Činnosť MESTSKEJ POLÍCIE za rok 2023 - vyriešené prípady, priestupky, prevencia

Činnosť MESTSKEJ POLÍCIE za rok 2023 - vyriešené prípady, priestupky, prevencia

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, pri ochrane obyvateľov pred ohrozením ich života, zdravia, majetku a životného prostredia. Na prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstvo konaného 8. februára pripravil náčelník Mestskej polície v Seredi Ladislav Fabo a zástupca náčelníka Peter Sokol informatívnu správu o činnosti mestského poriadkového útvaru za uplynulý rok 2023. Komplexný 20 stranový dokument ponúka podrobný prehľad rozsiahlej práce príslušníkov mestskej polície. Zhromažďuje dôležité údaje o vyriešených prípadoch, priestupkoch, operáciách, strategických iniciatívach, prevencii kriminality a pod. Z materiálu vyberáme stručný prehľad:
 
Zamestnanci
 
Plnenie úloh Mestskej polície v roku 2023 zabezpečovalo 28 zamestnancov:
 
- výkon služby 18 príslušníkov MsP (vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka)
 
- oddelenie prevencie - 1 zamestnankyňa
 
- administratívny referát - 1 zamestnankyňa
 
- chránená dielňa – 8 pracovníkov ZŤP
 
Odpracované hodiny
 
V priebehu sledovaného obdobia odpracovalo 18 príslušníkov MsP pri zabezpečovaní verejného poriadku v rámci plnenia mimoriadnych úloh 1 819 hod. práce nadčas (rok 2022 – 1 696 hod.,  rok 2021- 2 692 hod.,  ), čo predstavuje v priemere 8,5 hod. (rok 2022 – 7,8 hod., rok 2021 - 12,5 hod.) na jedného príslušníka MsP za mesiac.
 
Vozidlá
 
V súvislosti s výkonom služby hliadky MsP za rok 2023 najazdili na služobných vozidlách celkom 61 788 km, čo je v priemere na 12 hodinovú službu 84,64 km. Mestská polícia má k svojej činnosti k dispozícii 3 vozidlá, a to 3-ročnú Škoda Karoq, 4-ročnú Škoda Karoq a 12-ročnú Škoda Yeti.
 
Prehľad zistených a riešených priestupkov v roku 2023
 
Príslušníci MsP Sereď v uplynulom roku zaevidovali  3 420  priestupkov, z toho bolo 20 správnych deliktov,  v  blokovom  konaní uložili  2 755  pokút v celkovej výške  66 035,- €.
Najviac prípadov bolo riešených za zákaz vjazdu, zákaz odbočenia, znečistenie verejného priestranstva, porušenie zákazu o ochrane nefajčiarov, zákonu o podmienkach držania psov či rušenie nočného kľudu.
 
Spôsob zistenia priestupkov v roku 2023
 
Príslušníci MsP zaevidovali a riešili celkom vyššie spomínaných 3 420 priestupkov (2676 krát na úseku dopravy, 744 krát na úseku verejného poriadku a 20 správnych deliktov). Z uvedeného počtu bolo 180  priestupkov zistených na základe oznamov od občanov, 2018 priestupkov bolo zistených vlastnou činnosťou a kamerovým systémom bolo zdokumentovaných celkom 1222  priestupkov. Za uvedené priestupky príslušníci uložili  blokové pokuty v celkovej výške 66.035,- €.
 
Verejný poriadok
 
V hodnotenom období bolo na úseku verejného poriadku zaevidovaných celkom 744 priestupkov. Najviac zistení bolo na úseku znečisťovania verejného priestranstva a to pri odhadzovaní rôznych papierov, fliaš, nedopalkov cigariet a pod.
 
Pri kontrole v oblasti dodržiavania podmienok chovu psov bolo zaznamenaných 111 prípadov ako: neodstránenie exkrementu od psa, voľný pohyb psa bez dozoru, nepreukázanie sa známkou psa ako aj dva prípady útoku psa na človeka alebo iného psa.
 
