Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP

Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP

Školstvo a vzdelávanie     Paulína Krivosudská, riaditeľka ZŠ J. A. Komenského v Seredi    
Pojem reforma vyvoláva u ľudí rôzne reakcie a pocity. Na jednej strane je to neistota, obava či nedôvera, ak ľudia nevidia jasné výhody, nechápu dôvody na zmenu alebo preferujú zachovanie existujúcich postupov a rutín, pretože zmeny ťažšie akceptujú. Na strane druhej je to príležitosť na rozvoj,  na zmeny vyplývajúce z rýchlo meniaceho sa sveta, na modernizáciu či inováciu s cieľom zlepšenia a progresu.
 
Aktuálne rezonujúcou témou v našej spoločnosti je kurikulárna reforma. Spája ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi s 38 školami z rôznych častí Slovenska, ktoré v septembri 2023 ako prvé začali so zavádzaním nového štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len ŠVP) od 1. ročníka. Školy okrem vytvárania vlastných školských vzdelávacích programov menia charakter vzdelávacieho procesu a postavenie učiteľa.
 
Ako sa darí našim učiteľom v 1. ročníku vytvárať podnetné prostredie motivujúce žiakov k mysleniu, a teda k učeniu sa, mohli na konci januára vidieť a porovnať učiteľky i učitelia v Seredi na partnerskom stretnutí škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP. Prítomných okrem riaditeľky školy Paulíny Krivosudskej privítal primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel za prítomnosti vedúcej oddelenia školstva, športu a kultúry Silvie Kováčovej. Cieľom stretnutia 76 účastníkov z radov riaditeľov, supervízorov a učiteľov zo 17 škôl zo západného a stredného Slovenska bolo zdieľanie skúseností, diskusia, zefektívnenie spolupráce či stretnutie s ľuďmi, ktorí veria že zmenu z „papiera“ je potrebné a možné preniesť do tried. Pani učiteľky A. Novosadová, J. Očenášová, J. Fogelová, H. Čížová, L. Porubská v spolupráci s asistentkami a s digitálnymi koordinátorkami pripravili pre účastníkov 7 otvorených hodín, po ktorých nasledovala živá diskusia. Veľká vďaka patrí našim pani učiteľkám, ktoré otvorili dvere svojich tried pre kolegov zo štátnych, súkromných i cirkevných škôl. Supervízor je nová pozícia zavedená od septembra na školách v postupnom zavádzaní. Ich pracovná náplň je rôznorodá. Na našej škole je hlavným poslaním 7 supervízorov skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých úrovniach. Od začiatku školského roka sa vzdelávajú a pracujú s mentorkou z regionálneho centra podpory učiteľov (RCPU)  H. Weselovskou, ktorá počas stretnutia pripravila pre prítomných supervízorov viacero aktivít.  Diskusia riaditeliek bola zameraná na tvorbu školského vzdelávacieho programu, výchovno-vzdelávací proces, hodnotenie žiakov či podporu, ktorú školy pri zavádzaní ŠVP dostávajú z ministerstva, z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) alebo RCPU.  Všetci mali možnosť  pozrieť si našu tradičnú tanečnú prestávku 1. stupňa, obľúbený modul flagfutbalu, ktorý pokračuje v ďalších ročníkoch, či priestory a areál školy.
 
Veľká vďaka patrí všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a žiakom školy, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii partnerského stretnutia. Stretnutia zanietených kolegov, ktorí rovnako ako my pracujú na sebe a veria, že kurikulárna reforma je príležitosťou na nevyhnutnú zmenu smerujúcu k progresu žiakov, školy, spoločnosti. Veríme, že stretnutie bolo pre všetkých prínosom a už teraz sa tešíme na ďalšie.   
 
Foto: ZŠ J. A. Komenského v Seredi
Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP Partnerské stretnutie škôl zapojených do postupného zavádzania ŠVP