Ako a kedy je najvýhodnejšie požiadať mesto Sereď o nájomné bývanie?

Ako a kedy je najvýhodnejšie požiadať mesto Sereď o nájomné bývanie?

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Mesto Sereď poskytuje pre potreby bývania svojich občanov 111 nájomných bytov na troch adresách. Kedy a ako sa dá o ne požiadať, aké podmienky musíte spĺňať a ako sú byty žiadateľom prideľované?
 
V prípade, že sa chcete uchádzať o nájomné byty mesta Sereď, mali by ste poznať mechanizmus ich prideľovania. Prvým krokom je podanie žiadosti o poskytnutie nájomného bývania. Dokladujete v nej čistý príjem všetkých členov domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok. „V prípade bytov na Dolnomajerskej a Čepeňskej ulici, postavených z finančných prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, musí byť doložený príjem v rozmedzí od 1,5-násobku životného minima do 3 až 5-násobku životného minima. Maximálny príjem domácnosti stanovuje zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,“ vysvetlila vedúca Oddelenia sociálneho, bytového a rodiny mesta Sereď, Silvia Adamčíková.
 
Mesto poskytuje nájomné byty aj v bytovom dome na Komenského ulici. Tu je podmienkou výška doloženého príjmu od 1,5-násobku životného minima, horná hranica príjmu nie je stanovená, keďže výstavbu týchto bytov financovalo mesto formou komerčného úveru.
 
Ďalšie podmienky
V čase podania žiadosti musí byť žiadateľ v pracovnom pomere, alebo Samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO), dôchodcom alebo rodičom na rodičovskej dovolenke.
Žiadateľ musí byť občan Slovenskej republiky nad 18 rokov, alebo byť starší ako 16 rokov a mať nadobudnutú spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva. 
Byť prihlásený na trvalý pobyt v meste Sereď alebo žiť v manželskom zväzku alebo v spoločnej domácnosti s občanom mesta Sereď.
Žiadateľ a osoby tvoriace jeho domácnosť nesmú byť vlastníkmi, či spoluvlastníkmi nehnuteľnosti určenej na bývanie a ani nájomcom družstevného bytu s členským podielom v družstve.
Žiadateľ a ani osoby tvoriace jeho domácnosť, nesmú mať voči mestu Sereď žiadne nesplnené záväzky.
 
O novom nájomcovi sa rozhoduje losovaním
V prípade uvoľnených bytov sa spomedzi žiadostí o poskytnutie nájomného bývania vyberá nový nájomca losovaním. O postupe prideľovania rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Viac sa o nájomnom bývaní dozviete zo schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č.3/2019 o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď. „Naposledy sme nových nájomcov troch dvojizbových bytov losovali v januári 2024,“ informovala Adamčíková a dodala, že v roku 2023 splnilo podmienky pre zaradenie do zoznamu záujemcov o nájomné bývanie 28 žiadateľov a uvoľnených bolo päť bytov.
 
Platnosť žiadosti vyprší vždy v decembri
Záujemcovia o pridelenie bytu by sa vo vlastnom záujme mali o aktuálnosť svojej žiadosti zaujímať, keďže každá žiadosť je platná len do 31. decembra roka, v ktorom bola podaná. „Žiadatelia o poskytnutie nájomného bývania si musia v novom roku podať novú žiadosť, ku ktorej je potrebné dokladovať príjem za predchádzajúci kalendárny rok a potvrdenie o zamestnaní,“ uviedla Adamčíková.
 
O byty sa losuje až po uvoľnení nájomcom
Obyvatelia mesta, ktorí majú podanú žiadosť, sa na mestskom úrade často dopytujú, kedy bude mať mesto k dispozícii voľný byt. Na túto otázku radnica nevie odpovedať v danom momente. Byty sú totiž losované až po ich uvoľnení predchádzajúcim nájomcom. „Vedieme evidenciu záujemcov o byty a v prípade uvoľnenia bytu sú kontaktovaní, či majú o uvoľnený byt záujem. Stáva sa nám, že rodina s deťmi neprejaví záujem o losovanie 1-izbového bytu, alebo naopak dôchodkyňa nemá záujem o účasť na losovaní veľkého 3-izbového bytu. Niekomu zase nevyhovuje, že byt je na prízemí a účasť na losovaní odmietne,“ vysvetľuje prax Adamčíková.
 
Podať žiadosť začiatkom roka sa oplatí
Nájomnú zmluvu s novým nájomcom mesto uzatvára najprv na jeden rok a potom, v prípade pretrvávajúceho záujmu o bývanie, sa zmluva uzatvára na tri roky s možnosťou opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy. „Toto sa v nájomných bytoch mesta Sereď pravidelne deje. Nájomca však môže nájom kedykoľvek v zmysle zmluvy vypovedať. Väčšinou tak urobia mladé rodiny, ktoré si  zabezpečia vlastné bývanie a mestu sa tak nájomný byt po nich uvoľní. Po uvoľnení bytu mesto zorganizuje losovanie, na ktoré pozýva všetkých záujemcov. Je preto dobré, ak si žiadateľ sám vo svojom záujme podá novú žiadosť čo najskôr po začiatku kalendárneho roka. Má tak šancu zúčastniť sa každého losovania, ktoré sa v danom roku uskutoční,“ uzatvára vedúca oddelenia mesta.
 
Komplexné informácie nájdete tu:
 
foto: autor
Nájomné byty mesta na Komenského uliciNájomné byty mesta na Dolnomajerskej uliciNájomné byty mesta na Čepeňskej ulici