Základná škola Juraja Fándlyho oslavuje 40. výročie zriadenia

Základná škola Juraja Fándlyho oslavuje 40. výročie zriadenia

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi slávi 2.3.2024 významné jubileum - 40. výročie svojho zriadenia. Je to výnimočná udalosť, ktorá nám pripomína nielen bohatú históriu školy, ale aj jej význam v životoch mnohých generácií žiakov a učiteľov.
 
História školy siaha až do roku 1964, keď bola na Malinovskej ulici zriadená Základná deväťročná škola. Riadením školy bol poverený Pavol Krištofík, ktorého neskôr vystriedal Eugen Macko. Ďalšími riaditeľmi sa stali Štefan Kovár a František Kuriš. Tieto mená sú späté s obdobím, keď sa táto škola nachádzala v troch budovách, ktoré boli postavené koncom predminulého a začiatkom minulého storočia.
 
V roku 1977 prišlo rozhodnutie postaviť novú modernú školu, ktorá by lepšie vyhovovala potrebám rastúcej populácie a moderným vzdelávacím štandardom. S výstavbou sa začalo na pozemkoch, ktoré susedili so Sídliskom IV. a slávnostne sa ju podarilo otvoriť  2. marca 1984. Táto nová budova priniesla do života miestnych žiakov a pedagógov úplne nové možnosti a príležitosti. Bola vybavená modernými učebňami a zariadeniami, ktoré umožnili lepšie vzdelávanie a prispôsobenie sa novým výzvam v oblasti edukácie. Počet žiakov rýchlo rástol a škola sa rokmi vypracovala na najväčšiu v okrese. V roku 1999 bol Základnej škole Sídlisko IV, ako prvej škole v okrese Galanta, Ministerstvom školstva SR prepožičaný čestný názov Základná škola Juraja Fándlyho. Toto rozhodnutie sa stalo na základe dlhodobého dosahovania vynikajúcich výsledkov vo výchovno – vzdelávacej oblasti.
 
Dôležitým míľnikom bol pre školu napríklad rok 1986, kedy začala prevádzku krytá plaváreň alebo rok 2000, kedy bola uvedená do prevádzky plynová kotolňa v hodnote 5,5 mil. Sk. Do histórie sa zapísal aj rok 2008 získaním titulu Zelená škola, či rok 2009, kedy bolo odovzdané do užívania nové multifunkčné ihrisko. Škola prešla v roku 2011 celkovou rekonštrukciou, ktorá pokračovala v roku 2013 rekonštrukciou sociálnych zariadení. V neposlednom rade bol dôležitý aj rok 2022, kedy sa po dlhých rokoch podarilo zrekonštruovať atletickú dráhu.
 
V riaditeľskom kresle sa počas rokov vystriedali: Gertúda Ďurišová, Milan Novák, Vladimír Vranovič, Jaroslav Čomaj, Jana Gabrišová a Renáta Šidlíková ( zastupujúca riaditeľka). Srdcom každej vzdelávacej inštitúcie sú učitelia, ktorí svojimi skúsenosťami a angažovanosťou formujú budúcnosť mladých ľudí. Za roky existencie  Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi vychovala mnoho žiakov, z ktorých sa neskôr stali významné osobnosti. Personál školy učí žiakov aj tolerancii, spolupráci a rešpektu voči iným.
 
Škola v súčasnosti disponuje výborným materiálnym, priestorovým a technickým vybavením, ktoré podporuje efektívne vzdelávanie žiakov a prácu učiteľov. Hlavné zameranie školy zahŕňa výučbu cudzích jazykov, ekologickú výchovu a podporu pohybových aktivít žiakov. Žiaci majú príležitosť rozvíjať svoje talenty a zručnosti nielen v rámci vyučovacích hodín, ale aj prostredníctvom rôznych krúžkov a centra voľného času.
 
Želáme Základnej škole Juraja Fándlyho v Seredi mnoho úspechov v ďalších rokoch, šikovných žiakov a nech vždy zostane miestom,  kde sa získavajú nielen vedomosti, ale aj priateľstvá a spomienky na celý život.
 
 
Základná škola Juraja Fándlyho oslavuje 40. výročie zriadeniaZákladná škola Juraja Fándlyho oslavuje 40. výročie zriadeniaZákladná škola Juraja Fándlyho oslavuje 40. výročie zriadeniaZákladná škola Juraja Fándlyho oslavuje 40. výročie zriadeniaZákladná škola Juraja Fándlyho oslavuje 40. výročie zriadeniaZákladná škola Juraja Fándlyho oslavuje 40. výročie zriadenia