Ďalších 100 priestupkov bola v oblasti nerešpektovania zákazu fajčenia na zastávkach autobusov, 44 priestupkov súviselo s nakladaním s komunálnym a veľkoobjemným odpadom, kde občania odkladali odpad na miesta, ktoré nie sú na to určené. V 63 prípadoch sa podarilo okamžite cez kamerový systém spozorovať pôvodcu odpadu a hliadka zabezpečila jeho odstránenie pôvodcom, čo sa neriešilo ako priestupok.
 
Občania sa sťažujú aj na nedodržiavanie nočného kľudu z prevádzok po 22,00 hod. Hliadky pri kontrolách počas roka zistili  aj popíjanie alkoholických nápojov mladistvými a maloletými.
 
V roku 2023  MsP evidovala 15 vozidiel ( vrakov ), ktoré zaberali verejný priestor. Majitelia vozidiel v 13 prípadoch reagovali na výzvu a vozidlá si sami odstránili. Dvaja  majitelia boli písomne vyzvaní na odstránenie nepojazdného vozidla (lehota na odstránenie koncom roka 2023 ešte neuplynula). V roku 2023 sme nemuseli odstraňovať v spolupráci so zazmluvnenou  firmou žiadne vozidlo.
 
Pri každodennom výkone služby bola pozornosť MsP zameraná i na odhaľovanie nedostatkov a závad na majetku a zariadení mesta ako napríklad poškodenie dopravných značení, potreba opílenia drevín, výtlky na komunikáciách, poškodené chodníky, dlažby, prvky drobnej architektúry, preplnené smetné nádoby, nedočistené stojiská kontajnerov, chýbajúce poklopy, nefunkčné verejné osvetlenie, nelegálne rozkopávky a pod..
 
Mestská polícia z časti zabezpečovala aj odchyt túlavých psov, pričom samotný odchyt je  zabezpečený cez spol. Defense Pro s.r.o. Pezinok, ktorá za rok 2023 vykonala na žiadosť MsP Sereď celkovo 7 odchytov psov.
 
Vybrané prípady v roku 2023
 
•  Vo večerných hodinách pristavil hliadku MsP chlapec a oznámil, že na Nám. slobody sa nachádza jeho kamarát, ktorý si pichol nôž do krku. Hliadka zistila, že sa jedná o 16 ročného občana z obce Šoporňa, ktorý mal bodné poranenie v oblasti krku. Nôž sa nachádzal na zemi a ranu mu pridržiavala jeho priateľka. Poranený muž si nôž do krku pichol sám, nakoľko sa predtým pohádal s priateľkou. Do príchodu sanitky RZP hliadka MsP zakryla zraneného termoplachtou a jeden člen hliadky držal zranenému ranu na krku.
• MsP pomocou kamerového systému monitorovala 42 ročného občana, ktorý nenastúpil na výkon trestu. Keď prišiel so svojim vozidlom BMW na parkovisko Jednoty, tak hliadka vozidlo s vodičom zastavila. Následne bola na miesto privolaná hliadka OOPZ, ktorá si menovaného prevzala.
• Začiatkom marca operátor kamerového systému monitoroval mládež nachádzajúcu sa v altánku pri workoutovom ihrisku. Okrem fajčenia bola zaznamenaná aj situácia, kedy jeden z chlapcov odklepával popol z cigarety za golier pravdepodobne svojmu kamarátovi, ktorý o tom nevedel. Následne podľa záznamu dvaja chlapci zo skupiny tohto kamaráta začali strkať a ukazovali mu, aby ich nasledoval k brehu rieky Váh. Tu sa zdržali niekoľko minút, kde za nimi prišli aj ďalší ôsmi zo skupiny. Z miesta však odišli bez svojho kamaráta. Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, ktorá pri Váhu našla zraneného 15 ročného chlapca, ktorému bola privolaná RZP. Mladík mal na tvári tržné rany a podľa predbežných informácií mal aj poranenie lebky. Vo veci bolo podané trestné oznámenie za ublíženie na zdraví.
 
