Pomocný vychovávateľ v MŠ Komenského Sereď

Pomocný vychovávateľ v MŠ Komenského Sereď

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v roku 2021 v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“. Cieľom výzvy bola podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti v rámci pilotného overovania podporných opatrení do vzdelávania.
 
V rámci výzvy „Pomocný vychovávateľ pre materské školy“ ministerstvo hodnotilo 360 žiadostí, medzi nimi aj žiadosť MŠ Komenského v Seredi, ktorá bola úspešná a  pre roky 2022 a 2023 získala dvoch pomocných vychovávateľov.
 
Zástupkyňa MŠ Komenského Katarína Šuran, uvádza, že  za tieto dva roky bola materskej škole v konečnom dôsledku pridelená suma 29 628,53 eur, ktorá pokryla náklady na dvoch pomocných vychovávateľov.  Finančné prostriedky boli poskytnuté na osobné náklady pomocného vychovávateľa (Výdavky na mzdu a odvody pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca materskej školy.) v termíne od 01. 02. 2022 do 31. 08. 2023.
 
"Projekt bola výborná pomoc pre našu MŠ. Vďaka pomocným vychovávateľom mohli našu MŠ navštevovať aj postihnuté deti, ktoré by inak nemohli byť v bežnej triede, kde je 25 detí. Učiteľka sa nedokáže sama plnohodnotne venovať všetkým deťom ak má v triede 25 detí a ZŤP deti, deti z MRK, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia aj deti pre ktoré nie slovenský jazyk materinský, ktoré potrebujú permanentnú starostlivosť a individuálny prístup. Dúfame, že projekt bude aj naďalej pokračovať, pretože takýchto detí neustále pribúda," vysvetľuje zástupkyňa a daľej uvádza, že pomocný vychovávateľ podľa pokynov učiteľov materskej školy pomáhal pri:
 
- adaptácii detí na prostredie materskej školy,
- komunikácii s deťmi a ich zákonnými zástupcami,
- prekonávaní jazykových, sociálnych, zdravotných a architektonických bariér,
- činnostiach zabezpečujúcich životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok),
- obliekaní a vyzliekaní detí v rámci prípravy na pobyt vonku alebo odpočinok,
- zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí počas pobytu vonku a pri napr. sezónnych činnostiach, pri preprave hromadnými dopravnými prostriedkami,
- udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania,
- iných činnostiach súvisiacich s plnením školského vzdelávacieho programu.
Pomocný vychovávateľ v MŠ Komenského Sereď