Pozvánka na stretnutie k pripravovanej Koncepcii rozvoja kultúry v Seredi

Mestský úrad     Oddelenie školstva, športu a kultúry    
Mesto Sereď pripravuje novú Koncepciu rozvoja kultúry na roky 2024 – 2028. Pozývame
všetkých, ktorým záleží na smerovaní kultúry v našom meste na stretnutie, ktoré sa uskutoční
vo veľkej zasadačke na MsÚ v Seredi
 
dňa 22. novembra 2023 t.j. v stredu o 16.00 hod.
 
s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď na roky 2024 - 2028
3. Rôzne
4. Záver