"Vychovať generácie mladých ľudí, ktorí si vedia nájsť v živote miesto, vedia byť slušní a ohľaduplní, je neopísateľný pocit," hovorí riaditeľka Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi, ktoré oslávilo 70. výročie založenia

"Vychovať generácie mladých ľudí, ktorí si vedia nájsť v živote miesto, vedia byť slušní a ohľaduplní, je neopísateľný pocit," hovorí riaditeľka Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi, ktoré oslávilo 70. výročie založenia

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Budova súčasného gymnázia stojí v centre mesta od 8. septembra 1928. Bránou školy za dobu existencie prešli tisícky študentov a desiatky učiteľov. V tom čase niesla názov meštianska škola.
 
Z histórie
 
Následne už ako Jedenásťročná stredná škola privítala prvých študentov 1. septembra 1953. V roku 1958 bola premenovaná na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Toto pomenovanie niesla škola do roku 1969, kedy sa pretransformovala na gymnázium. Pri príležitosti 55. výročia, t.j. v roku 2008, bol Ministerstvom školstva SR udelený škole čestný názov „Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď.“ Od roku 1997 pri štvorročnom gymnáziu začalo fungovať aj osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky. V školskom roku 2003/2004 pribudla k starej budove gymnázia aj susedná budova bývalej základnej školy, ktorú gymnázium získalo od mesta do prenájmu. Zriaďovateľom školy Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď je Trnavský samosprávny kraj.
 
Študenti a zamestnanci
 
Na škole prvý krát maturovalo v roku 1956 a školu opustilo 50 maturantov. Počet študujúcich sa neustále zväčšoval a v súčasnosti školu navštevuje približne 230 žiakov nielen zo Serede, ale aj z okolitých dedín a miest. Momentálne na škole pôsobí dvadsať pedagogických zamestnancov a dvaja externí zamestnanci.
 
Počas 70 ročnej histórie bola škola pod vedením šiestich riaditeľov. Prvým z nich bol v rokoch 1953 – 1962 Oto Habán. Po ňom ho na poste riaditeľa v rokoch 1962-1987 vystriedal Michal Repa. Do roku 1989 sa funkcie riaditeľa školy ujal Michal Horváth. Od roku 1990 do roku 1998 bol riaditeľom Mikuláš Cilling. ktorého v roku 1998 vystriedala Eva Jakubcová. V súčasnosti v riaditeľskom kresle viac ako 14 rokov sedí Viera Tkáčová. Tá o svojej náročnej, ale zároveň krásnej práci hovorí nasledovné: „Celý môj pracovný život som zasvätila učiteľstvu. Učiteľské povolanie je vlastne poslaním. Vychovať generácie mladých ľudí, ktorí si vedia nájsť v živote miesto, vedia byť slušní a ohľaduplní, je úžasný, neopísateľný pocit. Vždy sa veľmi teším, ak dostanem pohľadnicu, či list, ktorý začína: „Vážená pani profesorka, ďakujem...“. Vtedy viem, že práca so žiakmi mala zmysel a zároveň získavam motiváciu do ďalšej práce."
 
Moderná a kvalitná škola s ocenením
 
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe poskytuje žiakom úplné stredné všeobecné vzdelanie ukončené maturitou. Škola drží krok s dobou, aby uspokojilo potreby aj náročného študenta a pripravuje ich na úspešné zvládnutie vysokoškolského štúdia. Podporuje aj rozvoj kreativity a individuálnych daností žiakov. V záujme dosahovania vyváženého rozvoja osobnosti žiakov sa zapája do viacerých projektov (napr. Aj Ty v IT, Erasmus+, Akreditácia v rámci programu Erasmus+) a pravidelne organizuje napr. školský program Vianočné zvonenie, Deň otvorených dverí, Gymnaziálny ples, lyžiarske kurzy, venčekové slávnosti, stužkové slávnosti, rozlúčka maturantov, slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, imatrikulácie nových študentov, výlety, exkurzie, návštevy divadelných predstavení.
 
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď je každoročne Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) vyhodnotená medzi šiestimi najlepšími gymnáziami v TTSK. Tento rok medzi gymnáziami v kraji obsadila škola 4. miesto a v rámci celého Slovenska 27. miesto s celkovým hodnotením „škola s výbornými výsledkami žiakov“. Riaditeľka Viera Tkáčová hovorí: „Za všetkými úspechmi našej školy je ukrytá práca ľudí. Práca zamestnancov, žiakov, rodičov, sponzorov a priateľov školy. Najväčší podiel na výchove našich absolventov majú pedagógovia. Ich múdrosť, tvorivosť a pracovitosť sú vzorom pre našich žiakov. Všetkým učiteľom za ich nadšenie a obetavú prácu právom patrí moja úcta a veľké poďakovanie.“
 
Oslava výročia
 
Dňa 11. októbra 2023 si pripomenuli 70. výročie založenia školy neformálnym stretnutím žiakov, pedagógov, rodičov a priaznivcov školy na pôde gymnázia. Celodenný program zahŕňal aktivity študentov zamerané na zvýšenie povedomia o histórii školy, o absolventoch, odhalenie talentov zameraných na hudbu, tanec, maľovanie, či kreativity a spolupráce u všetkých zúčastnených. Pre účastníkov bolo pripravené občerstvenie v podobe kotlíkového guláša, koláčikov, slaného pečiva a cukrovej vaty. Každý žiak bol odmenený za aktivitu aj darčekom. O ceny a pohostenie sa v podstatnej miere postarali rodičia.
 
Plány do budúcna
 
Čo nové čaká na žiakov v budúcom období?  V tomto roku škola získala Akreditáciu v sektore školského vzdelávania KA121 v programe Erasmus+ na obdobie 2023 – 2027. V rámci akreditácie sa budú každoročne realizovať krátkodobé skupinové pobyty žiakov, dlhodobé individuálne pobyty žiakov v nemecky hovoriacich krajinách, odborné a jazykové kurzy a pozorovania pri práci pre pedagógov.
 
V roku 2023/24 vycestuje 20 žiakov v rámci projektu Tolerancia a diverzita do Nemecka a Talianska, 4 žiaci na dlhodobý študijný pobyt do Nemecka, 6 učiteľov na odborné a jazykové kurzy a 2 učitelia na pozorovanie pri práci do Talianska.
 
Z hľadiska materiálno-technického vybavenia škola v tomto období pripravuje v spolupráci s rodičovským združením nákup novej výpočtovej techniky. V spolupráci so zriaďovateľom plánuje kompletne zrekonštruovať biologickú učebňu, chemické laboratórium a vybudovať multifunkčné ihrisko. Škola sa pravidelne usiluje získavať financie na rozvoj školy z mimorozpočtových zdrojov, ako sú projekty, dotácie, získavanie 2%, priama finančná podpora rodičov a iných sponzorov.
Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi oslávilo 70. výročie založenia školy