škola pre 21. storočie, zameraným na tvorbu školského vzdelávacieho programu. Vzdelávanie vedú učitelia profesijného rozvoja z NIVaMu, ktorí školu sprevádzajú na ceste zmeny.  Časť učiteľov spolupracuje s mentormi z Regionálneho centra podpory učiteľov v Galante (ďalej RCPU) či už formou mentoringu alebo vzdelávania.
Pred jarnými prázdninami školu navštívil generálny riaditeľ sekcie predprimárneho a základného vzdelávania na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže  (ďalej MŠVVaM SR) Martin Kríž, z odboru predprimárneho vzdelávania a základných škôl Petra Jankovská  a z odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní zodpovedný za agendu RCPU Péter Urban. Cieľom návštevy bolo zistiť akú podporu a na akej úrovni škola dostáva od NIVaM, RCPU a akú podporu potrebuje škola v súvislosti s kurikulárnou s reformou. S predstaviteľmi ministerstva, okrem vedenia školy diskutovali supervízori  pôsobiaci na 1. či 2. stupni a v školskom klube detí. Stretnutia sa zúčastnili aj digitálne koordinátorky. Uvedené funkcie sú na škole novinkou od septembra 2023 a ich hlavnou úlohou je skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.
Súbežne na škole prebiehalo výjazdové zasadnutie oddelenia manažmentu kurikulárnych zmien, ktoré v NIVaMe zodpovedá za kurikulárnu reformu. Tím pod vedením riaditeľky oddelenia Denisy Šukolovej spolu s riaditeľkou odboru podpory formálneho vzdelávania Petrou Fridrichovou diskutovali s vedením školy a vedúcimi metodických združení,  predmetových komisií o zmenách na škole a implementácii štátneho vzdelávacieho programu. Na otvorených hodinách v 1. ročníku sa presvedčili ako kurikulárna reforma prebieha v praxi. Následne diskutovali s učiteľkami z 1. ročníka a asistentkami o úspechoch a úskaliach zavádzania školského vzdelávacieho programu.
Teší nás, že zástupcovia ministerstva aj NIVaM ocenili úsilie, snahu a prístup  pedagogického zboru ku kurikuárnej reforme a celkový progres školy.            Paulína Krivosudská, riaditeľka školy
Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách Lídri v kurikulárnych zmenách