Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi môžu podporiť zvýšenie kvality vzdelávania detí nášho mesta.

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi môžu podporiť zvýšenie kvality vzdelávania detí nášho mesta.

Školstvo a vzdelávanie     Ing. Monika Kroláková riaditeľka CZŠ sv, Cyrila a Metoda v Seredi    

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi môžu podporiť zvýšenie kvality vzdelávania detí nášho mesta.

Vo štvrtok 14. 12. 2023 budú mať poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi jedinečnú príležitosť rozhodnúť o možnosti  ako zvýšiť kvalitu vzdelávania detí nášho mesta a súčasne zhodnotiť mestský majetok  investíciou minimálne 1 300 000 eur bez akýchkoľvek finančných, personálnych a prevádzkových záväzkov mesta.  Výsledkom ich pozitívneho rozhodnutia  bude možnosť získať uvedené financie z externých zdrojov Plánu obnovy SR a možnosť uspieť vo výzve s jedinečným projektom. Výsledkom bude  transformácia zastaralého objektu do podoby zodpovedajúcej nárokom výchovno-vzdelávacej inštitúcie 21.storočia,  slúžiacej  predovšetkým  deťom nášho mesta, no i seniorom. Nevyhnutný krok v rozhodovaní poslancov  je jednoduchý : vo štvrtok  hlasovať v prospech projektu.

V čom spočíva naliehavosť múdreho rozhodovania poslancov vo štvrtok?

V mesiaci február 2023 ponúkla CZŠ sv. Cyrila a Metoda zastupiteľstvu mesta Sereď nadčasový a moderný projekt kompletnej rekonštrukcie starej chátrajúcej nefunkčnej kotolne v školskom areáli na Komenského ulici. Projekt bol z programu zastupiteľstva stiahnutý. Už vo februári t.r. CZŠ možnosťou realizovať tento projekt ponúkala príležitosť zvýšenia kvality vzdelávania detí mesta Sereď prostredníctvom využitia finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR. V súčasnosti na základe aktuálnej, novovzniknutej situácie – uvoľnenia priestorov na Komenského ul. a otvorenej možnosti čerpania finančných externých zdrojov so zreteľom  na potrebu reagovať na pokračujúci nárast požiadaviek na kvalitu vzdelávania v základných školách (nároky novej školskej reformy) CZŠ hľadá a predkladá konštruktívne možnosti, ako tieto výzvy realizovať.  

CZŠ prináša možnosť realizovať komplexné rekonštrukčné práce na transformácii predmetného objektu na Komenského ulici v najbližšom možnom časovom horizonte z prostriedkov, ktoré finančne  nezaťažia  mesto ako vlastníka objektu, s priamym  dosahom zabezpečenia  kvalitatívne vyššej úrovne vzdelávania detí mesta Sereď. Rekonštrukciou objektu sa vytvorí možnosť nezávislej prevádzky 2 samostatne existujúcich subjektov s vlastným vstupom. Pri tvorbe nosného konceptu sa maximálne vnímavo pristupovalo k prevádzke existujúceho Klubu seniorov a s návrhom možného riešenia boli oboznámení. Komplexnou rekonštrukciou 1.poschodia predmetného objektu, pôvodného skladu „ hračiek“ /existujúca samostatne stojaca prízemná budova/ a navrhnutou  dvojpodlažnou prístavbou so spojovacou chodbou sa v maximálne možnej miere zlepší stavebno-technický stav majoritnej časti objektu s čím priamo súvisí aj ekonomické  prevádzkovanie budovy. Priamym následkom realizácie tejto nemalej  investície bude výrazné finančné zhodnotenie nehnuteľnosti so súčasným  predĺžením  jej  produktívnej životnosti.

CZŠ sv. Cyrila a Metoda ponúka mestu Sereď získať realizáciu komplexnej rekonštrukcie dožívajúcej budovy na Komenského ulici  na objekt so všetkými  hodnotovými parametrami stavby 21.storočia. Prináša  inovatívne riešenie vybudovania stavebného komplexu, ktorý kvalitatívne a kvantitatívne zlepší služby obyvateľom mesta Sereď.

Mesto Sereď súhlasom s touto realizáciou projektu  môže získať viacero benefitov .

1.     ZVÝŠENIE   KVALITY  VZDELÁVANIA  DETÍ  MESTA:

-         novovytvorené  a rekonštruované pôvodné stavebné objemy  vytvoria pre deti priestor na edukáciu v  podmienkach ako vyžaduje nové  vzdelávacie kurikulum,

-         environmentálne prínosy navrhovaných riešení a realizácia opatrení a systémov aplikovaných v objekte zabezpečia žiakom bezprostrednú možnosť  sprostredkovania  osobnej skúsenosti a vedomostného zážitku ako forma praktického zapojenia do výučby,

-         zvýši sa atraktivita edukatívno-vzdelávacieho objektu podporená hodnotami kultivovaného  a  esteticky pôsobivejšieho  výrazu celého areálu  s priamym  vplyvom nárast  kvality základného vzdelávania detí v meste.

 

2.     ENVIRONMENTÁLNY  PRÍNOS A TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ:

-         zhodnotenie procesu rekonštrukcie budovy v zmysle vysokého stupňa materiálovej  recyklácie podľa najnovšej environmentálnej klasifikácie,

-         trvalá udržateľnosť realizáciou opatrení a systémov aplikovaných v objekte.

 

3.     FINANČNÝ:

-         zhodnotenie majetku mesta Sereď vo výške minimálne 1 300 000 eur,

-         rekonštruovaný pôvodný objekt ostáva majetkom mesta Sereď,

-         navrhovaná a zrealizovaná  prístavba bude novým majetkom mesta Sereď,

-         nulové finančné záväzky mesta na rekonštrukciu a následnú prevádzku,

-         vznikne objekt s takmer nulovou energetickou náročnosťou,

-         životnosť budovy sa výrazne predĺži.

 

 

Obr.1 Grafický návrh možného riešenia.
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi môžu podporiť zvýšenie kvality vzdelávania detí nášho mesta.