 
•  Vo februári bola z tiesňovej linky 112 obdržaná žiadosť o súčinnosť pri pacientovi, u ktorého je potrebné použiť defibrilátor. Informácie boli také, že pacient dýcha a je potrebné ho napojiť na defibrilátor a diagnostikovať, pričom ich sanitka už bola vyslaná na miesto. Hliadka po príchode zistila, že sa jedná o 82 ročného obyvateľa, ktorý už nedýchal a preto mu bol okamžite nasadený defibrillator. Nakoľko mal občan kardiostimulátor, AED prístroj zadal potrebu ručnej masáže srdca. Jeden z príslušníkov začal vykonávať ručnú masáž srdca, v ktorej po príchode pokračovala RZP. Pacienta sa podarilo stabilizovať.
• Hliadka MsP bola v noci privolaná na Fándlyho sídlisko, kde pod lavičkou ležala neznáma osoba pod vplyvom alkoholu. Jednalo sa o 57 ročného ZŤP občana z obce Trebatice. Nakoľko sa nevedel prebrať, bola na miesto privolaná sanitka RZP a menovaného previezla do nemocnice v Galante.
• Operátor kamerového systému si pri skate parku všimol mládež, ktorá pravdepodobne požívala alkoholické nápoje. Hliadky MsP na mieste zistili, že sa tam nachádzajú viaceré mladistvé osoby, pričom štyria z nich vo veku 15 -16 rokov požívali alkohol. Mladiství boli predvedení na MsP, odkiaľ boli kontaktovaní rodičia. Hodnoty alkoholu v dychu po vykonaných dychových skúškach boli u mladistvých v hodnotách  0,22 ; 0,27; 0,58 a 0,84 promile.
• V jeden deň prijala MsP tri oznámenia o ležiacich osobách na chodníkoch. Hliadka pri všetkých prevereniach zistila, že osoby sú v značne podnapilom stave a majú problémy dostaviť sa domov. Jednalo sa o obyvateľov mesta vo veku 59, 61 a 16 rokov. Starších pánov hliadka odviezla domov. Mladistvý s výsledkom 1,65 promile alkoholu v krvi bol prevezený na MsP, kde bol privolaný zákonný zástupca.
• Mestská polícia prijala od OR PZ Galanta žiadosť o spolupátranie po hľadanej osobe, ktorá nenastúpila do výkonu trestu odňatia slobody. Hľadanú osobu hliadka MsP do 2 hodín vypátrala a predviezla na OOPZ Sereď, odkiaľ putovala do UVTOS Leopoldov.
 
