Nový denný stacionár sv. Rity poskytuje komplexnú pomoc a starostlivosť pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím

Nový denný stacionár sv. Rity poskytuje komplexnú pomoc a starostlivosť pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím

Občania a občianske združenia     Iveta Tóthová    
 
Denný stacionár svätej Rity bol otvorený dňa 02.01.2024. Prvých prijímateľov sociálnej služby uvítal hneď prvý pracovný deň, čím sa začala nový etapa v poskytovaní podpory pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím.  V nasledujúcich riadkoch Vám zariadenie bližšie predstavíme.
 
Ide o štátne zariadenie, ktoré vzniklo z iniciatívy obce Dolná Streda. ktorého štatutárom je starosta PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry. Týmto krokom vyšla obec v ústrety potrebám obyvateľov obce a jej širokého okolia, ktorí doteraz čelili nedostatku možností, kam by sa mohli s dôverou obrátiť, aby získali potrebnú podporu, profesionálnu starostlivosť a krátkodobé umiestnenie rodinných príslušníkov s rôznym postihnutím. Otvorenie Denného stacionára je preto dôležitým míľnikom, ktorý prinesie pozitívne zmeny v životoch mnohých rodín. Kapacita zariadenia je 20 klientov.
 
Poskytované služby
 
V stacionári sú klientom poskytované voľnočasové aktivity, záujmová činnosť, prechádzky s doprovodom v blízkom prostredí. Aktivity a terapie sú plánované na základe individuálnych potrieb klienta.
 
Prevádzková doba
 
V dennom stacionári poskytuje personál sociálnu službu počas pracovných dní v čase od 7:30 do 15:30 hod. ambulantnou formou, teda bez možnosti prenocovania.
 
Veľkorysé bezbariérové priestory
 
Priestory v stacionári sú skutočne veľkorysé, ide o rozlohu viac ako 405 m2. Len samotná interaktívna miestnosť - herňa má rozlohu cez 60 m2 a je tvorená oddychovými zónami so zabezpečenými interaktívnymi pomôckami. V ďalšej veľkej miestnosti majú klienti možnosť tráviť čas pri voľnočasových aktivitách a záujmovej činnosti. K dispozícii je aj multisenzorickú miestnosť Snoezelen, ktorá je určená na oddych, relaxáciu a tiež na podporu vnímania zmyslov klienta.
Veľkým bonusom sú tiež priestory, kde môžu klienti so svojimi zákonnými zástupcami alebo rodičmi tráviť spolu čas v procese adaptácie klienta v stacionári. V celom interiéri je bezbariérový prístup.
 
Zamestnanci
 
Personál Denného stacionára tvoria kvalifikovaní odborníci, ktorí sú pripravení poskytovať individuálnu starostlivosť pre každého klienta. Okrem toho je prostredie zariadenia prispôsobené tak, aby poskytovalo bezpečné a stimulujúce prostredie, kde klienti môžu rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti. Práve tieto sociálne služby sú poskytované pod vedením odborného personálu spĺňajúceho kvalifikačné predpoklady, ktoré stanovuje zákon o sociálnych službách.
Zariadenie má stále otvorené ponuky na pracovné miesta špeciálneho pedagóga, pomocného vychovávateľa, fyzioterapeuta, či inštruktora sociálnej rehabilitácie.
 
Zapájanie rodín a ďalších inštitúcií
 
V rámci voľnočasových aktivít, záujmovej činnosti a tvorbe programu bude práca zariadenia úzko súvisieť na spolupráci s rodičmi, zákonnými zástupcami a blízkymi klientov. Zariadenie už teraz spolupracuje s mestskými úradmi, obecnými úradmi, sociálnymi sestrami v nemocniciach a ďalšími inštitúciami.
 
Stravovanie
 
Stravovanie je v stacionári zabezpečené formou celodenného stravovania, t.j. desiata, obed a olovrant, ktoré sú podávané vo veľkej priestrannej jedálni. Výdajňa stravy je plne vybavená novými spotrebičmi.
 
Poplatky
 
Úhrada za poskytované sociálne služby a spôsob jej úhrady je stanovená Všeobecne záväzným nariadením obce Dolná Streda a v súlade so zákonom o sociálnych službách. Mesačná úhrada sa určuje podľa počtu dní v mesiaci pričom úhrada za jeden deň je 15,80 € vrátane stravy.
 
Podmienky umiestnenia
 
V stacionári sú poskytované sociálne služby deťom a dospelým, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Musia mať vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
 
Kontakt
 
V prípade záujmu o poskytované služby, umiestnenie svojho príbuzného či sociálne poradenstvo je možné svoje žiadosti posielať na adresu stacionar@dolnastreda.sk, informácie Vám poskytnú aj na tel. čísle 0911 636 848.
V prípade záujmu o zamestnanie, je možné zasielať žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom na adresu : dolnastreda@gmail.com
 
 
Nový denný stacionár sv. Rity v Dolnej Strede poskytuje komplexnú pomoc a starostlivosť pre deti a dospelých so zdravotným postihnutímNový denný stacionár sv. Rity v Dolnej Strede poskytuje komplexnú pomoc a starostlivosť pre deti a dospelých so zdravotným postihnutímNový denný stacionár sv. Rity v Dolnej Strede poskytuje komplexnú pomoc a starostlivosť pre deti a dospelých so zdravotným postihnutímNový denný stacionár sv. Rity v Dolnej Strede poskytuje komplexnú pomoc a starostlivosť pre deti a dospelých so zdravotným postihnutímNový denný stacionár sv. Rity v Dolnej Strede poskytuje komplexnú pomoc a starostlivosť pre deti a dospelých so zdravotným postihnutímNový denný stacionár sv. Rity v Dolnej Strede poskytuje komplexnú pomoc a starostlivosť pre deti a dospelých so zdravotným postihnutímNový denný stacionár sv. Rity v Dolnej Strede poskytuje komplexnú pomoc a starostlivosť pre deti a dospelých so zdravotným postihnutím