Príprava Koncepcie rozvoja kultúry na roky 2023 – 2028 v meste Sereď

Mestský úrad     Oddelenie školstva, športu a kultúry    
Mesto Sereď pripravuje novú Koncepciu pre rozvoj kultúry na roky 2023 – 2028. Pozývame všetkých , ktorým záleží na smerovaní kultúry v našom meste na stretnutie, ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadačke na MsÚ v Seredi
 
dňa 22. novembra 2023 t.j. v stredu o 16.00 hod.
 
s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď na roky 2023 - 2028
3. Rôzne
4.    Záver