 
• Na operačnom stredisku MsP prijali telefonický oznam, že v kempingu sa pohybuje vozidlo BMW na ktorom jazdí 14 ročný chlapec s ďalšími osobami. Kamerou bolo vozidlo s vodičom spozorované ako vychádza z parkoviska pred vjazdom do kempingu a odchádza smerom do mesta. Ďalšími kamerami sa podarilo vozidlo monitorovať a odstaviť na Hornočepeňskej ul. Počas kontroly hliadka zistila, že vozidlo riadi skutočne 14 ročný chlapec a vo vozidle sa ešte nachádzajú dvaja 16 roční chlapci a dve 15 ročné dievčatá, Na miesto bola privolaná hliadka štátnej polície, ktorá si vec prevzala k ďalšiemu riešeniu.
• Štátna polícia dňa 27.5. prijala oznámenie od občianky, ktorá si v bankomate zabudla 100,- €. Stačilo 10 sekúnd a neznámy muž jej z bankomatu vydanú hotovosť zobral. Krádež peňazí a aj samotný zlodej bol zaznamenaný na kamerovom systéme mestskej polície. Bezprostredne sa hliadky MsP snažili dotyčnú osobu vypátrať. Zadržanie sa podarilo až 21.6., kedy bolo zistené, že krádeže sa dopustil 39 ročný obyvateľ z Mojmíroviec, ktorého hliadka predviedla na OOPZ.
• V mesiaci máj oznámil na MsP občan, že niekto mu poškodil motorové vozidlo tak, že mu odtrhol spätné zrkadlo. Kamerovým systémom bola udalosť zaznamenaná a postupným monitorovaním páchateľa na iných kamerách bol páchateľ skutku vypátraný. V tomto prípade za zlým rozhodnutím páchateľa stál ako inak alkohol. Za skutok bol páchateľ riešený v blokovom konaní.
• MsP prijala oznámenie od občianky mesta, že pred ich domom na Športovej ulici mali 2 veľké smreky a jej neznáme osoby jeden zo stromov spílili, pričom po spílení požadovali od manžela za prácu 1300,- €. Nakoľko osoby peniaze nedostali z miesta odišli na osobnom vozidle. Spílenie stromu si oznamovateľka následne preverila na MsÚ, kde o ničom nevedeli. Hliadka MsP vec zdokumentovala, prezrela kamerové záznamy. Podozrivé vozidlo Škoda Fábia s EČV bolo zaznamenané. Po vyčíslení škody bolo zistené, že spoločenská hodnota stromu predstavuje čiastku cca 1.617 €. Na základe toho, bol celý prípad odstúpený na príslušný odbor PZ SR.
• Kamerový systém výrazne dopomohol aj k zadržaniu páchateľov, ktorí sa začínali orientovať na krádeže u starších ľudí. Na MsP bolo prijaté oznámenie od dôchodkyne, že na ul. D.Štúra jej 3 neznáme osoby z košíka, ktorý mala na bicykli vytrhli kabelku. Na druhý deň po ozname MsP požiadali z kriminálnej polícii o spoluprácu pri hľadaní podozrivých osôb, ktoré mali na Kostolnej ul. prepadnúť staršieho pána, ktorému z pleca vytrhli tašku s osobnými vecami a dokladmi. Pohyb podozrivých osôb bol v oboch prípadoch na kamerách vytrasovaný, osoby a aj samotný skutok zaznamenané, pričom z týchto kamerových záznamov bolo možné osoby identifikovať. Záznamy z kamier si prevzali príslušníci kriminálnej polície, ktorí podozrivé osoby do 24 hod. vypátrali v obci Váhovce. Podľa predbežných informácií sa jednalo o tínedžerov (14 r.,15 r., 21 r.) z ktorých najstarší bol okamžite umiestnený do väzby. K obom skutkom sa podozriví priznali a uviedli, že boli pripravení v krádežiach pokračovať, a takto si obstarávať financie.
• Na Pekársku ulicu bola začiatkom septembra osadená nová kamera a hneď na nej bola zaznamenaná osoba, ktorá z obchodu TIMO vedľa pošty odcudzila doklady a hotovosť, čím spôsobila škodu poškodenej vo výške cca 1700€. Vďaka záznamu z kamery policajti z kriminálky podozrivú osobu vypátrali, skutok objasnili a vyšetrovateľ uvedenú osobu, bezdomovca z okresu Nové Zámky, z predmetného skutku obvinil.
 
