Obchodná akadémia Sereď získala medzinárodné ocenenie „Škola podnikania 2023“

Školstvo a vzdelávanie     Obchodná akadémia Sereď    
Obchodná akadémia Sereď spolupracuje s neziskovou vzdelávacou organizáciou Junior Achievement (JA) Slovensko už 30 rokov.  Sme zapojení do 5 vzdelávacích programov – Aplikovaná ekonómia, Viac ako peniaze, Etika v podnikaní, Zručnosti pre úspech a On-line učebnica ekonómie.
Uvedené programy  ako aj Učebnica ekonómie a podnikania sú nevyčerpateľným  zdrojom nových nápadov, aktivít a príkladov. Rozvíjajú nielen zručnosti a kompetencie našich učiteľov, ale umožňujú žiakom zaujímavou formou pochopiť základné ekonomické princípy, zvyšujú ich finančnú gramotnosť, pomáhajú im hľadať nové riešenia pre rozvoj podnikania a rozvíjajú u nich schopnosť správne a zodpovedne sa rozhodovať nielen v pracovnom, ale aj súkromnom živote.
Za aktívnu spoluprácu a úspechy žiakov našej školy v rámci uvedených vzdelávacích programov, nezisková organizácia nominovala Obchodnú akadémiu Sereď na udelenie ocenenia: „Škola podnikania 2023“. Samotné ocenenie sme si prevzali na 8. ročníku the Entrepreneurial School Award, ktoré sa bude konalo v 11. – 14. júla 2023  v Turecku -  v Istanbule,  na najväčšom európskom podnikateľskom festivale GEN-E. Je to  „celebration event“, na ktorom sa oceňujú  výnimočné školy v oblasti rozvoja podnikavosti mladých ľudí z rôznych európskych krajín.
JA Slovensko výraznou mierou pomáha škole dosiahnuť náš cieľ, ktorým je poskytnúť žiakovi odborné zručnosti, vedomosti, schopnosti a návyky na výkon povolania či už formou podnikania alebo zamestnaním sa a rozvíjať u nich tvrdé, ale aj mäkké zručnosti, akými sú schopnosť komunikovať, viesť ľudí, zodpovednosť, tímová spolupráca, analytické a tvorivé myslenie.