Druhý mail poslancom

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
Vážená pani poslankyňa,
vážený pán poslanec!
Na adresu seredskenovinky @sered.sk som 18. 9. 2023 o 9:39 hod. poslal článok s názvom Priebeh mestského zastupiteľstva Seredčanov veľmi nezaujímal. O jeho obsahu a neuverejnení som Vás informoval mailom 25. 9. 2023.
 V pondelok  9. 10. 2023 o 11.41 hod. som so žiadosťou o zverejnenie poslal článok s názvom Ako vidím októbrové Seredské novinky č. 6. Ani tento nebol na webovej stránke uverejnený.  Na dôvody nezverejňovania som  sa následne mailom spýtal  primátora, jeho zástupkyne a pani Slahučkovej. Všetci traja mi odpovedali, že tak rozhodla redakčná rada. Neuverejnenie odôvodnila 16. 10. 2023  predsedníčka redakčnej rady D. Vašková Kasáková slovami: „...podľa smernice, ktorú na odporúčanie redakčnej rady Seredských noviniek vydal prevádzkovateľ www.seredskenovinky.sk, redakčná rada neschválila uverejnenie Vášho príspevku na webovom portáli. Dôvodom sú nepravdivé a skreslené informácie uvedené v článku.“
Smernica o umiestňovaní článkov na webovom portáli www.seredskenovinky.sk 
v Článku 4 bod 5 hovorí, že problematickým článkom sa rozumie taký článok, ktorý redakčná rada uzná problematickým z faktografického hľadiska (neoverené informácie, nepravdy), alebo text je nevhodne napísaný (používa vulgarizmy, pejoratívne a expresívne slová alebo urážky bežnými slovami), alebo presadzuje politické strany alebo hnutia.
Obratom som požiadal o spresnenie, ktoré informácie v niektorom neuverejnenom článku boli skreslené alebo nepravdivé. Na trikrát urgovanú žiadosť som priamu odpoveď nedostal. Poslednou reakciou predsedníčky redakčnej rady , ktorou som žiadal o citovanie mojich nepravdivých a skreslených údajov v  článkoch bola 26. 10. 2023 táto veta:
„ K Vašim dopytom k vyjadreniu ku skresleným a nepravdivým informáciám sa nebudeme vyjadrovať.“  
Touto odpoveďou mi pani Daniela Vašková Kasáková potvrdila,  že citovať nebolo čo.
Dnešný proces tvorby Seredských noviniek  a rozhodovanie reakčnej rady  o uverejňovaní článkov na webovej stránke mesta vidím takto:
 
