Zmeny v organizácii dopravy na desiatich miestach nastanú do konca roka 2023

Zmeny v organizácii dopravy na desiatich miestach nastanú do konca roka 2023

Bezpečnosť     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Mesto vychádza v ústrety podnetom svojich obyvateľov a v spolupráci s Mestskou políciou Sereď reaguje tiež na novelu zákona o parkovaní. Z tohto dôvodu pristupuje k viacerým zmenám v doprave v Seredi, o  tieto novinky by sa mali zaujímať napríklad občania zo Spádovej, Krásnej, Dolnomajerskej a ďalších lokalít, kde pribudnú dopravné zrkadlá, zvislé dopravné značky a vodorovné dopravné značenia.
 
V týchto dňoch Oddelenie realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania mesta Sereď začína s realizáciou projektu, ktorý má na naše cesty priniesť viac poriadku a bezpečia. „Z dôvodu novelizácie zákona ohľadne parkovania na chodníkoch, pristupujeme k vyznačovaniu ďalších parkovacích státí na miestach kde to považujeme za potrebné,“ uviedol Michal Klinka referent dopravy a krízového riadenia. Jedná sa napríklad o ulicu Krásna, Železničná, Rovná, Vysoká.
Aj na ulici Spádová na parkovacej ploche pri bývalom Hutníku budú vyznačené parkovacie miesta. Týmto krokom sa prispeje k organizovanému a efektívnejšiemu parkovaniu. 
 
Klinka dopĺňa, že zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie rieši radnica napríklad na ulici A. Hlinku a Komenského, kde pribudne nový priechod pre chodcov a taktiež nastane zmena organizácie dopravy v križovatke ul. Komenského a ul. Hornomajerská.
 
Zákaz prejazdu nákladných automobilov cez komunikáciu pribudne na ceste od Horného Čepeňa smer Nový Majer. 
Dopravné zrkadlá pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie dopĺňa mesto na Dolnomajerskú ulicu pri výjazde z parkoviska a na Čepeňskú ulicu pri výjazde z ulice Záhradná.
 
Vyznačenie parkovacích státí na chodníku Železničnej ulice bude dočasné a to do doby, kým v areáli železničnej stanice mesto vybuduje vlastné parkovacie kapacity. S tými sa ráta už od budúceho roka a mesto ich zrealizuje na pozemku, ktorý si prenajalo za týmto účelom.
 
Všetky dopravné zmeny, ktoré boli na základe podnetov Mestskej polície Sereď a občanov navrhnuté mestom Sereď a naprojektované odborným dopravným projektantom, boli schválené Okresným dopravným inšpektorátom. V prípade návrhov na Hornočepenskej aj Čepenskej ulici boli schvaľované správcom cesty, ktorým je Správa a údržba ciest TTSK a Okresný úrad Galanta – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. 
 
Suma za projekt bude hradená z rozpočtu mesta.
 
 
Dokumentácia k zmenám dopravy: 
 
projekt Železničná
projekt H. Čepeň
projekt A. Hlinku
projekt D. Štúra
projekt Komenského - Hornomajerská
projekt Krásna
projekt Rovná - Vysoká
projekt Spádová
projekt Čepeňská
projekt Dolnomajerská
Zmeny v organizácii dopravy na desiatich miestach nastanú do konca roka 2023