 
• V meste boli v roku 2023 zaznamenané tri prípady, keď vodič nechal vozidlo na pár minút bez dozoru a z vozidla mu neznáme osoby odcudzili tašku s dokladmi. Najčastejšie sa to stávalo na parkoviskách pri obchodných domoch, kde vodič po naložení nákupu do vozidla išiel odniesť nákupný vozík, vozidlo neuzamol a tento krátky čas stačil zlodejovi, aby z vozidla odcudzil nejakú vec. Toto sa stalo aj vodičke, ktorá si vyložila tovar, išla odniesť vozík 20 metrov do stojana a za ten čas z vozidla, ktoré parkovalo pred ňou vyskočil zlodej a z vozidla jej odcudzil kabelku. Iný prípad sa stal na Novomestskej ul., kde vodič nechal odomknuté vozidlo, vybehol do bytu a za ten čas k vozidlu prišlo iné vozidlo, vystúpili zlodeji, otvorili si dvere a zobrali tašku. Našťastie bol priebeh celej krádeže zaznamenaný na kamere a prípad sa mohol riešiť.
• Ďalšiu príležitosť mal zlodej, ktorý utekal pred policajtmi. Pred bytovkou bol odstavený naštartovaný skúter, lebo majiteľ si iba vybehol do bytu odniesť veci a tým zlodejovi poskytol príležitosť, aby nasadol na skúter o odišiel s ním preč.
• V septembri sa jeden seredský zlodej rozhodol, že k životu potrebuje solárne osvetlenie. Takéto osvetlenie si vyhliadol v areáli materskej škôlky na Komenského ulici, kde sa mu podarilo v nočných hodinách postupne odcudziť 12 solárnych lámp, čím spôsobil škodu za cca 2100 €. Našťastie areál škôlky je monitorovaný kamerovým systémom a práve tieto kamery zlodeja zaznamenali. Po prezretí viacerých kamier v meste, bol páchateľ zachytený aj na týchto kamerách, na základe čoho bol veľmi ľahko opoznaný. Informácie o páchateľovi boli odovzdané policajtom z Galantskej kriminálky, ktorí 32 ročného Seredčana zadržali a bolo voči nemu vznesené obvinenie.
 
Kamerový systém
 
V súčasnosti je v kamerovom systéme pripojených 162 kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvá, parkoviská, športoviská, verejné budovy, školské objekty a ich priestranstvá. Osem operátorov pracujúcich pri kamerovom systéme je rozdelených do jednotlivých zmien, kde pracujú v 12 hodinových zmenách väčšinou v dvojici.
 
Mestská polícia v roku 2023 do kamerového systému pripojila celkovo 25 kamier.
 
V súvislosti s venčením psov operátori monitorovali celkovo 1 873 osôb. Pohyb osôb v okolí smetných kontajnerov, kedy sa osoby prehrabávali v kontajneroch bol monitorovaný 610 krát. Všeobecný pohyb osôb na športoviskách, parkoviskách a verejných priestranstvách bol monitorovaný v 1 276 prípadoch. Na zastávkach autobusov bolo monitorovaných 88 fajčiarov. V okolí smetných stanovíšť na sídliskách bol 409 krát zistený vyhodený odpad mimo kontajner. Ďalšie zistenia a kontroly boli pri dopravných nehodách, poškodené dopravné značky, znečisťovanie verejného priestranstva, poškodenie majetku mesta, nefungujúce pouličné osvetlenie, kontrola kultúrnych podujatí a pod..
 
Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 
Na úseku porušenia dopravných predpisov zaevidovala MsP celkom 2 676 priestupkov a uložila blokové pokuty vo výške  61 675,- €. ( v roku 2022 to bolo 3 100 priestupkov, v roku 2021 len 1 945 ).
Najčastejším porušením dopravných predpisov bolo nerešpektovanie zákazu prejazdu nákladných vozidiel nad 12 metrov na ul. Trnavská-Poľná, kde MsP zaznamenala 465 priestupkov, 300 x došlo k porušeniu zákazu zastavenia, 78 x bolo zistené parkovanie na trávnikoch. Na Železničnej ul. pri hoteli Hutník je osadená dopravná značka “Zákaz odbočenia vľavo” na parkovisko k OD Progres, vodiči sa tu pravdepodobne z nevšímavosti dopustili 317 priestupkov.
 
Papuča
 
V súvislosti s riešením predmetných priestupkov použili príslušníci MsP v 233 prípadoch technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. papuču).
 
Oznámenia
 
V hodnotenom období stála služba mestskej polície zaznamenala a zaevidovala do knihy udalostí celkom  1 924  oznamov. Z uvedeného počtu bolo 1 625 oznamov od občanov a 299 oznamov a požiadaviek od iných organizácií. Všetky oznamy boli hliadkami fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné oznamy.
 
