Mesto aktualizovalo rozdelenie ulíc do ŠKOLSKÝCH OBVODOV

Mesto aktualizovalo rozdelenie ulíc do ŠKOLSKÝCH OBVODOV

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Každé mesto či obec má povinnosť určiť všeobecne záväzným nariadením školské obvody základných škôl, ktoré sú v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. Mesto Sereď je zriaďovateľom dvoch základných škôl a má určené 2 školské obvody. Pribúdajúcou výstavbou a následne novovzniknutými ulicami je potreba tieto zaradiť do prislúchajúcich školských obvodov.
 
Minulý rok v Polyfunkčnej zóne PRÚDY v katastrálnom území Stredný Čepeň vznikli tri nové ulice, ktorých názvy mesto Sereď ustanovilo Všeobecne záväzným nariadením schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 22.6.2023. S prírastkom ulíc Za kaplnkou, Levanduľová a Púpavová  vznikla potreba aktualizovať existujúce Všeobecno záväzné nariadenie o určení školských obvodov a prispôsobiť ich novým geografickým podmienkam mesta.
 
Silvia Kováčová, poverená vedúca oddelenia školstva, športu a kultúry v správe predloženej poslancom MsZ ďalej uviedla, že nakoľko má v súčasnosti ZŠ J. Fándlyho problémy s kapacitnými a priestorovými možnosťami, boli dve ulice presunuté z tohto obvodu do obvodu ZŠ J.A.Komenského. "V budúcnosti, keď príde k realizácii projektu Rozšírenie kapacít ZŠ Juraja Fándlyho a k prisťahovaniu väčšieho počtu mladých rodín s deťmi do oblasti Prúdov, bude v prípade potreby možné školské obvody upraviť," doplnila.
 
Sereď novým nariadením, schváleného poslancami na rokovaní dňa 8.2. 2024, určuje školské obvody základných škôl nasledovne:
 
Školský obvod ZŠ Juraja Fándlyho tvoria ulice: Amazonská, Bratislavská, Cukrovarská, D.Štúra, Dolnostredská, Fándlyho, Garbiarska, Jarná, Južná, Kasárenská, Kostolná, Kukučínova, Letná, M. R. Štefánika, Malý háj, Mládežnícka, Mlynárska, Námestie slobody, Niklová, Novomestská, Nový majer, Poľná,
Priemyselná, Šintavská, Školská, Trnavská cesta, Vinárska, Vonkajší rad. Do tohto školského obvodu patria aj žiaci, ktorí majú trvalý pobyt mesto Sereď.
 
V tomto obvode je evidovaných celkom 940 detí ( vo veku 0 – 15 rokov ), z toho je 556 detí vo veku 6 – 15 rokov, ktoré v šk. roku 2023/2024 navštevujú ZŠ.
 
Školský obvod ZŠ Jana Amosa Komenského tvoria ulice: 8.mája, A. Hlinku, Čepeňská, Dlhá, Dolnočepeňská, Dolnomajerská, Družstevná, Fraňa Kráľa, Hornočepeňská, Hornomajerská, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Ivana Krasku, Jarná ulica, Jasná, Jelšová, Jesenského, Jilemnického, Komenského, Konvalinková ulica, Krásna, Krátka, Krížna, Kúpeľné námestie, Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Legionárska, Letná, Levanduľová ulica, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Mierová, Murgašova, Námestie republiky, Nezábudková ulica, Nová, Obežná, Orechová, Parková, Pažitná, Pekárska, Pionierska, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Poštová, Považský breh, Pribinova, Priečna, Púpavová ulica, Rovná, Severná, Sládkovičova, Slnečná, Slnečná II, SNP, Spádová, Starý most, Strednočepeňská, Stromová, Svätoplukova, Športová, Štefana Moyzesa, Šulekovská, Tehelná, Topoľová, Tulipánová ulica, Ulica Za kaplnkou, Vážska, Veterná, Vojanská, Vysoká, Záhradná, Železničná.
 
V tomto obvode je evidovaných celkom 1091 detí (vo veku 0 – 15 rokov), z toho je 700 detí vo veku 6 – 15 rokov, ktoré v šk. roku 2023/2024 navštevujú ZŠ.
Zaradenie nových ulíc do školských obvodov