Projekty na podporu opatrovateľskej služby ušetrili mestu Sereď za dva roky takmer 410-tisíc eur

Projekty na podporu opatrovateľskej služby ušetrili mestu Sereď za dva roky takmer 410-tisíc eur

Mestský úrad     Adamčíková Silvia, PhDr., Oddelenie sociálne, bytové a rodiny, MsÚ Sereď    
Mesto Sereď ukončuje realizáciu projektu „Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sereď“. Projekt trval 24 mesiacov a skončil 30.novembra 2023. Spočíval v čiastočnej refundácii nákladov na zabezpečovanie opatrovateľskej služby, miezd opatrovateliek a opatrovateľov. Počas realizácie bolo do projektu zapojených 52 opatrovateliek a opatrovateľov a 92 klientov, ktorým bola poskytovaná opatrovateľská služba. V mesačných intervaloch sme prostredníctvom informačného systému  ITMS2014+ zasielali žiadosti o platbu, potrebné dokumenty a aktualizovali merateľné ukazovatele projektu. Vďaka tomu sme za dobu trvania projektu získali z eurofondov do rozpočtu mesta finančné prostriedky vo výške 360 tis. €. V roku 2024 očakávame ešte platbu za refundáciu nákladov na poskytovanie opatrovateľskej služby v mesiacoch október a november 2023 vo výške viac ako 31 tis. €.
 
V snahe zabezpečiť externé zdroje na financovanie opatrovateľskej služby aj naďalej, využili sme možnosť zapojiť sa do projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“. Projekt trval iba počas mesiaca december 2023. Vďaka predloženiu všetkých potrebných dokladov a dodržania podmienok projektu, Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zaslala na účet mesta finančné prostriedky vo výške 18 750 €.
 
Našou ambíciou je poskytovať opatrovateľskú službu pre obyvateľov mesta Sereď a pokračovať v projektoch zameraných na podporu opatrovateľskej služby aj v roku 2024. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pod názvom „Podpora opatrovateľskej služby“. Aj túto možnosť získania externých finančných prostriedkov do rozpočtu mesta plánujeme využiť. 
Projekty na podporu opatrovateľskej služby ušetrili mestu Sereď za dva roky takmer 410-tisíc eur