Voľby prezidenta SR: Hlasovacie preukazy sa vydávajú od 7. februára

Voľby prezidenta SR: Hlasovacie preukazy sa vydávajú od 7. februára

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Ak nebudete môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorom ste zapísaný, mesto vám na vašu žiadosť vydá hlasovací preukaz. Zároveň budete vyčiarkutý zo zoznamu voličov vo svojom okrsku.
 
Vydaný hlasovací preukaz vás oprávňuje uskutočniť voľbu v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území Slovenskej republiky. Máte možnosť požiadať aj o vydanie hlasovacieho preukazu aj na druhé kolo volieb prezidenta SR a to súčasne.
 
V Seredi o hlasovací preukaz požiadate osobne v kancelárii č. 7 na mestskom úrade, v úradných hodinách. Posledný termín na požiadanie je piatok 22. marec 2024, 12.00 hod. Pre druhé kolo volieb najneskôr do piatku 5. apríla 2024 do 12.00 hod.
 
Písomne treba žiadosť o hlasovací preukaz poslať na adresu: Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď.  Žiadosť musí byť doručená najneskôr do 4. marca 2024 a pre druhé kolo volieb najneskôr do 14. marca 2024.
 
E-mailom je možné požiadať o hlasovací preukaz na adrese: podatelna@sered.sk. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 4. marca 2024 a pre druhé kolo volieb najneskôr do 14.marca 2024.
 
Prostredníctvom splnomocnenej osoby požiadajte najneskôr do piatku 22.marca 2024 do 12.00 hod. a pre druhé kolo volieb najneskôr do piatku 5.apríla 2024. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené. V žiadosti musí byť uvedené meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu osoby splnomocnenej na prevzatie hlasovacieho preukazu. Pri osobnom požiadaní, alebo pri požiadaní prostredníctvom splnomocnenej osoby, mesto vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Pri žiadosti v listinnej alebo elektronickej forme, mesto zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na adresu trvalého pobytu, alebo na inú korešpondenčnú adresu uvedenú voličom v žiadosti.
 
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (mesto, ulica, číslo domu), korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu) – pri podaní žiadosti listom alebo elektronicky.
 
Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Volič pri zápise do zoznamu voličov odovzdá hlasovací preukaz okrskovej volebnej komisii, ktorá ho pripojí k zoznamu voličov.
 
Hlasovacie preukazy sa začnú vydávať najskôr od 7. februára.
 
Zdroj: https://www.sered.sk/subory/prilohy_oznamy/20240111125902_volby-prezidenta-slovenskej-republiky_65aa6406d154c5.69921945.pdf 
ilustračný obrázok: Freepik.com
Voľby prezidenta SR: Hlasovacie preukazy sa vydávajú od 7. februára