Kontroly vykonávané MsP
 
V priebehu roka 2023 bolo hliadkami MsP vykonaných  7 214 kontrol objektov (napr. školy, škôlky, kaštieľ, trhovisko, garáže, parkoviská, obytné bloky a pod.), verejného poriadku, čistoty životného prostredia, občianskeho spolunažívania. Počas sledovaného obdobia (s výnimkou prázdnin, sviatkov a víkendov) v blízkosti škôl príslušníci vykonávali dohľad na priechodoch 227 x.
 
Nálezy
 
Mestská polícia Sereď evidovala v min. roku v  215  prípadoch  nález rôznych vecí a zvierat. Medzi najčastejšie patrili kľúče, peňaženky, mobilné telefóny či  doklady.
 
 
 
Spolupráca s  inými orgánmi a organizáciami
 
Mestská polícia v hodnotenom období spolupracovala s  rôznymi orgánmi a organizáciami celkom v  337  prípadoch ako Mestský úrad, HaZZ, OO PZ, RZP, exekútorský úrad, súd a ďalšie.
 
Zabezpečovanie činnosti PCOO
 
Mestská polícia v roku 2023 celkovo chránila 41 objektov pomocou pultu centralizovanej ochrany objektov. Z toho 12 podnikateľských objektov, 17 školských a predškolských zariadení, 9 objektov v majetku mesta a  mestských organizácií a 3 rodinné domy.  V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP v sledovanom období celkom 252 výjazdov. Narušenie objektu nebolo v priebehu sledovaného obdobia zaznamenané. V zmysle zmluvných podmienok bolo v sledovanom období za prenájom vysielacích zariadení fakturovaných celkom  19 780,50  €.
 
Preventívna činnosť
 
V priebehu roka 2023 MsP realizovala dlhodobé preventívne programy a preventívno-výchovnú činnosť vo viacerých okruhoch rizikového správania ako Second Step, Zippyho kamaráti a Kamaráti Jabĺčka. Išlo najmä o budovanie sociálnych zručností, empatie, schopnosti zvládať emócie, riešiť konflikty, vytvárať a udržiavať priateľské medziľudské vzťahy, minimalizovanie násilného správania a prevenciu šikanovania. Veľký záujem zo strany edukačných zariadení pretrváva aj o realizáciu prevencie v oblasti rizikového správania detí v doprave.
 
 
V období významných dní viazaných na ochranu životného prostredia /Svetový deň vody, Svetový deň biodiverzity, Deň Zeme, Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti, Svetový deň životného prostredia/ ponúkla MsP edukačným zariadeniam programy s environmentálym zameraním pod názvom Myslíme logicky – žijeme ekologicky. V roku 2023 sa MsP zúčastnila taktiež na Vedeckom jarmoku realizovanom pravidelne v závere školského roka na ZŠ J. Fándlyho Sereď, kde preventistka pre deti pripravila stánok s úlohami zameranými na hľadanie ekologickejších možností realizácie bežných denných činností.
 
V min. roku boli zo strany MsP realizované programy prevencie rizík spojených s užívaním psychoaktívnych látok a nelátkových závislostí, bezpečného správania sa detí počas letných prázdnin,  prevencie obchodovania s ľuďmi,  tematike bezpečného používania zábavnej pyrotechniky.
Počas letných prázdnin sme prijali v exteriéri MsP deti z letného tábora ZŠ J. A. Komenského.
 
Pri realizácii preventívnych aktivít MsP spolupracovala s rôznymi organizáciami – MRC Sereď, Sereďský spolok včelárov J. Fándlyho Sereď, oddelenie životného prostredia mesta Sereď, DHZ Pata.
 
Činnosť MESTSKEJ POLÍCIE za rok 2023 - vyriešené prípady, priestupky, prevencia