Informácie zo zasadnutia krízového štábu mesta Sereď

Mestský úrad     Krízový štáb mesta Sereď    
Dnes o 15. 11. 2023 od 7.00 h zasadal na mestskom úrade v Seredi krízový štáb. Predmetom rokovania bolo riešenie situácie prerušenia zásobovania obyvateľov mesta pitnou a úžitkovou vodu z dôvodu havárie potrubia na križovatke ulíc SNP a Parková.
 
Mesto Sereď nie je správcom vodovodnej infraštruktúry, ale jej správcom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Akékoľvek náklady na údržbu, opravy a chod zabezpečuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.. Tá je povinná v prípade takýchto situácií zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľov pitnou a úžitkovou vodou.  Mesto v súčasnej situácii v súčinnosť so Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. zabezpečuje prísun pitnej a úžitkovej vody.
 
Západoslovenská  vodárenská spoločnosť včera zabezpečila zásobovanie obyvateľov úžitkovou vodou cisternou. Tá sa aktuálne nachádza na Námestí slobody na parkovisku pred Delta pasážou.
 
Občania majú možnosť načerpať si pitnú vodu aj v budove Mestskej polície na Jesenského ulici a v budove Našej domovej správy na Legionárskej ulici.
 
Závery:
Mesto Sereď prerušuje dňa 15. 11. 2023 prevádzku
Základnej školy Juraja Fándlyho     
Základnej školy Jana Amosa Komenského
Materskej školy Ul.  D.Štúra a elkovaných tried na ul. Cukrovarská, Fándlyho, Pažitná 
Materskej školy Komenského ul. A elokovaných tried na ul. Komenského 5015/37, Podzámska a Murgašova
Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa
 
Mesto Sereď informovalo o prerušení zásobovania pitnou vodou aj ďalšie školy na území mesta
Cirkevnú základnú školu sv. Cyrila a Metoda
Špeciálnu základnú školu
Gymnázium Vojtecha Mihálika
Obchodnú akadémiu
 
Riaditeľky škôl dňa 15. 11. 2023 zatvorili školy.    
 
Krízový štáb zobral na vedomie informáciu, že Poliklinika v Seredi je v prevádzke.
 
Mesto Sereď zabezpečí ďalšie zdroje na zásobovanie obyvateľov mesta pitnou a úžitkovou vodou.
O aktuálnej situácii Vás budeme informovať.