1/ Ako poslanci ste odmietli  možnosť mať dosah na tlačené noviny a následne aj na vkladanie článkov na webovú stránku mesta.  „Problém“ ste posunuli na Správu majetku Sereď, s.r.o.
2/ Návrh Štatútu SN, ktorý ste na februárovom rokovaní neprerokovali, určoval zloženie  redakčnej rady. Podľa neho ste mohli ako poslanci rozhodovať o troch členoch a jeden člen mal byť zástupcom občanov.
Smernica o vydávaní mestských novín – Seredské novinky  z 11. 9. 2023 , prijatá vydavateľom, určila v článku 5 zloženie redakčnej rady takto:
Redakčná rada môže pozostávať najviac z piatich členov a je vytvorená nasledovným spôsobom:
jedného člena redakčnej rady navrhuje primátor mesta zo zamestnancov mesta;
štyroch  členov redakčnej rady navrhuje  Mestské zastupiteľstvo v Seredi (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“), pričom:
- najviac jeden z nich môže byť poslancom mestského zastupiteľstva,
- členovia redakčnej rady musia byť odborníkmi so skúsenosťami v mediálnej oblasti.
Čo sa prijatím smernice  v porovnaní s návrhom štatútu zmenilo? Z redakčnej rady vypadol zástupca občanov mesta Sereď. Nevadí. Hlavne, že noviny majú podnadpis Mesačník obyvateľov mesta Sereď. Smernica hovorí o tom, že štyroch  členov redakčnej rady navrhuje zastupiteľstvo. Uznesením č.240/2023 ste vzali  členov redakčnej rady iba na vedomie. Nastala teda situácia, kedy na jednej strane zastupiteľstvo nemá dosah na zloženie redakčnej rady a na strane druhej smernica vydavateľa určuje poslancom navrhovať členov redakčnej rady,  čo ale zo zákona nemôže. Má to logiku?
Znenie smernice, aby štyroch členov  redakčnej rady navrhlo zastupiteľstvo, naplnené nie je a celý článok 5 prakticky kodifikoval priamy vplyv primátora  na prácu redakčnej rady a tým aj na obsah SN.
Korektnosť vytvorenia redakčnej rady  a jej nezávislosť v rozhodovaní mohli zabezpečiť tri jednoznačné vety:
„Redakčnú radu SN volí mestské zastupiteľstvo. Redakčná rada má 5 členov. Členom redakčnej rady nesmie byť zamestnanec mesta ani poslanec mestského zastupiteľstva.“
Takto to totiž fungovalo do novembra 2022. Každé iné  kreovanie redakčnej rady musí súdny človek  považovať iba za vytvorenie podmienok  na ovplyvňovanie  jej rozhodovania a konania.
3/ Podľa Zákona o obecnom zriadení - §11 Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Vydávanie vlastných novín potom podľa obsahu uznesenia č.240/2023 k základným otázkam života Serede evidentne nepatrí.
Vyjadrenie politológa Mariána Horenského : „V poslednom období sa v súvislosti s činnosťou územnej samosprávy začína čoraz väčšmi pozornosť zameriavať aj na vydávanie lokálnych novín z dôvodu sporných praktík, ktoré sú sprievodným javom pri ich vydávaní. Reálna prax mnohých periodík hovorí o odopretí prístupu (zo strany vedenia samosprávy) nepriaznivých názorov do periodika, o neobjektívnom informovaní, týkajúcom sa úspechov, resp. neúspechov vedenia obce. Lokálne noviny sa tak stávajú nástrojom manipulácie.“
Pán poslanec Michal Irsák v januárovom čísle tlačených SN povedal, že ako o jednu z priorít mu ide, citujem: „V informovanosti obyvateľov napr. o zmenu charakteru Seredských noviniek, tak aby prinášali obyvateľom mesta iba skutočné, zrozumiteľné a objektívne informácie, neboli zneužívané na propagandu a prinášali aj kritické názory na činnosť orgánov mesta.“  
Nepamätám sa, že by na úroveň Seredských noviniek vydávaných v minulosti boli niekedy dané vecné a konkrétne pripomienky. Opakujem, vecné a konkrétne.
Prezrite si inovované Seredské novinky č. 4, 5, 6 a 7 a posúďte, či všetky požadované znaky obsahujú.
 
3/ Od septembra 2023 vládne na webovom portáli mesta a v tlačených Seredských novinkách cenzúra. Najvyšší zákon tohto štátu Ústava Slovenskej republiky  v Článku 26 ods.(3) ju zakazuje. Redakčná rada Seredských noviniek cenzúru vykonáva. O tom, že tým je porušené aj právo vyjadriť svoj názor a slobodne ho rozširovať /vid. ods.(2) Článku 26/ ani nehovorím. Neuverejnenie mojich dvoch kritických článkov redakčnou radou je popretím vety : Otvorené mesto nemá čo skrývať a naopak, nebojí sa priznať si chyby (zdroj: Sereď, v ktorej chceme žiť #teamOndro).
Najčerstvejším  činom vedenia mesta v oblasti blokovania neželaných  názorov je zrušenie možnosti vyjadriť sa na webovej stránke mesta k publikovaným článkom komentárom.
 
Krátky pohľad do minulosti. Od 22. 3. 2021 do 16. 6. 2021 bolo na webovej stránke mesta Sereď uverejnených 28 článkov na tému Mestské povrchy so 140-timi fotografiami, 5 článkov na tému Mestská zeleň s 25-timi fotografiami a 10 článkov na tému Mestská parkovacia politika  s 50-timi fotografiami. Všetky fotografie poukazovali na zlý technický stav nasnímaných priestorov.  Autorom všetkých štyridsiatich troch článkov je manžel dnešnej poslankyne a členky teamu Ondro  Peter Sabo. V čase odoslania článkov na adresu seredskenovinky@sered.sk nikoho z vedenia mesta ani nenapadlo jeho kritické články na webovej stránke mesta nezverejniť.
 
Zhrnutie.  Pred novembrovými voľbami 2022 uverejňovanie  kritických pohľadov na dianie v meste problém nebol. Nové vedenie sa vraj nebojí priznať si chyby. V skutočnosti ale redakčná rada, na ktorú má páku iba primátor ako jediný člen Valného zhromaždenia Správy majetku Sereď s.r.o., kritické články v rámci svojej „nezávislosti“ nepustí ani na webovú stránku mesta.
Je na Vás, či sa rozhodnete tento stav zmeniť.
 
Druhý nezverejnený článok  ako aj Smernicu o vydávaní mestských novín – Seredské novinky  z 11. 9. 2023 Vám posielam v prílohe.
S pozdravom
Ľubomír Veselický